A közös agrárpolitika finanszírozása

A Bizottság meghatározza a közös agrárpolitikához (KAP) kapcsolódó kiadások finanszírozására alkalmazandó sajátos feltételeket és szabályokat. Ennek kapcsán két új alap jött létre: az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA), illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA).

JOGI AKTUS

A Tanács 1290/2005/EK rendelete (2005. június 21.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról [Lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet egységes jogi keretrendszert vezet be a közös agrárpolitikához (KAP) kapcsolódó kiadások finanszírozására. Ennek érdekében két új alapot hoz létre: az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot (EMVA). A két alap hasonló rendszerben működik, ám rendelkeznek bizonyos egyedi sajátosságokkal. Mivel a tervezett intézkedések finanszírozása részben megosztott irányítás keretében történik, a szöveg pontosítja azokat a feltételeket, amelyekkel lehetővé válik, hogy a Bizottság a költségvetés végrehajtása tekintetében felelősséget vállaljon, továbbá tisztázza a tagállamokat terhelő együttműködési kötelezettségeket.

A rendelet meghatározza a kifizető ügynökségek és a tagállami koordináló szervek általi jóváhagyásra és a jóváhagyás visszavonására vonatkozó feltételeket. Ezek a szervek felelősek saját oldalukon a kifizetések teljesítéséért, valamint a kifizető ügynökségek által vezetett könyvelés felügyeletéért. A rendelet olyan igazolószervek létrehozását is előírja, amelyek a tagállamok által kinevezett, köz- vagy magánszférában működő jogi személyek. Az ő feladatuk az akkreditált kifizető ügynökségek irányítási, monitoring-és ellenőrzési rendszereinek, valamint éves beszámolóinak tanúsítása. A tagállamokat arra kérik, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a Közösség pénzügyi érdekei hatékony védelmének biztosítása érdekében. Közösségi forrásból csak az akkreditált kifizető ügynökségek által teljesített kifizetések finanszírozhatók, és minden kifizetést teljes egészében a kedvezményezettek részére kell folyósítani.

Az EMGA

Az EMGA az alábbi kiadásokat finanszírozza (a tagállamok és a Bizottság megosztott irányítása mellett):

Központi irányítás mellett pedig az alap az alábbi kiadásokat finanszírozza:

Az EMGA-ból finanszírozott kiadások fedezéséhez szükséges pénzügyi forrásokat a Bizottság havi visszatérítések formájában folyósítja a tagállamoknak. A folyósítás egy kiadásigazoló nyilatkozat, valamint a tagállamok által nyújtott tájékoztatás alapján történik. Ha a forrásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások nem felelnek meg a közösségi szabályoknak, a Bizottság dönthet úgy, hogy csökkenti vagy felfüggeszti a kifizetéseket.

A Bizottság meghatározza az EMGA-kiadásokra fordítható nettó egyenleget, és létrehoz egy riasztási és havi monitoringrendszert az EMGA-kiadások nyomon követésére. Erről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak minden hónapban jelentést készít, amelyben a kiadások alakulását összeveti a költségvetési év elején meghatározott keretekkel, és értékeli a folyó költségvetési év várható további alakulását.

Szabálytalanság vagy gondatlanság esetén a visszafizettetett összegeket a kifizető ügynökségek részére kell folyósítani, amelyek azokat az EMGA-ból származó bevételként könyvelik azok tényleges kifizetési hónapja szerint.

Az EMVA

Az EMVA az 1698/2005/EK tanácsi rendeletnek megfelelően végrehajtott vidékfejlesztési programokat finanszírozza, kizárólag megosztott irányítás mellett.

A költségvetési kötelezettségvállalás ennél az alapnál évenkénti kifizetéssel történik előfinanszírozás, időközi kifizetések, illetve egyenlegkifizetés formájában. Az időközi kifizetéseket – a költségvetési lehetőségektől függően – az egyes vidékfejlesztési programokra vonatkozóan folyósítják, a közösségi jogszabályokban meghatározott felső határ figyelembevételével; ez a határ a gazdáknak közvetlenül folyósított kifizetésekre és a borpiacra vonatkozó rendelkezések szerint a Bizottság által meghatározott összegekkel növelhető. Az említett kifizetések teljesítése bizonyos feltételekhez van kötve: előfordulhat például, hogy a Bizottság részére az akkreditált kifizetési ügynökség által igazolt kiadásigazoló nyilatkozatot és kifizetési kérelmet kell benyújtani. Ha a nyilatkozat nem felel meg a közösségi előírásoknak, akkor a Bizottság csökkentheti vagy felfüggesztheti a kifizetéseket.

Szabálytalanság esetén a közösségi finanszírozás részben vagy teljes egészében megszűnik, vagy amennyiben a támogatást már folyósították a kedvezményezettnek, akkor azt az akkreditált kifizetési ügynökség visszafizetteti. A törölt vagy visszafizettetett összegeket a tagállam ismét felhasználhatja egy ugyanazon vidékfejlesztési program keretében meghatározott másik művelet céljára.

Az egyenlegkifizetést a vidékfejlesztési program végrehajtásáról szóló utolsó éves végrehajtási beszámoló átvétele után, a kapcsolódó számlarevízióról hozott határozat alapján teljesítik. A szükséges dokumentumok benyújtásának elmaradása esetén az egyenleget automatikusan visszavonják.

