A vízuminformációs rendszerről (VIS) szóló rendelet

A VIS-rendelet meghatározza a vízuminformációs rendszer (VIS) célját, funkcióit és feladatait. Megállapítja a vízumokhoz kapcsolódó adatoknak az Európai Unió (EU) tagállamai és a közös vízumpolitikát alkalmazó társult országok közötti cseréjére vonatkozó feltételeket és eljárásokat. Ez megkönnyíti a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumkérelmek és a vízumok meghosszabbításáról, visszavonásáról vagy törléséről szóló határozatok vizsgálatát, a vízumok ellenőrzését, valamint a vízumkérelmezők, illetve -birtokosok ellenőrzését és azonosítását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet).

ÖSSZEFOGLALÓ

A vízuminformációs rendszer (VIS) célja, hogy javítsa a közös vízumpolitika végrehajtását, a konzuli együttműködést és a központi vízumhatóságok közötti konzultációt azáltal, hogy:

A nemzeti hatóságok és az Europol konkrét esetekben hozzáférést kérhetnek a VIS-ben szereplő adatokhoz terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében. Az ilyen körülmények között megvalósuló konzultációk esetén követendő eljárást a Tanács 2008/633/IB határozata határozza meg. Ezekre a konzultációkra a részt vevő tagállamok központi hozzáférési pontjain keresztül kerül sor, az Europol irányításával; ez a szervezet ellenőrzi a kérelmeket és biztosítja a fent említett határozatnak való megfelelést.

Csak a következő kategóriájú adatokat rögzítik a VIS-ben:

A VIS-hez való hozzáférés:

A VIS-hez való hozzáférésre engedéllyel rendelkező hatóságok biztosítják, hogy a VIS felhasználására csak a feladataik ellátásához szükséges, megfelelő és arányos mértékben kerüljön sor. Továbbá biztosítaniuk kell azt is, hogy a VIS használata során a vízumkérelmezőket vagy a vízumbirtokosokat ne érje hátrányos megkülönböztetés, továbbá tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és sérthetetlenségüket.

Adatok bevitele a vízumhatóságok által

Ha egy kérelem a Vízumkódexben meghatározottak értelmében elfogadható, a vízumhatóság létrehozza a kérelemfájlt azáltal, hogy beviszi a VIS-be a rendeletben felsorolt adatokat, például a kérelmezőnek az igénylőlapon feltüntetett személyes, illetve az utazásra vonatkozó adatait, fényképét és ujjlenyomatait.

Ha döntés születik a vízum kiadásáról, akkor az illetékes vízumhatóság egyéb vonatkozó adatokkal is kiegészíti a kérelemfájlt: például a vízum típusával, azzal a területtel, ahol a vízumbirtokosnak joga van utazni, a vízum érvényességi idejével, az adott területre történő megengedett belépések számával, valamint az engedélyezett tartózkodási idővel.

Akkor is további adatok bevitele szükséges, ha valamely más EU-tagállamot képviselő vízumhatóság megszünteti a kérelem elbírálását, valamint ha a vízumkérelem elutasításáról, illetve vízum törléséről, visszavonásáról vagy érvényességi idejének meghosszabbításáról születik döntés.

Az adatok felhasználása a vízum- és egyéb illetékes hatóságok által

Az illetékes vízumhatóság a VIS-t a kérelmek elbírálásához és az a vízumok törlésére, visszavonására, meghosszabbítására vagy érvényességi idejének lerövidítésére vonatkozó határozatokhoz veheti igénybe. Jogában áll az igénylőlapon és a kérelemfájlban szereplő adatok egy része alapján a rendszerben keresni. Ha a keresés azt jelzi, hogy a kérelmezőről van rögzített adat a VIS-ben, a vízumhatóság számára hozzáférést kell biztosítani az adott kérelemfájlhoz és a kapcsolódó kérelemfájlokhoz.

Előzetes konzultáció esetén a kérelem elbírálásáért felelős tagállam a betekintésre vonatkozó megkeresést a kérelem számával együtt továbbítja a VIS-hez, megjelölve a konzultációra felkért tagállamot vagy tagállamokat. A VIS továbbítja a megkeresését a megjelölt tagállamhoz, amely a választ a VIS-hez továbbítja, az utóbbi pedig a választ a megkereső tagállamhoz továbbítja.

