Vízumkódex

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Közösségi Vízumkódexet létrehozó 810/2009/EK rendelet

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A vízumkiadásra vonatkozó eljárások és feltételek

A vízumkérelmek vizsgálatáért az az uniós ország felelős, amely a tartózkodás kizárólagos vagy fő úti célja. Ha a fő úti cél nem állapítható meg, ez a schengeni térségbe való első belépés szerinti ország felelőssége lesz.

Kérelmek

A(z) egész schengeni térségre érvényes) egységes vízumok több beutazásra érvényesek, de érvényességük időtartama nem haladhatja meg az öt évet.

Kivételesen korlátozott területi érvényességű vízum (meghatározott uniós országokra korlátozódik) adható ki, azokban az esetekben, amikor a kérelmező nem teljesíti valamennyi beutazási feltételt, humanitárius okokból, nemzeti érdekből vagy nemzetközi kötelezettségei következtében szükségesnek ítéli, valamint olyan helyzetekben, amikor az egyeztetésre felkért más schengeni országok kifogásolták a vízum kiadását.

Befogadhatóság

Az illetékes hatóság, miután ellenőrizte, hogy a kérelem befogadható-e (vagyis a szabályoknak megfelelően nyújtották be), köteles:

Ha a kérelem nem befogadható, a hatóság köteles:

Repülőtéri tranzitvízumok

Többszöri beutazásra jogosító vízumok

A többszöri beutazásra jogosító vízumok 1, 2 vagy több beutazásra adhatók ki. A Vízumkódex a többszöri beutazásra jogosító vízumok kiadásának szabályait fokozatosan hosszabb érvényességi idővel állapítja meg:

A repülőtéri tranzitvízumokat és a meghatározott országokra korlátozott vízumokat nem kell figyelembe venni a hosszú érvényességű, többszöri beutazásra jogosító vízum kiadására vonatkozó döntés meghozatalakor.

A külső határon kiadott vízumok

Kivételes esetben, legfeljebb 15 napos tartózkodásra vagy az átutazáshoz szükséges idő fedezésére szóló vízumkérelmet lehet benyújtani az úti cél szerinti schengeni ország külső határán.

A vízumkérelmekre vonatkozó döntések

Visszafogadásra vonatkozó együttműködés

Módosítások és hatályon kívül helyezések

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2010. április 5. óta van hatályban.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) (HL L 243., 2009.9.15., 1–58. o.)

A 810/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1860 rendelete (2018. november 28.) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról (HL L 312., 2018.12.7., 1–13. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1861 rendelete (2018. november 28.) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 14–55. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1806 rendelete (2018. november 14.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (HL L 303., 2018.11.28., 39–58. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az (EU) 1077/2011 rendelet, az (EU) 515/2014 rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1–71. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1953 rendelete (2016. október 26.) a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez kiállított európai úti okmány létrehozásáról, valamint az 1994. november 30-i tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről (HL L 311., 2016.11.17., 13–19. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1–52. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60–81. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1987/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 381., 2006.12.28., 4–23. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 02.07.2020