A tenyésztés céljából tartott állatok védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

98/58/EK irányelv – a tenyésztés céljából tartott állatok védelme

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az állatok

Ez az irányelv kiterjed az élelmiszer, gyapjú, bőr vagy szőrme előállításához, vagy egyéb mezőgazdasági célból tenyésztett vagy tartott állatokra (beleértve a halakat, hüllőket vagy kétéltűeket). Az irányelv nem vonatkozik a következőkre:

Az állatok speciális kategóriáira vonatkozó bővebb információhoz lásd:

Tenyésztési feltételek

Az uniós országok szabályokat fogadnak el annak érdekében, hogy a tulajdonosok vagy tartók biztosítsák az állatok jólétét, illetve hogy az állatoknak ne okozzanak szükségtelen fájdalmat, szenvedést vagy sérülést. A szerzett tapasztalatoknak és az aktuális tudományos ismereteknek megfelelően a tenyésztési feltételek az alábbi pontokat foglalják magukban:

Ellenőrzések

Az uniós országok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a vizsgálatokat az illetékes nemzeti hatóságok elvégezzék. Ezek jelentést mutatnak be a vizsgálatokról az Európai Bizottságnak, amely e dokumentum alapján javaslatokat alkot a vizsgálatok összehangolásáról.

A szabályok kidolgozása és végrehajtása

A Bizottság ötévente jelentést mutat be a Tanácsnak ennek az irányelvnek a végrehajtásáról, adott esetben javításokat javasol. A Tanács minősített többséggel határoz erről a jelentésről.

Az uniós országok fenntarthatnak vagy alkalmazhatnak szigorúbb rendelkezéseket is.

A hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet

2017/625 rendelet (EU), az EU új jogszabálya az emberi élelmiszerek és állati takarmányok hatósági ellenőrzéséről, módosítja az irányelv egyes kisebb technikai részleteit. Ezek a változások 2019. december 14-től hatályosak.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

A rendelet 1998. augusztus 8. óta hatályos. Az uniós országoknak 1999. december 31-ig kellett azt nemzeti jogukba átültetniük.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 98/58/EK irányelve (1998. július 20.) a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről (HL L 221., 1998.8.8., 23-27. o.)

Az eredeti dokumentum tartalmazza a 98/58/EK irányelv további módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95 2017.4.7., 1–142.o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

A Bizottság 2006/778/EK határozata (2006. november 14.) a bizonyos állatok tenyésztésével foglalkozó termelőhelyeken végzett vizsgálatok alkalmával történő adatgyűjtésre vonatkozó minimumkövetelményekről (HL L 314, 2006.11.15., 39–47.o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 13.11.2017