Épületek energiahatékonysága

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2010/31/EU irányelv az épületek energiahatékonyságáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az eredeti irányelv módosításai

Az épületek okos funkciók fogadására való alkalmasságának mérésére szolgáló önkéntes közös uniós rendszer

2020-ban a Bizottság elfogadott egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust és egy végrehajtási jogi aktust:

Az (EU) 2020/2155 felhatalmazáson alapuló rendelet és az (EU) 2020/2156 végrehajtási rendelet 2021. január 10. óta alkalmazandó.

MIKORTÓL HATÁLYOSAK EZEK AZ IRÁNYELVEK?

HÁTTÉR

Az EU építőipari ágazata a legnagyobb energiafogyasztó Európában, amely a végsőenergia-felhasználás 40 %-áért felelős, és az épületek mintegy 75 %-a nem energiahatékony. Figyelemmel ezekre a rossz energiahatékonysági szintekre, az épületállomány dekarbonizációja az EU hosszútávú céljai közé tartozik. Ez az irányelv az épületek energiahatékonnyá tételének fontos eleme.

További információk:

KULCSFOGALMAK

Épületgépészeti rendszer: az épület vagy önálló rendeltetési egységének fűtésére, hűtésére, szellőztetésére, használati melegvíz-ellátására, beépített világítására, épületautomatizálásra és vezérlésre, helyszíni áramfejlesztésre vagy az ilyen rendeltetési célok valamely kombinációjára szolgáló berendezések, beleértve a megújuló energiaforrásokból származó energiát használó rendszereket.
Közel nulla energiaigényű épület: igen magas energiahatékonysággal rendelkező épület. A felhasznált nagyon alacsony mennyiségű energiának igen jelentős részben megújuló forrásokból kellene származnia, beleértve a helyszínen vagy a közelben előállított megújuló forrásokból származó energiát is.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról (átdolgozás) (HL L 153., 2010.6.18., 13–35. o.)

A 2010/31/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2020/2155 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. október 14.) a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az épületek okos funkciók fogadására való alkalmasságának mérésére szolgáló önkéntes közös európai uniós rendszer létrehozásával történő kiegészítéséről (HL L 431., 2020.12.21., 9–24. o.)

A Bizottság (EU) 2020/2156 végrehajtási rendelete (2020. október 14.) az épületek okosépület-minősítésére szolgáló önkéntes közös európai uniós rendszer hatékony megvalósítását lehetővé tévő technikai szabályok meghatározásáról (HL L 431., 2020.12.21., 25–29. o.)

A Bizottság (EU) 2016/1318 ajánlása (2016. július 29.) az új épületek körében 2020-ra a közel nulla energiaigényű épületek egyeduralkodóvá válásának biztosítása céljából a közel nulla energiaigényű épületek és a bevált gyakorlatok terjesztésére vonatkozó iránymutatásról (HL L 208., 2016.8.2., 46–57. o.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A tagállamok által elért eredmények a közel nulla energiaigényű épületek terén (COM(2013) 483 final/2, 2013.10.7.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Pénzügyi támogatás az épületek energiahatékonyságának javítására (COM(2013) 225 final, 2013.4.18.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., 1–56. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 244/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. január 16.) az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az épületek és épületelemek energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámítására szolgáló összehasonlító módszertani keret meghatározásával történő kiegészítéséről (HL L 81., 2012.3.21., 18–36. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 26.02.2021