Bizottsági ellenőrzés

A Bizottság ügyel arra, hogy a közösségi alapok felhasználása hatékony és eredményes pénzgazdálkodással történjen. Ennek érdekében két számlarevízióra kerül sor: egy számviteli vizsgálatra, valamint egy megfelelőségi vizsgálatra. A tagállamoknak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk valamennyi, az alapok megfelelő működéséhez szükséges információt. A tagállamok saját nemzeti rendelkezései alapján végzett ellenőrzéseken túl a Bizottság helyszíni ellenőrzéseket is tarthat. Ha az ellenőrzés súlyos és tartósan fennálló hiányosságokat tár fel, akkor csökkenthetik vagy felfüggeszthetik a tagállamnak az EMGA vagy EMVA keretében nyújtott kifizetéseket.

A mezőgazdasági alapok kedvezményezettjeinek nevét utólagosan nyilvánosságra kell hozni, az általuk kapott összegekkel együtt.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1290/2005/EK rendelet

2005.8.18.

HL L 209., 2005.8.11.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

320/2006/EK rendelet

2006.3.3.

HL L 58., 2006.2.28.

378/2007/EK rendelet

2007.4.12.

HL L 95., 2007.4.5.

1437/2007/EK rendelet

2007.12.15.

HL L 322., 2007.12.7.

479/2008/EK rendelet

2008.6.13.

HL L 148., 2008.6.6.

13/2009/EK rendelet

2009.1.16.

HL L 5., 2009.1.9.

73/2009/EK rendelet

2009.2.1.

HL L 30., 2009.1.31.

473/2009/EK rendelet

2009.6.9.

HL L 144., 2009.6.9.

Az 1290/2005/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Rendelkezésre álló összegek és kizárások

2008/321/EK bizottsági határozat [Hivatalos Lap L 109., 2008.4.19.].

Ez a határozat azoknak a kiadásoknak a listáját tartalmazza, amelyek nem felelnek meg a KAP finanszírozási szabályainak, és ezért azokat kizárják a közösségi finanszírozásból. Ezeket a kiadásokat egyes tagállamok kifizető ügynökségei zárták ki a 2002 és 2007 közötti időszakban bizonyos ellenőrzéseket, kétoldalú tárgyalásokat és egyeztetési eljárásokat követően. A kizárás az érintett összegek levonását vonja maga után.

2009/379/EK bizottsági határozat [Hivatalos Lap L 117., 2009.5.12.].

Ez a határozat az EMVA, illetve az EMGA alapok rendelkezésére bocsátott összegeket rögzíti a 2007 és 2013 közötti időszakra.

Alkalmazási szabályok

883/2006/EK bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 171., 2006.6.23.].

Ez a rendelet az 1290/2005/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályait tartalmazza az EMGA és az EMVA keretében a kifizető ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozóan.

Lásd: egységes szerkezetbe foglalt változat.

884/2006/EK bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 171., 2006.6.23.].

Ez a rendelet az 1290/2005/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályait tartalmazza a közraktározás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozásáról és a tagállamok kifizető ügynökségei által végrehajtott közraktározási műveletek könyveléséről.

Lásd: egységes szerkezetbe foglalt változat.

885/2006/EK bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 171., 2006.6.23.].

Ez a rendelet az 1290/2005/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályait tartalmazza a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációjára, illetve az EMGA és az EMVA számláinak elszámolására vonatkozóan.

Lásd: egységes szerkezetbe foglalt változat.

259/2008/EK bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 76., 2008.3.19.].

Ez a rendelet az 1290/2005/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályait tartalmazza az EMGA és az EMVA alapokból származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan. Ezeket az információkat minden évben legkésőbb április 30-ig kell közzétenni egy erre a célra létrehozott internetes oldalon, a kedvezményezett személyes adataival és a kapott összeggel.

Számlarevízió

941/2008/EK bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 254., 2009.10.9.].

Ez a rendelet az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása érdekében, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formáját és tartalmát határozza meg.

2009/373/EK bizottsági határozat [Hivatalos Lap L 116., 2009.5.9.].

A határozat a tagállami kifizető ügynökségeknek az EMVA-alapból finanszírozott kiadásokra vonatkozó, 2008-as pénzügyi évet érintő számláinak elszámolását ismerteti.

2009/367/EK bizottsági határozat [Hivatalos Lap L 111., 2009.5.5.].

A határozat a tagállami kifizető ügynökségeknek az EMGA-alapból finanszírozott kiadásokra vonatkozó, 2008-as pénzügyi évet érintő számláinak elszámolását ismerteti.

Szabálytalanság, csalás és visszafizettetés

1848/2006/EK bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 355., 2006.12.15.].

Ez a jogi aktus a közös agrárpolitika finanszírozása keretében történt csalások kapcsán szükséges tagállami tájékoztatási és vizsgálati feladatokat ismerteti, továbbá rendelkezik egy erre vonatkozó információs rendszer létrehozásáról.

Vizsgálatok

78/2008/EK bizottsági rbizottsági endelet [Hivatalos Lap L 25., 2008.1.30.].

Ez a jogi aktus a közös agrárpolitika keretében kidolgozott távérzékelési alkalmazások segítségével a Bizottság által a 2008–2013 közötti időszakban meghozandó intézkedéseket mutatja be.

Utolsó frissítés: 10.09.2009