Hetedik keretprogram: Euratom

Ennek az egyedi nukleáris kutatási és képzési programnak a fő célkitűzései a fúziós energia fenntartható fejlesztése és az atommag-hasadási ágazatban felmerülő biztonsági, hulladékkezelési, hatékonysági és versenyképességi igények kielégítése. Ez a dokumentum meghatározza azokat az aktuális kihívásokat és nehézségeket, amelyeket ma az atomenergia Európában jelent, valamint ismerteti a program általános jellemzőit és célkitűzéseit. Mindhárom tematikus kutatási területhez – fúziós atomenergia, hasadási atomenergia és sugárvédelem – tartozik egy egyedi célkitűzés, amelyek megvalósítása érdekében az elkövetkező négy évben számos intézkedésre kerül majd sor.

JOGI AKTUS

2006/970/Euratom: A Tanács határozata (2006. december 18.) az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2011) [Hivatalos Lap L 400., 2006.12.30.]; és

2006/977/Euratom: A Tanács határozata (2006. december 19.) az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2011) a keretében a Közös Kutatóközpont által közvetlen cselekvések révén végrehajtandó egyedi programról [Hivatalos Lap L 400., 2006.12.30.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az atomenergia jelenleg az Európai Unióban összesen fogyasztott villamos energia egyharmadát fedezi. E tekintetben kiemelt jelentőségű energiaforrást képez. A tiszta atomenergia emellett nélkülözhetetlen a környezet számára (csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását), és javítja az Unió energiahordozóktól való függetlenségét, energiaellátását és növeli az ellátási források diverzitását.

A fúziós energia * idővel korlátlan tiszta energiaellátást fog biztosítani. E tekintetben az ITER (DE) (EN) (FR) * projekt tagadhatatlan hozzáadott értéket képvisel. Annak végrehajtása és hasznosítása ezért a jelenlegi uniós stratégia központi elemét képezi. Egy ilyen horderejű célkitűzést ugyanakkor megalapozott és célirányos európai kutatás-fejlesztési programmal kell kiegészíteni.

Mindezek ellenére az atommaghasadás * továbbra is lehetséges megoldást jelent. Ebben az összefüggésben a kutatási és képzési tevékenységek során a hangsúlyt a nukleáris biztonságra (sugárvédelem *), a fenntartható hulladékkezelésre, valamint az ágazat átfogó hatékonyságára és versenyképességére kell helyezni.

A megfelelő európai energiaügyi helyzet megkívánja a már meglévő források, infrastruktúrák, készségek és know-how fenntartását, ugyanakkor szükségessé teszi új tudományos és technológiai lehetőségek feltárását is. E célból ennek az egyedi programnak egyaránt elő kell segítenie a kutatási beruházások megfelelő szintjének megőrzését, valamint az Unió és tagállamai közötti lehető legeredményesebb együttműködést.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS CÉLKITŰZÉSEK

A 2011-ig tartó Euratom program két egyedi programra tagolódik. Az első a fúziós energiára, az atommaghasadásra, valamint a sugárvédelemre irányuló kutatást foglalja magában. A második program a Közös Kutatóközpont (Joint Research Centre; JRC) nukleáris energia területén folytatott tevékenységeire terjed ki.

A 2007–2011-es időszakra vonatkozó hetedik keretprogram végrehajtására előirányzott teljes összeg 2751 millió EUR. E költségvetés egy jelentős hányadát az ITER nemzetközi fúziósenergia-projekt finanszírozására fordítják.

„Euratom” egyedi program

Ez az egyedi program az alábbi területeket foglalja magában:

Ezeken a területeken az alábbi fő célokat kívánja elérni:

Az egyedi program fő hozadéka az említett területekre irányuló kutatás közösségi szintű megerősítése lesz. Hangsúlyt kapnak továbbá a többi közösségi politikával kialakított szinergiák és az azokat kiegészítő jelleg.

A fúziós energia területén a kutatás elsődleges céljai a következők:

Az atommaghasadás és a sugárvédelem területén a program célja olyan tudományos és műszaki alapok megteremtése, amelyek az energia és a hulladékok, valamint azok hatásának megfelelőbb (egyszerre biztonságosabb, forrás- és költséghatékonyabb, valamint versenyképesebb) kezeléséhez szükségesek.

Ezen túlmenően három szinten teljesítménymutatók bevezetésére kerül sor:

A költségvetés szempontjából az egyedi program végrehajtásához szükséges becsült összeg 2234 millió EUR a 2007. január 1-jétől 2011. december 31-ig tartó időszakra. Ennek az összegnek a felosztása a következő:

A Közös Kutatóközpont (JRC) tevékenységei

A JRC nukleáris tevékenységei támogatják a transznacionális együttműködés keretén belül megvalósuló kutatások teljes skáláját az alábbi tematikus területeken:

A részletes célkitűzéseket, valamint az e tevékenységekre vonatkozó körvonalakat a 2006/977/Euratom határozat melléklete tartalmazza.

Az egyedi program végrehajtásához szükségesnek ítélt összeg 517 millió EUR.

Megjegyzés: a hetedik keretprogram, beleértve a különböző egyedi programok és minden belőlük eredő kutatási tevékenység megvalósítását az alapvető etikai elvek tiszteletben tartása, továbbá társadalmi, jogi, társadalmi-gazdasági, kulturális és a nemek közötti egyenlőség szempontjai vezérlik.

TEMATIKUS KUTATÁSI TERÜLETEK

Minden egyes tematikus kutatási területhez (fúziós energia, atommaghasadás és sugárvédelem) tartozik egy általános célkitűzés, amelyhez kapcsolódóan egy sor tevékenységet határoztak meg. Az atommaghasadásra és a sugárvédelemre vonatkozóan egyedi célkitűzéseket is megfogalmaztak.

