Közös bevándorláspolitika Európa számára

A közös európai bevándorláspolitikának olyan rugalmas keretként kell működnie, amely figyelembe veszi az Európai Unió (EU) egyes országainak sajátos helyzetét, és amelyet az EU-tagállamok és intézményekkel partnerségben alakítanak ki. Ez a közlemény 10 olyan elvet állít fel, amelyre a közös politika alapozható, valamint megfogalmazza az ezen elvek végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Az alapelvek célja, hogy biztosítsák a legális bevándorlás EU társadalmi-gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulását, az uniós országok intézkedéseinek összehangolását, a harmadik országokkal való együttműködés továbbfejlesztését, valamint az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem elleni hatékony küzdelmet.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2008. június 17-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Közös bevándorláspolitika Európa számára: elvek, fellépések és eszközök [COM(2008) 359 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a közlemény 10 olyan közös alapelvet javasol azok megvalósítását célzó, konkrét fellépésekkel, amelyek alapján kialakításra kerül a közös európai bevándorlási politika. Ezek az alapelvek a bevándorlás kérdésének összehangolt és integrált megközelítése érdekében az Európai Unió (EU) három fő szakpolitikai irányába, azaz a jólét, a szolidaritás és a biztonság címszavai alá kerülnek beillesztésre.

A közös bevándorlási politikát az uniós országokkal és intézményekkel partnerségben fogják kialakítani, és rendszeresen nyomon fogják követni egy új monitoring és értékelési mechanizmus segítségével, amelynek egy évenkénti értékelés is része lesz. Az ajánlásokat az Európai Tanács terjeszti elő a Bizottság európai és a nemzeti szintű bevándorlási helyzetről szóló jelentése alapján.

JÓLÉT: a legális bevándorlás hozzájárulása az EU társadalmi-gazdasági fejlődéséhez

Egyértelmű szabályok és egyenlő feltételek

A közös bevándorlási politikának egyértelműnek, átláthatónak és méltányosnak kell lennie, és a legális bevándorlás ösztönzésére kell irányulnia. Biztosítani kell tehát, hogy a harmadik országok állampolgáraihoz eljussanak az EU-ba való jogszerű belépésre és tartózkodásra vonatkozó, szükséges információk. Ezen felül garantálni kell a jogszerűen az Európai Unióban tartózkodó, nem uniós állampolgárokkal szembeni méltányos bánásmódot. Annak érdekében, hogy ez a gyakorlatban megvalósuljon, az EU-nak és a tagállamoknak a következőket kell tenniük:

A szakképzettség és a szükségletek összehangolása

A lisszaboni stratégia fényében a gazdasági bevándorlást az EU munkaerő-piaci szükségletei függvényében kellene ösztönözni. Az előrehaladást minden képzettségi szintet és ágazatot figyelembe véve, a tudásalapú gazdaság és gazdasági növekedés viszonylatában kell tekinteni. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni a közösségi preferencia elvét, az EU-tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy maguk határozzák meg a bevándorlási volumeneket, valamint a bevándorlók jogait sem. A gyakorlatban ez a következőket követeli meg az EU és a tagállamok részéről:

A sikeres bevándorlás kulcsa az integráció

Az integrációt, mint „kétirányú folyamatot” kell ösztönözni, az integráció közös alapelveivel összhangban. Fokozni kell a bevándorlók részvételét, és a fogadó országok társadalmaiban fejleszteni szükséges a társadalmi kohéziót és a sokféleség pozitív megközelítését. Ennek érdekében a következő teendői vannak az EU-nak és a tagállamoknak:

SZOLIDARITÁS: a tagállamok közötti koordináció és a harmadik országokkal való együttműködés

Átláthatóság, bizalom és együttműködés

A közös bevándorlási politikának az EU és a tagállamok közötti szolidaritás, kölcsönös bizalom, átláthatóság, felelősségvállalás és közös erőfeszítések alapelveire kell épülnie. Ezért a tagállamoknak a következőkre kell törekedniük:

A rendelkezésre álló eszközök hatékony és következetes felhasználása

A pénzügyi keretek tervezése során – a szolidaritás jegyében – figyelembe kell venni az egyes uniós tagállamok külső határait érintő, speciális kihívásokat. Az EU-nak és tagállamainak erre vonatkozóan a következőket kell tenniük:

Partnerség a harmadik országokkal

A bevándorlás az EU külső politikáinak szerves részét kell, hogy képezze. A migrációs kérdések valamennyi aspektusára vonatkozó együttműködést a harmadik országokkal való partnerség révén kellene elősegíteni. Ennek érdekében a következő teendői vannak az EU-nak és a tagállamoknak:

BIZTONSÁG: az illegális bevándorlás elleni hatékony küzdelem

Európa és partnereinek érdekeit szolgáló vízumpolitika

A közös vízumpolitikának meg kell könnyítenie a legális látogatók belépését az EU területére, és fokoznia kell a belső biztonságot. A vízumpolitikának az új technológiákra és az EU-tagállamok közötti széles körű információmegosztásra kell alapulnia. Ennek érdekében a következő teendői vannak az EU-nak és a tagállamoknak:

Integrált határigazgatás

A schengeni övezet integritásának védelme alapvető fontosságú. Ezért javítani kell a külső határok igazgatását, és a vámvizsgálatokra és a biztonsághoz és védelemhez kapcsolódó fenyegetések megelőzésére vonatkozó szabályozáshoz hasonlóan a határellenőrzésre vonatkozóan is szakpolitikát kell kialakítani. A gyakorlatban az EU-nak és tagállamainak a következőket kell tenniük:

Az illegális bevándorlás elleni küzdelem fokozása és zéró tolerancia az emberkereskedelemmel szemben

Az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem elleni küzdelemre vonatkozóan egységes politikát kell kialakítani. Intézkedéseket kell hozni a be nem jelentett és illegális foglalkoztatás ellen, valamint az emberkereskedelem áldozatainak védelme érdekében. Ebből a célból az EU-nak és tagállamainak a következőket kell tenniük:

Hatékony és fenntartható visszatérési politikák

A visszatérési intézkedések a bevándorláspolitika szerves részét képezik. Nem ösztönzendő, hogy az illegális bevándorlók tömegesen legális státuszt kapjanak, de a legális státusz egyének számára történő megadásának lehetősége nem sérülhet. Az EU-nak és tagállamainak tehát a következőket kell tenniük:

Háttér

A belső határok nélküli Európában alapvető fontosságú a bevándorlás összehangolt módon történő kezelése. Az EU 1999 óta törekszik erre az Európai Közösséget létrehozó szerződés (jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés) égisze alatt. A Bizottság azonban úgy ítéli meg, hogy nem kielégítőek az eddig elért eredmények. Egy egész Európára kiterjedő politikára van szükség, hogy egységes keretet adjon az intézkedések számára. Az ezen politikára vonatkozó elképzelések a Bizottság „A közös bevándorláspolitika kialakítása” című, 2007. december 5-i közleményében kerültek bemutatásra. A Tanács ezt követően megerősítette a közös politika kidolgozásának fontosságát, és felkérte a Bizottságot, hogy javaslatait 2008-ban nyújtsa be.

Utolsó frissítés: 16.05.2011