A biztonságos termékek EU-beli forgalomba hozatalára vonatkozó egységes feltételek (megfelelőségi jelölés)

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

768/2008/EK határozat – a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszere az EU-ban

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

Közös elveket és eljárásokat állapít meg, amelyeket az uniós jogszabályoknak követniük kell a termékeknek az EU-ban és az Európai Gazdasági Térségben (EGT) való forgalomba hozatalára vonatkozó feltételek harmonizációja során.

Olyan referenciakövetelményeket tartalmaz, amelyeket be kell építeni a termékekre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata során. Mint ilyen, a termékekre vonatkozó jogszabályok jövőbeli harmonizációjának sémájaként szolgál.

Rögzíti a CE-jelölésre* vonatkozó szabályokat.

FŐBB PONTOK

A határozat világos meghatározásokat ad meg az olyan fogalmakra vonatkozóan, mint a „gyártó” , a „forgalomba hozatal” , a termékek „visszahívása” vagy „kivonása a forgalomból” .

Rendelkezik a felelősség egyértelmű megosztásáról a gyártók, importőrök és forgalmazók között a terméklánc mentén.

A gyártók kötelesek gondoskodni arról, hogy termékeik megfeleljenek a vonatkozó jogszabályoknak, és kövessék a megfelelő megfelelőségértékelési* eljárást. Amennyiben a megfelelőség igazolást nyert, a gyártónak CE-jelöléssel kell ellátni a terméket.

Az importőröknek meg kell győződniük arról, hogy a gyártó elvégezte a megfelelő megfelelőségértékelési eljárást, illetve hogy a termékhez rendelkezésre áll a szükséges dokumentáció és a CE-jelölés.

A forgalmazóknak kellő gondossággal kell eljárniuk, és ellenőrizniük kell, hogy a termék rendelkezik-e az előírt dokumentációval és a CE-jelöléssel.

A határozat különböző megfelelőségértékelési eljárások modulokként ismert közös csoportjairól rendelkezik. A jogalkotóknak kell kiválasztaniuk, hogy egy adott termékkel járó kockázatoktól függően melyik modul alkalmazása az indokolt.

A határozat egységes szabályokat határoz meg a megfelelőségértékeléseket az uniós jogszabályok alapján végző bejelentett szervezetek kijelölésére és felügyeletére. A szabályok rögzítik ezek felelősségeit olyan esetekben, amikor harmadik fél által végzendő termékmegfelelőség-értékelési feladatok ellátására (azaz a megfelelőség független testület általi igazolására) van szükség.

A piacfelügyeleti szabályok foglalkoznak az olyan termékekkel, amelyek egészségi vagy biztonsági kockázatot jelentenek, vagy amelyek nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályoknak.

KULCSFOGALMAK

* CE-jelölés: ez jelzi, hogy egy termék megfelel a vonatkozó egészségi, biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek, és hogy alávetették a releváns megfelelőségértékelési eljárásnak.

* Megfelelőségértékelés: eljárás, amely bizonyítja, hogy egy termék teljesíti a szükséges eljárással, szolgáltatással, rendszerrel, személlyel vagy szervezettel kapcsolatos követelményeket.

HÁTTÉR

A vállalkozások részére a CE-jelölés azt jelenti, hogy termékeik szabadon mozoghatnak az Európai Gazdasági Térségben (az EU országai, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia). A fogyasztók számára ugyanakkor azt jelzi, hogy az általuk megvásárolt termék megfelel a termékekre vonatkozó európai jogszabályoknak.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata (2008. július 9.) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

768/2008/EK határozat

2008.7.9.

HL L 218., 2008.8.13., 82–128. o.

utolsó frissítés 22.10.2015