Ipari kibocsátások

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2010/75/EU irányelv az ipari kibocsátásokról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv az ipari tevékenységekből származó szennyező anyagok levegőbe, vízbe vagy a talajba történő kibocsátásának megelőzésére vagy, ahol az nem lehetséges, a csökkentésére, valamint a hulladék keletkezésének megelőzésére állapít meg szabályokat a környezet magas szintű védelme érdekében.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

Engedélyek

Egyedi szabályok

Az irányelv külön fejezetekben minimumkövetelményeket határoz meg bizonyos ágazatokra nézve. Az alábbiakra vonatkozóan állapít meg egyedi szabályokat:

Hatályon kívül helyezés

Az irányelv hatályon kívül helyezi és felváltja a következő 7 korábbi irányelvet: a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló irányelv (IPPC-irányelv, 2008/1/EK irányelv), a nagy tüzelőberendezésekről szóló irányelv (2001/80/EK irányelv), a hulladékok égetéséről szóló irányelv (2000/76/EK irányelv), a szerves oldószerek kibocsátásairól szóló irányelv (1999/13/EK irányelv) és három irányelv a titán-dioxidról (78/176/EGK, 82/883/EGK és 92/112/EGK).

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2011. január 6. óta hatályos, az uniós országok nemzeti jogába pedig 2013. január 7-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

Az elérhető legjobb technikák (BAT): a kibocsátások megelőzését vagy csökkentését szolgáló lehető leghatékonyabb, az ágazatban műszakilag megvalósítható és gazdaságilag életképes technikák.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (átdolgozás) (HL L 334., 2010.12.17., 17–119. o.)

A 2010/75/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 26., 2012.1.28., 1–21. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 30.06.2020