Iránymutatás a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról

A regionális állami támogatások célja a beruházások, a munkahelyteremtés és új létesítmények létrehozásának elősegítése a leghátrányosabb helyzetű európai régiókban. E régiók gazdasági fejlődésének 2007–2013 közötti időszakban való támogatása érdekében ez az iránymutatás olyan kritériumokat határoz meg, amelyek segítségével megvizsgálható a regionális állami támogatások – az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja szerinti – összeegyeztethetősége a belső piaccal.

JOGI AKTUS

Iránymutatás a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról [Hivatalos Lap C 54., 2006.3.4.]

ÖSSZEFOGLALÓ

A regionális állami támogatások célja a beruházások ösztönzése, a munkahelyteremtés és új létesítmények létrehozása a leghátrányosabb helyzetű európai régiókban e régiók gazdasági fejlődésének 2007–2013 közötti időszakban való előmozdítása érdekében.

A nemzeti regionális támogatások a nagyvállalatok, valamint a kis- és középvállalkozások számára nyújtott beruházási támogatásokból *, valamint – korlátozott feltételekkel – működési támogatásokból állnak. Általános szabályként a regionális támogatást olyan multiszektorális támogatási program keretében kell nyújtani, amely egy regionális fejlesztési stratégia szerves részét képezi.

Jogi háttér

Ez az iránymutatás tartalmazza azokat a kritériumokat, amelyeket a Bizottság – az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja alapján – a nemzeti regionális támogatások belső piaccal való összeegyeztethetőségének vizsgálatakor alkalmaz.

A támogatások megengedett felső összeghatárában mutatkozó eltérések az állami támogatások kedvezményének a belső piaci verseny torzulására gyakorolt hatását tükrözik. A felső összeghatárok az érintett régiók fejlődésében mutatkozó problémák relatív súlyosságának függvényében alakulnak. Ez az iránymutatás tartalmazza a régiókban a kisvállalkozások alapításához nyújtott támogatási eszközt.

Hatály

Nem tartoznak az iránymutatás hatálya alá különösen a következő ágazatbeli tevékenységek:

A régiók lehatárolása

A támogatott régiók teljes népességének kisebbnek kell lennie az EU-25 népességének 42%-ánál. Ugyanakkor a támogatások által lefedett népesség egyetlen tagállamban sem csökkenhet a 2000–2006 közötti időszakhoz képest 50% alá.

A 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja

Az iránymutatás kimondja, hogy a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett feltételek akkor teljesülnek, ha a NUTS II. szintű régióban az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) nem haladja meg a közösségi átlag 75%-át.

Emellett teljesülnek az Európai Közösségről szóló szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételek a következők esetében:

A 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja

Mivel az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján engedélyezhető regionális támogatások az a) pontban említettnél kevésbé hátrányos helyzetű régiókat célozzák, az engedélyezett támogatás földrajzi lefedettségét és intenzitását a földrajzi koncentráció elvének megfelelően szigorúan korlátozni kell.

A 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja értelmében a következő régiók részesülhetnek támogatásban:

REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS

A nagyvállalatoknak nyújtott regionális beruházási támogatás felső határa

A 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja

A régiókban a nagyvállalkozásoknak nyújtott, a 87. cikk (3) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozó támogatások maximális intenzitása (felső határa) nem haladhatja meg:

A 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja

A régiókban a nagyvállalkozásoknak nyújtott, a 87. cikk (3) bekezdése a) pontjának hatálya alá eső támogatások felső határa nem lépheti túl:

A kis- és középvállalkozásoknak nyújtható regionális beruházási támogatások felső értékei

A támogatások felső határa 20%-kal növelhető a kisvállalkozásoknak nyújtott támogatások, míg 10%-kal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetén.

Nagyberuházási projektek

Az 50 millió euró feletti elszámolható költséggel rendelkező „nagyberuházási projekteknél” a támogatás felső határa a régióra vonatkozó felső határ 50%-a az 50 és 100 millió euró közötti beruházások esetében. A 100 millió eurót meghaladó beruházások esetében a támogatás felső határa a régióra vonatkozó felső határ 34%-a.

A tagállamoknak egyedileg be kell jelenteniük a 100 millió euró feletti költséggel rendelkező beruházásoknak nyújtandó minden olyan támogatást, amely meghaladja a maximális támogatási összeget. A leggyakoribb támogatási intenzitású régiókra vonatkozó bejelentési határok a következőkben foglalhatók össze:

REGIONÁLIS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS

Annak ellenére, hogy a működési támogatások * főszabály szerint nem megengedettek, a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján támogatásban részesülő régiókban kivételesen és átmenetileg nyújthatók ilyen támogatások. E támogatásoknak a regionális fejlesztéshez való hozzájárulásuk és természetük szempontjából indokoltnak kell lenniük, és igazolni kell a régió hátrányaival való arányosságukat.

Újonnan létrehozott kisvállalkozások számára nyújtott támogatás

A nemzeti regionális támogatásokra jogosult régiókban a kisvállalkozások létrehozásának és elindításának ösztönzése érdekében az iránymutatás a következő összeghatárokig engedélyezi támogatások nyújtását:

Az éves támogatás nem lépheti túl a fent említett, egy vállalkozásra jutó támogatás teljes összegének 33%-át.

Záró rendelkezések

Ez az iránymutatás 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig alkalmazandó.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1628/2006/EK rendelete (2006. október 24.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról [Hivatalos Lap L 302., 2006.11.1.]

A Bizottság 1627/2006/EK rendelete (2006. október 24.) a 794/2004/EK rendeletnek a támogatás bejelentéséhez használatos formanyomtatványokra vonatkozó módosításáról [Hivatalos Lap L 302., 2006.11.1.] E rendelet módosítja az EK-Szerződés 93. (jelenleg 88.) cikkének alkalmazása részletes szabályairól szóló 659/1999/EK rendeletet végrehajtó 794/2004/EK rendeletet. E rendelet – a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás elfogadását követően – módosítja az állami támogatások bejelentéséhez használatos formanyomtatványokat.

Regionális támogatási térképek (2007. január 1. és 2013. december 31. között)

A regionális támogatási térképek nemcsak a regionális beruházási támogatásra jogosult régiókat határozzák meg, hanem a 2007–2013 közötti időszakban az egyes tagállamok esetében a támogatások maximális intenzitását (felső határát) is.

Utolsó frissítés: 28.08.2007