Tartási kötelezettségek

A rendelet a családi kapcsolatokból fakadó, határokon átnyúló tartási kötelezettségekre irányuló keresetekre vonatkozik. A rendelet az Európai Unió egészére vonatkozó közös szabályokat állapít meg, amelyek célja, hogy a tartási követelések behajtása akkor is biztosított legyen, ha a kötelezett vagy a jogosult valamely másik uniós országban van.

JOGI AKTUS

A Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet a határokon átnyúló helyzetekben felmerülő tartási követelések kifizetésének megkönnyítését célzó intézkedéssorozatot javasol. Az említett követelések a családtagok segítésére vonatkozó kötelezettségből fakadnak. A követelések formája lehet például válást követően gyermeknek vagy volt házastársnak fizetett tartásdíj.

A rendelet az alábbi kapcsolatokból fakadó tartási kötelezettségekre alkalmazandó:

Joghatóság

A tartási kötelezettségekkel kapcsolatban határozathozatalra joghatósággal rendelkező bíróság:

Azt az esetet kivéve, ha a jogvita tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermekkel szembeni tartási kötelezettséggel kapcsolatos, a felek bizonyos feltételek mellett megállapodhatnak arról, hogy a jogvita rendezésére valamely uniós ország bírósága(i) rendelkezzen(ek) joghatósággal.

Amennyiben az alperes megjelenik valamely uniós ország bírósága előtt, az adott bíróság rendelkezik joghatósággal, kivéve, ha az alperes ezt kifogásolja.

Ha a fent említett feltételek egyike sem teljesül, a jogvita bizonyos feltételek mellett a két fél állampolgársága szerinti uniós ország bíróságai elé terjeszthető.

Amennyiben a fent említett feltételek egyike sem teljesül, és az eljárás nem folytatható le ésszerűen abban az országban, amelyhez a jogvita szorosan kapcsolódik, a kereset azon uniós ország bírósága elé terjeszthető, amelyhez az ügy kielégítő mértékben kapcsolódik.

Mindaddig, amíg a jogosult továbbra is a tartási kötelezettségekre vonatkozó határozat meghozatala szerinti uniós országban rendelkezik tartózkodási hellyel, a kötelezett csak kivételes esetekben indíthat annak módosítására irányuló eljárást másik uniós országban. A jogosult azonban beleegyezhet abba, hogy a jogvitát másik bíróság rendezze.

Amennyiben azonos felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt több uniós ország bíróságai előtt indult eljárás, az elsőként megkeresett bíróság rendelkezik joghatósággal.

Az ügy érdemében joghatósággal rendelkező bíróság mérlegelése hiányában az ideiglenes és a biztosítási intézkedések iránti kérelmek bármely uniós ország bármely bíróságához benyújthatók.

A határozatok elismerése és végrehajtása

A tartási kötelezettségekre vonatkozóan valamely uniós országban hozott határozatot külön eljárás igénybevételének szükségessége nélkül el kell ismerni egy másik uniós országban.

Az uniós országok túlnyomó többsége a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2007. november 23-i hágai jegyzőkönyv hatálya alá tartozik.

Amennyiben a határozat meghozatalára a 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá tartozó államban került sor, elismerése nem kifogásolható.

Amennyiben a határozat meghozatalára a 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá nem tartozó államban került sor, bizonyos esetekben megtagadható a végrehajtása, valamint a határozat kizárólag valamely másik államban hajtható végre, amennyiben azt ott végrehajthatóvá nyilvánítják.

Az eredetileg eljáró bíróság minden esetben ideiglenesen végrehajthatóvá nyilváníthat egy-egy határozatot. Amennyiben valamely határozat végrehajtása a meghozatala szerinti országtól eltérő uniós országban történik, az eljárásra alkalmazandó jog a végrehajtás helye szerinti uniós ország joga.

A valamely uniós országban hozott határozat semmilyen esetben sem képezheti érdemi felülvizsgálat tárgyát abban az uniós országban, amelyben a határozat elismerését, végrehajthatóságát vagy végrehajtását kérelmezik.

A 21 év alatti személlyel szembeni, szülő-gyermek kapcsolatból eredő tartási kötelezettségek tekintetében indított keresetek esetében teljes költségmentességet lehet biztosítani, amennyiben e kereseteket a központi hatóságokon keresztül nyújtották be.

Központi hatóságok

Minden uniós országnak központi hatóságot kell kijelölnie, amelynek az a feladata, hogy segítséget nyújtson a feleknek a tartási követelések megállapításában és behajtásában. E hatóságok többek között továbbítják és átveszik a rendeletben előírt kérelmeket, és meghoznak minden megfelelő intézkedést a szükséges eljárások indításához vagy az eljárásindítás megkönnyítéséhez.

A központi hatóságok együttműködnek egymással, elősegítik az országaikban található, illetékes hatóságok közötti együttműködést, és megoldást próbálnak találni az e rendelet alkalmazása során esetlegesen felmerülő nehézségekre. E célból a polgári és kereskedelmi ügyekre létrehozott Európai Igazságügyi Hálózatot veszik igénybe.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK rendelet tartási kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseinek helyébe lép. A rendelet – a 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá nem tartozó uniós országok által a tartási kötelezettségekre vonatkozóan kiadott európai végrehajtható okiratok esete kivételével – a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK rendeletet is felváltja.

Ez a rendelet 2011. június 18. óta alkalmazandó.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 4/2009/EK rendelet

2009.1.30.

HL L 7., 2009.1.10.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2006/325/EK határozata (2006. április 27.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megkötéséről [Hivatalos Lap L 120., 2006.5.5.].

A Bizottság 2009/451/EK határozata (2009. június 8.) az Egyesült Királyságnak a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet elfogadására irányuló szándékáról [Hivatalos Lap L 149., 2009.6.12.].

A Tanács 2011/220/EU határozata (2011. március 31.) a gyermektartásdíj és a családi tartásdíjak egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezménynek az Európai Unió nevében történő aláírásáról [Hivatalos Lap L 93., 2011.4.7.].

Az EU 2011. április 6-án e határozat szerint aláírta a 2007. november 23-i hágai egyezményt, amely a szerződő felek között a tartási kötelezettségek behajtására vonatkozó globális rendszert hoz létre.

A Tanács 2011/432/EU határozata (2011. június 9.) a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezménynek az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról [Hivatalos Lap L 192., 2011.7.22.].

A Tanács 2014/218/EU határozata (2014. április 9.) a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló 2007. november 23-i hágai egyezménynek az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról szóló 2011/432/EU határozat I., II. és III. Mellékletének módosításáról [Hivatalos Lap L 113., 2014.4.16.].

Az Unió e határozatok alapján 2014. április 9-én letétbe helyezi az egyezményre vonatkozó jóváhagyási okmányt. Az egyezmény valamennyi uniós országban - Dánia kivételével - 2014. augusztus 1-jén lép hatályba. Az egyezmény átfogó keretet nyújt a tartási kötelezettséggel kapcsolatos jogviták kezelésére azon nem uniós tagállamokkal, amelyek részes felei az egyezménynek.

Utolsó frissítés: 25.09.2014