Fúziós energia

Az általános célkitűzés a tudományos világ valamennyi szereplőjének (kutatók, az ipar, vállalkozások, politikai döntéshozók stb.) és ismeretének mozgósítása, hogy azokat a fúziós energia (DE) (EN) (FR) területén végzett kutatás szolgálatába állíthassák. Konkrétabban az erőfeszítések az ITER, valamint az azt követő DEMO * projekt, illetve a fúziós energia fejlesztését célzó több nagyobb projekt megvalósítására és hasznosítására összpontosulnak majd.

A tervezett tevékenységek a következő hét szemponthoz fognak kapcsolódni:

Az ITER projekttel kapcsolatos uniós közreműködés az alábbi módokon valósul meg:

A DEMO projektet illetően folytatódik a későbbi ipari fúziós reaktorok alapjául szolgáló technológiai kísérlet, az anyagok és technológiák tesztelési fázisa, és megkezdődik a reaktor építése.

A kifejezetten az ITER és a DEMO projektre irányuló tevékenységeken túl hangsúlyt fektetnek a későbbi fúziós erőművek fejlesztésének kulcsterületeihez kapcsolódó készségek elsajátítására és a tudásalap bővítésére is. Ezen a téren a cél kettős: e kutatásoknak idővel javítaniuk kell a fúziós energia műszaki megvalósíthatóságát, miközben biztosítják annak költséghatékony voltát. Az e célt szolgáló tervezett kutatási tevékenységek alapvetően a következőket foglalják magukban:

Az ITER kapcsán, és átfogóbb szinten a fúziósenergia-kutatás terén felmerülő, emberi erőforrással kapcsolatos, oktatási és képzési szükségletek kielégítése érdekében a program a következőket irányozza elő:

Az infrastruktúrákat illetően az ITER európai megvalósítása az új európai kutatási program központi elemét fogja képezni.

Végül, az energiaellátással, az éghajlatváltozással és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban felmerülő igényekre vagy váratlan politikai szükségletekre egy gyorsított fúziós fejlesztési program adhat választ, amelynek köszönhetően hamarabb megkezdődhet a fúziós energia piaci forgalmazása. E gyorsított program elsődleges és egyben végső célja a DEMO projekt tervezettnél korábbi megvalósítása lenne.

Atommaghasadás

Ezen a területen az általános célkitűzés a jelek szerint több összetevőt foglal magában:

Konkrétabban, az atommaghasadás továbbra is számos kérdést vet fel a radioaktív hulladékok kezelése terén. Ezen a szinten a kutatási és technológiafejlesztési tevékenységek az alábbiakra irányulnak:

A nukleáris létesítmények tekintetében ezen egyedi program keretében is sor kerül majd olyan intézkedésekre, amelyek célja, hogy ezeket a létesítményeket biztonságosabbá, költség- és erőforrás-hatékonyabbá, környezetbarátabbá és versenyképesebbé tegyék.

Ez a program továbbá támogatni fogja az atommaghasadás terén létrejövő kutatási infrastruktúrák tervezését, felújítását, építését és működését. Kiemelt cél még, hogy megkönnyítsék a kutatók határokon átnyúló hozzáférését ezekhez az infrastruktúrákhoz.

A valamennyi tevékenységi ágazatra kiterjedő szakismeretek és tudományos know-how terjesztésének előmozdítása érdekében különböző európai és magasabb szintű intézkedésekre kerül sor az emberi erőforrások és a képzés tekintetében. Ezen intézkedések fő célja, hogy kellő számú képzett kutatóval és szakemberrel lássák el az ágazatot, elsősorban az alábbiak révén:

Sugárvédelem

A sugárvédelem területén végzett kutatási tevékenységek, amelyek középpontjában a kis dózisú sugárzásnak való hosszú távú kitettségből eredő kockázatok állnak, az alábbiakat foglalják magukban:

Háttér

Az Európai Unió által 1984 óta folytatott kutatási és technológiafejlesztési politika többéves keretprogramokon alapul. A hetedik keretprogram a lisszaboni stratégia 2000-ben történt elindítása óta a második, és az elkövetkező években elsődleges szerepet fog játszani az európai növekedésben és foglalkoztatásban. A Bizottság tovább kívánja fejleszteni a kutatási, oktatási és innovációs politika alkotta „tudásháromszöget” annak érdekében, hogy a tudást egy dinamikus gazdaság, valamint a társadalmi és környezeti fejlődés szolgálatába állítsa.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2006/970/EK tanácsi határozat

2007.1.1.–2013.12.31.

HL L 400., 2006.12.30.

2006/977/Euratom tanácsi határozat

2007.1.1.–2011.12.31.

HL L 400., 2006.12.30.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 1908/2006/Euratom rendelete (2006. december 19.) az Európai Atomenergia-közösség hetedik keretprogramjának (2007–2011) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 400., 2006.12.30.]

Ez a rendelet meghatározza a vállalkozásoknak, a kutatóközpontoknak és az egyetemeknek az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) hetedik keretprogramjában (2007–2011) való részvételére vonatkozó szabályokat. A dokumentum a következő négy fejezetből áll: bevezető rendelkezések (tárgy, fogalommeghatározás és titoktartás), a közvetett cselekvésekben való részvétel (részvételi feltételek, eljárási szempontok stb.), terjesztési és felhasználási szabályok (az új és meglévő információk tulajdonjoga, oltalma, közzététele, terjesztése és felhasználása, valamint az ezen információkhoz való hozzáférési jogok) és a „fúziós energiai kutatások” tematikus területhez tartozó cselekvésekben való részvétel egyedi szabályai.

Utolsó frissítés: 10.07.2007