A Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II)

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKRÓL:

1987/2006/EK rendelet – a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról

2007/533/IB határozat – a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról

MIK A RENDELET ÉS A HATÁROZAT CÉLJAI?

FŐBB PONTOK

Felépítés A SIS II a következőkből áll:

Költségek

Eljárási szabályok

A figyelmeztető jelzés kategóriái

Az 1987/2006/EK rendelet foglalkozik a figyelmeztető jelzésekkel (és a kapcsolódó feltételekkel) a nem uniós polgárok esetében, amikor belépésüket vagy tartózkodásukat megtagadják azon az alapon, hogy a közrendet vagy a nemzetbiztonságot fenyegető veszélyt jelentenek. Ez különösen azokra az esetekre érvényes, amikor a magánszemélyt:

A 2007/533/IB határozat ismerteti a bűnvádi eljárásokban a rendőrség és az igazságügyi hatóságok közötti operatív együttműködés támogatására felhasznált figyelmeztető jelzéseket és az azok benyújtásához és intézéséhez szükséges vonatkozó eljárásokat. Ezek a következőket érintik:

A határozat kifejezetten lehetővé teszi, hogy az ellopott, eltulajdonított, elveszett vagy érvénytelenített útlevelek adatait (azok számát, kibocsátásának országát és a dokumentum típusát) az Interpol tagjaival kicseréljék.

A következő jogalanyoknak van hozzáférése a SIS II adataihoz.

Felelősségek

Minden egyes schengeni övezetbeli ország a következőképpen jár el.

Az irányító hatóság (eu-LISA) felel a következőkért:

Adatvédelem

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET ÉS A HATÁROZAT?

A rendelet 2007. január 17. óta hatályos.

A határozat 2007. augusztus 28. óta hatályos.

HÁTTÉR

A SIS II jogi keretrendszerének felülvizsgálata

2018. november 19-én a Tanács három, a Schengeni Információs Rendszer felhasználásáról szóló rendeletet fogadott el, amelyek fokozatosan felváltják a jelenlegi rendeletet és határozatot, hogy foglalkozzanak a rendszerben lévő esetleges résekkel, és bevezessenek többféle változtatást a figyelmeztető jelzések típusainál (lásd összefoglaló az Erősebb Schengeni Információs Rendszerről – Schengeni Információs Rendszer). Ez hozzá fog járulni a terrorizmus és a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem erősödéséhez, gondoskodva a biztonság magas színvonaláról az EU egészében, és segítve a migráció kezelését.

Az új jogi keretrendszer a következő rendeletekből áll:

Az új rendeletek, amelyeket fokozatosan léptetnek hatályba 2021 decemberéig, a rendszer számára a figyelmeztető jelzések további kategóriáit vezetik be, mint például:

Ezek bővítik azoknak a tárgyaknak a listáját is, amelyek esetében kiadhatók figyelmeztető jelzések, ideértve a hamisított okmányokat és a nagy értéket képviselő, azonosítható tárgyakat, valamint az IT-berendezéseket.

Ezenfelül kötelezővé válik a harmadik országbeli állampolgárok beutazási tilalmára vonatkozó figyelmeztető jelzések bevezetése a SIS-rendszerbe.

A rendeletek bevezetik az arcképek felhasználásának lehetőségét a személyazonosság megállapítása céljából, különös tekintettel a következetesség biztosítására a határellenőrzési eljárások során. Ez azt is lehetővé teszi, hogy a DNS-profilt is alkalmazzák, ami megkönnyíti az eltűnt személyek azonosítását azokban az esetekben, amikor nem állnak rendelkezésre ujjlenyomatadatok, fényképek vagy arcképek.

Az Europolnak a SIS-rendszer összes adatkategóriájához hozzáférése van, és az uniós országok nemzeti SIRENE-irodáival kiegészítő információkat cserélhet. Emellett az uniós országoknak tájékoztatniuk kell az Europolt minden olyan találatról, amikor egy személyt terrortámadás miatt keresnek. A megbízásában meghatározott célokra az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) számára is biztosított a hozzáférés a SIS-rendszer figyelmeztető jelzéseinek kategóriáihoz.

További információk

További információk:

KULCSFOGALMAK

Figyelmeztető jelzés: adatállomány, amely a hatóságok számára lehetővé teszi, hogy valamely személyt vagy tárgyat azonosítsanak, és ennek megfelelően intézkedjenek.
Kiegészítő információ: a figyelmeztető jelzések SIS-ben tárolt adatainak részét nem képező, de azokkal összefüggő információ.
Érintett: egy azonosított vagy azonosítható természetes személy.

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1987/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 381., 2006.12.28., 4–23. o.)

Az 1987/2006/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti dokumentumba. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat csak tájékoztató jellegű.

A Tanács 2007/533/IB határozata (2007. június 12.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 205., 2007.8.7., 63–84. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1726 rendelete (2018. november 14.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 99–137. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1860 rendelete (2018. november 28.) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról (HL L 312., 2018.12.7., 1–13. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1861 rendelete (2018. november 28.) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 14–55. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1862 rendelete (2018. november 28.) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 56–106. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság (EU) 2016/1345 végrehajtási határozata (2016. augusztus 4.) a Schengeni Információs Rendszer második generációján (SIS II) belüli ujjnyomatrekordok adatminőségére vonatkozó minimumelőírásokról (HL L 213., 2016.8.6., 15–20. o.)

A Bizottság 2013/115/EU végrehajtási határozata (2013. február 26.) a SIRENE-kézikönyvről és a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) további végrehajtási intézkedéseiről (HL L 71., 2013.3.14., 1–36. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1077/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról (HL L 286., 2011.11.1., 1–17. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2007/171/EK határozata (2007. március 16.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára vonatkozó hálózati követelmények (harmadik pillér) megállapításáról (HL L 79., 2007.3.20., 29–37. o.)

utolsó frissítés 20.08.2019