Joghatóság és alkalmazandó jog az öröklési ügyekben, valamint az európai öröklési bizonyítvány

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

650/2012/EU rendelet az öröklési ügyekről és az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a hagyaték öröklésének valamennyi polgári jogi szempontjára.

A rendelet nem vonatkozik a következőkre:

E rendelet nem alkalmazandó a polgári jog örökléstől eltérő területeire, például a házassági vagyonjogra, az ajándékozásra és a nyugdíjprogramokra.

Joghatáság és alkalmazandó jog

Az alkalmazandó jog irányadó többek között a következőkre:

Elismerés és végrehajtás

Egyetlen jog egyetlen hatóság általi alkalmazása révén valamely nemzetközi öröklési ügyben elkerülhetők a párhuzamos eljárások, és ily módon az esetlegesen összeegyeztethetetlen határozatok. Biztosítható továbbá az uniós országokban hozott határozatok EU-szerte külön eljárás nélkül történő elismerése. A valamely uniós országban hozott és ott végrehajtható határozat egy másik uniós országban is végrehajtható, amennyiben azt egy érdekelt fél kérelmére az utóbbi uniós ország bírósága végrehajthatóvá nyilvánította.

Európai öröklési bizonyítvány

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2012. július 5-én lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd az európai igazságügyi portált.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU rendelete (2012. július 4.) az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről (HL L 201., 2012.7.27., 107–134. o.)

Az 650/2012/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1329/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 9.) az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett formanyomtatványok meghatározásáról (HL L 359., 2014.12.16., 30–84. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 25.01.2016(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.