Földgázszállító hálózatok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

715/2009/EK rendelet a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről

MI A RENDELET CÉLJA?

Megállapítja a következők hozzáférésére vonatkozó szabályokat:

E szabályok célja az uniós földgázpiaci versenyt érintő akadályok leküzdése és a piac zökkenőmentes működésének biztosítása.

FŐBB PONTOK

A rendelet a következőket határozza meg:

A szállításirendszer-üzemeltetők tanúsítása

A nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek tájékoztatni az Európai Bizottságot a szállításirendszer-üzemeltetők tanúsításával kapcsolatos határozatokról. A Bizottságnak két hónapja van arra, hogy véleményét megküldje a nemzeti szabályozó hatóságnak. A hatóság ezután elfogadja a szállításirendszer-üzemeltetők tanúsításával kapcsolatos végleges határozatot. A szóban forgó határozat és a Bizottság véleménye közzétételre kerül.

A Földgázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának létrehozása (ENTSOG)

A szállításirendszer-üzemeltetőknek 2011. március 3-ig kellett benyújtani a Bizottság és az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) részére az ENTSOG alapszabály-tervezetét, tagjegyzékét és eljárási szabályzatának tervezetét.

Az ENTSOG üzemi és kereskedelmi szabályzatokkal kapcsolatos feladatai

A Bizottságnak konzultálnia kell az ACER-rel és az ENTSOG-gal a szabályozás (az úgynevezett üzemi és kereskedelmi szabályzatok) kidolgozására vonatkozó éves prioritási lista megállapítása céljából. A szabályzatok kidolgozására az ACER által a Bizottság részére benyújtott nem kötelező erejű iránymutatás alapján kerül sor. A szabályzatok különösen a következőkre vonatkoznak:

Az ENTSOG feladatai

Az ENTSOG a következők elfogadásáért felelős:

Költségek és tarifák

A szabályozó hatóságok határozzák meg a tarifákat vagy a tarifák kiszámításának módszereit. Az uniós országok határozhatnak a tarifákkal kapcsolatban, például aukciós intézkedéseket léptethetnek életbe.

Harmadik felek részére nyújtandó hozzáférési szolgáltatások

Szűkületkezelés

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2011. március 3. óta hatályos. 2011. március 3-i hatállyal hatályon kívül helyezi az 1775/2005/EK rendeletet.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Szállítás: a földgáz föld alatti csővezetéken történő szállítása a felhasználókhoz történő eljuttatás céljából.
Szállításirendszer-üzemeltető: energia, például földgáz valamely országban vagy régióban – rögzített infrastruktúra útján történő – szállítását végző szervezet.
Egyensúlyozás: valamely vállalat részére szállított és átadott, valamint az onnan kivételezett földgázmennyiség kiegyensúlyozása. Az egyensúlyozást lehet napi, havi szinten vagy szezonálisan végezni, szankciók kiszabására általában túlzott egyensúlyhiány esetén kerül sor.
Szűkületkezelés: szűkület az a helyzet, amikor valamely szállítási rendszer nem képes a piaci kereslet szerinti mennyiség leszállítására. A szűkületkezelés biztosítja a rendelkezésre álló kapacitás rendszerkorlátok megsértése nélküli felhasználását.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 36–54. o.)

A 715/2009/EK végrehajtási rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2017/459 rendelete (2017. március 17.) a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 72., 2017.3.17., 1–28. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság (EU) 2017/460 rendelete (2017. március 16.) az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (HL L 72., 2017.3.17., 29–56. o.)

A Bizottság (EU) 2015/703 rendelete (2015. április 30.) az interoperabilitás és az adatcsere szabályaira vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (HL L 113., 2015.5.1., 13–26. o.)

A Bizottság (EU) 312/2014 rendelete (2014. március 26.) a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (HL L 91., 2014.3.27., 15–35. o.)

utolsó frissítés 05.07.2018