Vízumhatóságok jelentéstételi és statisztikai célokból betekinthetnek olyan adatokba, amelyek nem alkalmasak a kérelmezők személyazonosságának megállapítására.

A külső határátkelőhelyeken és a nemzeti területeken belül ellenőrzést végző illetékes hatóságok a vízumbélyeg száma alapján a vízumbirtokos ujjlenyomatának ellenőrzésével együtt történő kereséshez férnek hozzá. A VIS-ben végzett keresés célja lehet a személyazonosságnak és/vagy a vízum hitelességének és/vagy annak ellenőrzése, hogy a személy eleget tesz-e az adott tagállam területére történő beutazásra, tartózkodásra és letelepedésre vonatkozó feltételeknek. Ha e keresés alapján a vízumbirtokos adatai megtalálhatóak a VIS-ben, az illetékes hatóságok betekinthetnek a kérelemfájlban szereplő adatok egy részébe.

Az említett feltételeket esetlegesen nem vagy már nem teljesítő személyek személyazonosságának megállapítása céljából az illetékes hatóságok az ujjlenyomatadatok alapján történő kereséshez férnek hozzá. Amennyiben az adott személy ujjlenyomata nem használható fel, vagy az ujjlenyomattal végzett keresés eredménytelen, az illetékes hatóságok az adott személy neve, neme, születési dátuma és helye és/vagy az úti okmányában található egyéb információk alapján is kereshetnek a VIS-ben. Ezeket az információkat a személy állampolgárságával összekapcsolva is felhasználhatják.

A menekültügyi hatóságok hozzáférnek az ujjlenyomatadatok alapján történő kereséshez a VIS-ben, de ez kizárólag a menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős EU-tagállam meghatározásának céljából, illetve egy kérelem elbírálásának céljából történhet. Amennyiben az adott személy ujjlenyomata nem használható fel, vagy az ujjlenyomattal végzett keresés eredménytelen, a keresést a fent felsorolt adatok alapján is elvégezhetik.

Minden kérelemfájlt legfeljebb öt évig kell megőrizni a VIS-ben. Csak az a felelős tagállam jogosult az ilyen adatok kijavítására vagy törlésére, amely a kérdéses adatokat továbbította a VIS-be.

Működés és feladatok

Egy átmeneti időszakot követően -amely alatt a Bizottság kezében volt az irányítás - a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (euLISA) felel a központi VIS és a nemzeti interfészek operatív irányításáért. Ezenkívül a központi VIS és a nemzeti interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra biztosítása céljából az euLISA felel a rendszer felügyeletéért, biztonságáért, valamint a részt vevő országok és a szolgáltató közötti kapcsolat koordinációjáért. Az euLISA biztosítja, hogy a VIS működtetése a VIS-rendelettel összhangban történjen, és csak a külön engedéllyel rendelkező alkalmazottak férjenek hozzá a VIS-ben feldolgozott adatokhoz.

A VIS az érintett tagállam nemzeti interfészén keresztül kapcsolódik az egyes tagállamok nemzeti rendszeréhez. A részt vevő országok kijelölnek egy olyan nemzeti hatóságot, amely összeköttetésben áll a nemzeti interfésszel és amely az illetékes hatóságok VIS-hez való hozzáférését biztosítja.

Minden ország felelős az alábbiakért:

A VIS-ben feldolgozott adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára nem továbbíthatók, kivéve, ha az harmadik országok állampolgárai személyazonosságának igazolásához, egyedi esetekben elengedhetetlen. Az adatközlésre bizonyos feltételek teljesülése esetén kerülhet sor, tiszteletben tartva a menekültek és a nemzetközi védelmet kérő személyek jogait.

Adatvédelem

A felelős ország az érintett személyeket tájékoztatja az adatok feldolgozásáért felelős adatkezelő személyazonosságáról és elérhetőségeiről, a célról, amiért az adatok a VIS-ben feldolgozásra kerülnek, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, az adatok megőrzési idejéről, az adatokhoz való hozzáférési jogosultságról, az adatok helyesbítésének és törlésének jogáról. Ezenkívül az országnak tájékoztatnia kell az érintett személyeket az adatgyűjtésre vonatkozó kötelezettségéről. Minden személynek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy hogyan nyújthat be keresetet vagy tehet panaszt az adott ország illetékes hatósága vagy bírósága előtt, ha megtagadták a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférési jogot vagy az ilyen adatra vonatkozó kijavítási, illetve törlési jogot.

