Vadon élő madarak védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

2009/147/EK irányelv a vadon élő madarak védelméről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A veszélyeztetett fajokra vonatkozó intézkedések

Az uniós országoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket, hogy a madárfajok állományait megfelelő szinten fenntartsák, vagy olyan szintre hozzák, amely megfelel különösen az ökológiai, tudományos és kulturális követelményeknek, figyelembe véve a gazdasági és rekreációs követelményeket is.

Valamennyi madárfajra vonatkozó intézkedések

Valamennyi madárfaj esetében meg kell tenni az élőhelyek* megfelelő sokféleségének és nagyságának megőrzéséhez, fenntartásához vagy helyreállításához szükséges intézkedéseket.

Ezek az intézkedések elsősorban a következőket foglalják magukban:

Különleges intézkedések

Általános védelmi intézkedések

Madarak vadászata

Kutatás

Az uniós országoknak elő kell mozdítaniuk az európai vadon élő madárfajok kezelését, védelmét és megfontolt (pl. a kihalással veszélyeztetett fajok nemzeti listáinak létrehozásához történő) hasznosítását célzó kutatásokat.

Jelentéstétel

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2010. február 15. óta van hatályban. A 2009/147/EK irányelv kodifikálta és felváltotta a 79/409/EGK irányelvet és annak későbbi módosításait.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Élőhely: olyan természetes hely vagy környezet, ahol bizonyos típusú állat vagy növény rendesen előfordul.
Biotóp: egységes környezeti feltételekkel jellemzett terület, amely állatok és növények meghatározott keveredésének biztosít élőhelyet.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (kodifikált változat) (HL L 20., 2010.1.26., 7–25. o.)

A 2009/147/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1010 rendelete (2019. június 5.) a környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról, valamint a 166/2006/EK és a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2002/49/EK, a 2004/35/EK, a 2007/2/EK, a 2009/147/EK és a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 338/97/EK és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet, továbbá a 86/278/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 170., 2019.6.25., 115–127. o.)

utolsó frissítés 28.05.2020