Kohéziós Alap (2007–2013)

Ez a rendelet egy kohéziós alapot hoz létre, amely finanszírozást nyújt a környezetvédelem és a transzeurópai közlekedési hálózatok területén a tíz új tagállamban, valamint Spanyolországban, Görögországban és Portugáliában végrehajtott intézkedésekhez. Az alap a 2007–2013 közötti időszakra szóló, megreformált kohéziós politika „konvergencia” célkitűzésének megvalósítását szolgálja.

JOGI AKTUS

A Tanács 1084/2006/EK rendelete (2006. július 11.) a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 210., 2006.7.31.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések értelmében a Kohéziós Alapnak 2007 és 2013 között a „Konvergencia” célkitűzés keretébe tartozó intézkedéseket kell támogatnia. Ezzel a célkitűzéssel az Unió a legkevésbé fejlett tagállamokat és régiókat szeretné felzárkóztatni a növekedési és foglalkoztatási feltételek javítása révén.

A Kohéziós Alap az egyes tagállamokban a társfinanszírozott kiadások legfeljebb 85%-áig nyújt támogatást.

Feladat

A Kohéziós Alap célja, hogy erősítse az Európai Unió (EU) gazdasági és szociális kohézióját a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében.

Tevékenységi területek

A Kohéziós Alap az alábbi tevékenységi területeket támogatja:

Feltételesség

Az Alapból nyújtható pénzügyi támogatás feltételekhez kötött, amennyiben a Tanács:

Kiadások támogathatósága

Bár a kiadások támogathatóságát nemzeti szinten kell megállapítani, a rendelet kiköti, hogy az Alapból nem támogathatók az alábbiak:

Háttér

A 2007–2013 közötti időszakra szóló kohéziós politikára vonatkozóan további rendelkezések találhatók az alábbi négy témakörben kiadott rendeletekben:

A 2007–2013 időszakra szóló kohéziós politika az intézményközi megállapodáson, valamint a 2007–2013-as pénzügyi kereten alapul.

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép életbe. Ugyanezzel az időponttal az 1164/94/EK rendelet hatályát veszti. Ezt a rendeletet legkésőbb 2013. december 31-ig felül kell vizsgálni.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1084/2006/EK tanácsi rendelet

2006.8.1.

HL L 210., 2006.7.31.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

TÁMOGATHATÓ RÉGIÓK

A Bizottság 2007/188/EK határozata (2007. március 26.) a Kohéziós Alapból a 2007–2013 közötti időszakra történő finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról szóló 2006/596/EK bizottsági határozat Bulgária és Románia tekintetében történő módosításáról [Hivatalos Lap L 87., 2007.3.28.].

A Bizottság 2006/596/EK határozata (2006. augusztus 4.) a Kohéziós Alapból a 2007–2013 közötti időszakra történő finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról [Hivatalos Lap L 243., 2006.9.6.].

A Bizottság 2006/595/EK határozata (2006. augusztus 4.) a strukturális alapokból a konvergencia célkitűzés alapján 2007–2013 között nyújtott támogatásra jogosult régiók jegyzékének felállításáról [Hivatalos Lap L 243., 2006.9.6.].

TAGÁLLAMONKÉNTI INDIKATÍV FELOSZTÁS

A Bizottság 2006/594/EK határozata (2006. augusztus 4.) a konvergencia célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről [Hivatalos Lap L 243., 2006.9.6.].

KÖZÖSSÉGI STRATÉGIAI IRÁNYMUTATÁSOK

A Tanács 2006/702/EK határozata (2006. október 6.) a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról [Hivatalos Lap L 291., 2006.10.21.].

A kohézióra, a növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások tervezetét a Tanács 2006. október 6-án fogadta el. Ezek a stratégiai iránymutatások képezik az Alapok kohéziós politikájának és beavatkozásának végrehajtásához tartozó indikatív keretet a 2007–2013 közötti időszakban.

A Bizottság közleménye (2005. július 5.) – Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására: közösségi stratégiai iránymutatások a 2007–2013 közötti időszakra [COM(2005) 299 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÉVES TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓK

A Bizottság jelentése – A Kohéziós Alapról szóló éves beszámoló (2006) [COM(2007) 678 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság jelentése – A Kohéziós Alapról szóló éves beszámoló (2005) [COM(2006) 635 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság jelentése – A Kohéziós Alapról szóló éves beszámoló (2004) [COM(2005) 544 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Report from the Commission – Annual Report on the Cohesion Fund (2003) [COM(2004) 766 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság jelentése – A Kohéziós Alapról szóló éves beszámoló [2003] [COM(2004) 766 final – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

Report by the Commission – Annual Report of the Cohesion Fund (2002) [COM(2003) 697 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság jelentése – A Kohéziós Alapról szóló éves beszámoló [2002] [COM(2003) 697 final – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

Utolsó frissítés: 09.01.2008