Minden EU-tagállamnak elő kell írnia egy, a 95/46/EK irányelvvel összhangban létrehozott nemzeti felügyeleti hatóság számára, hogy az ellenőrizze a személyes adatok adott tagállam általi feldolgozásának törvényességét. Az euLISA tevékenységeit az európai adatvédelmi biztos ellenőrzi.

A VIS működésének kezdete

A VIS akkor kezdte meg működését, amikor a központi VIS, a nemzeti interfészek és a kommunikációs infrastruktúra műszaki bevezetése lezárult, és sor került a VIS átfogó tesztelésére. Ezenkívül az országoknak meg kellett tenniük bizonyos,az adatok gyűjtéséhez és továbbításához szükséges lépéseket egy első régión belül, majd ezt a későbbiekben kiterjeszteni más régiókra.

Ez a rendelet a schengeni rendszerhez kapcsolódó okmány, így Nagy-Britannia és Írország kivételével valamennyi EU-tagállamra vonatkozik, e két országra viszont nem kötelező. Dánia úgy döntött, hogy végrehajtja a rendeletet, amely ezenkívül Izlandra, Norvégiára és Svájcra is alkalmazandó.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

767/2008/EK rendelet

2008.9.2.

HL L 218., 2008.8.13.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

810/2009/EK rendelet

2009.10.5

HL L 243., 2009.9.15.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2013/642/EU végrehajtási határozata a Vízuminformációs Rendszer (VIS) kilencedik, tizedik és tizenegyedik régióban történő működése kezdő időpontjának meghatározásáról (Hivatalos Lap L 299. 2013.11.9.).

A Bizottság 2010/260/EK határozata (2010. május 4.) a Vízuminformációs Rendszer működésére vonatkozó biztonsági tervről (Hivatalos Lap L 112., 2010.5.5.).

A Bizottság 2010/49/EK határozata (2009. november 30.) a vízuminformációs rendszer (VIS) működésének megkezdése tekintetében az első régiók meghatározásáról (Hivatalos Lap L 23., 2010.1.27.).

A Bizottság 2009/876/EK határozata (2009. november 30.) a Vízuminformációs Rendszerben az adatok beviteléhez és a kérelmek összekapcsolásához, az adatokhoz való hozzáféréshez, az adatok módosításához, törléséhez és az adatok törlésének előrehozásához, valamint az adatfeldolgozási műveletekre vonatkozó nyilvántartás vezetéséhez és a bejegyzésekhez való hozzáféréshez szükséges technikai végrehajtási intézkedések elfogadásáról (Hivatalos Lap L 315., 2009.12.2.).

A Bizottság 2009/756/EK határozata (2009. október 9.) az ujjlenyomatok felbontásával, valamint biometrikus azonosításra, illetve a vízuminformációs rendszerben történő ellenőrzésre való felhasználásukkal kapcsolatos előírások megállapításáról (Hivatalos Lap L 270., 2009.10.15.).

A Bizottság 2009/377/EK határozata (2009. május 5.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (VIS-rendelet) 16. cikkében említett konzultációs mechanizmushoz és egyéb eljárásokhoz szükséges végrehajtási intézkedések elfogadásáról (Hivatalos Lap L 117., 2009.5.12.).

A VIS-en keresztül történő konzultációkhoz és okmánykéréshez szükséges végrehajtási intézkedéseket e határozat melléklete tartalmazza. Jelenleg a schengeni konzultációs hálózatot (a VISION-t) használják a vízumokkal kapcsolatos konzultációra szolgáló kommunikációs hálózatként. Miután működésbe lép a VIS, ezzel párhuzamosan a VIS Mail mechanizmus is használható lesz üzenetek továbbítására:

Miután minden schengeni vízumot kiadó képviselet csatlakozott a VIS-hez, a VIS Mail mechanizmus lesz a VIS-en belüli üzenetek továbbítására szolgáló egyetlen kommunikációs hálózat.

Az Európai Parlament és a Tanács 1077/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról (Hivatalos Lap L 286., 2011.11.1.).

utolsó frissítés 20.05.2014