Az állatjóllétre irányuló cselekvési terv, 2006–2010 

Az Európai Unió (EU) a 2006 és 2010 közötti időszak alatt olyan általános intézkedések bevezetését tervezi, amelyek biztosítják az állatok védelmét és jóllétét. Ezek az intézkedések a szabványok javítását, a kutatás és a mutatók fejlesztését, a szakmabeliek és a fogyasztók informálását, továbbá a nemzetközi szintű cselekvést célozzák.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az állatjólétért és az állatok védelméért 2006 és 2010 között folytatott közösségi cselekvési tervről (2006.1.23.) [COM(2006) 13 – Hivatalos Lap C 49., 2006.2.28.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A cselekvési terv tartalmazza azon intézkedéseket, amelyeket a Bizottság az állatvédelem és az állatjólét biztosítása és fejlesztése érdekében kíván bevezetni 2006 és 2010 között az Európai Unióban (EU) és a világ többi részén. A közösségi jogszabályok nagyobb átláthatóságára törekszik, valamint javaslatok kidolgozását vetíti előre azokon a területeken, ahol a jogszabályok nem elégségesek.

A Bizottság az alábbi célkitűzéseket kívánja elérni:

A cselekvési terv öt, fontosabb, egymással összefüggő cselekvési területet jelöl meg az imént felsorolt célok elérése érdekében:

A minimumszabványok tekintetében a cselekvési terv a már meglévő közösségi szabályozás szigorítását tervezi a célból, hogy hasznosítani tudja a legfrissebb tudományos kutatásokon, illetve gyakorlati tapasztalatokon alapuló eredményeket és a nemzetközi fórumokon elért sikereket. Felveti továbbá ezen minimumszabványok kiterjesztésének lehetőségét olyan fajokra és kérdésekre, amelyekre eddig a szabályozás nem vonatkozott. Hangsúly kerül ezen kívül az állatjólét tiszteletben tartására más szakpolitikáknak, nevezetesen a közös agrárpolitikának köszönhetően (a finanszírozási feltételek meghatározása, a vidékfejlesztési politika keretein belül működő támogatási lehetőségek).

A cselekvési terv kutatási projektek ösztönzését ajánlja annak érdekében, hogy felszámolja az állatvédelem és állatjólét tekintetében fennálló hiányosságokat, és megbízható tudományos alapot szolgáltasson az állatvédelem és állatjólét uniós szakpolitikáinak jövőbeni fejlesztéséhez. Felveti egy olyan európai központ vagy laboratórium létrehozását, mely koordinációs feladatokat látna el, információkat gyűjtene és cserélne a kutatási és tevékenységi köröket illetően. Az állatkísérletek tekintetében a terv az uniós szinten definiált három „R” („replacement, reduction and refinement”, azaz „leváltás, csökkentés, »tökéletesítés«”) tiszteletben tartását hangsúlyozza.

Az állatjólét terén a terv egységesített mutatók bevezetését irányozza előre. A mutatók lehetővé teszik a minimumszabványok és a szigorúbb szabványok betartásának biztosítását. A cselekvési terv ajánlatot tesz egy közösségi címke létrehozására, hogy támogassa azokat a termékeket, amelyek az állatjólét terén létező legszigorúbb követelmények betartásával készültek.

A cselekvési terv nagy hangsúlyt fektet a szakemberek képzésére a megfelelő eljárások terjesztése és a fogyasztói tájékoztatás érdekében, hogy lehetővé tegye számukra, hogy jobban tudjanak dönteni vásárláskor.

A cselekvési terv előrevetíti, hogy az EU a jövőben is folytatja az állatjólétre vonatkozó szabályzat szigorítás támogatását a nemzetközi fórumokon, az olyan intézményeken belül például, mint a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) és az Európai Tanács. Javasolja továbbá ezen szabványok kiemelt szerepének elismertetését a Kereskedelmi Világszervezeten belül. Felveti ezenkívül a szorosabb együttműködés lehetőségét az EU és a magas szintű uniós normákat alkalmazó országok, továbbá a fejlődő országok között.

A cselekvési tervben ismertetett jövőbeni intézkedéseket rendszeresen figyelemmel kell kísérni, hogy a későbbiekben a fejlődés mértékét fel lehessen becsülni, és meg lehessen alapozni a 2010-es időszak utáni kiegészítő programokat.

Háttér

A cselekvési terv megfelel azon alapelveknek, amelyeket az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez (EK-szerződés) csatolt, állatvédelmi és állatjóléti kérdésekről szóló jegyzőkönyvben rögzítettek. A jegyzőkönyv elismeri azt a tényt, hogy az állatok érző lények, továbbá, hogy az állatjólétre vonatkozó követelményeket nem lehet figyelmen kívül hagyni a mezőgazdasági, szállítási, kutatási, illetve belföldi piaci politikák alakításakor, illetve alkalmazásakor.

A cselekvési tervet kísérő hatástanulmány ismerteti a cselekvési terv végrehajtásától várt pozitív eredményeket, a jelenleg hatályban lévő jogszabályokat és a megkezdett kutatási munkákat.

1974 óta az uniós jogszabályok számos fejlődési fázison mentek keresztül, hogy biztosítsák az állatok védelmét és jólétüket a tenyésztésük, szállításuk és levágásuk során.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának az állatjólléti címkézésre, valamint az állatok védelmével és az állatjólléttel foglalkozó referenciaközpontok európai hálózatának létrehozására irányuló lehetőségekről (2009.10.28.) [COM(2009) 584 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A Bizottság állatjóléti kérdések tekintetében javítani szeretne az európai fogyasztóknak szánt tájékoztatás minőségén. Vitát kezdeményez a fogyasztói termékek címkézésének jövőjéről. Azáltal, hogy a fogyasztók be tudják majd azonosítani az állatjóléti szabványokat tiszteletben tartó termékeket, a Bizottság arra ösztönözné a termelőket, hogy javítsanak gyakorlataikon a piaci kereslet kielégítése érdekében.

Ez a jelentés támpontot kíván adni az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az említett vita lefolytatásához, különös tekintettel az alábbi pontokra:

Utolsó frissítés: 18.06.2010