A megújuló forrásokból előállított energia támogatása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/28/EK irányelv a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az (EU) 2015/1513 irányelv módosítja a 2009/28/EK és a 98/70/EK irányelveket, azaz a benzin és a dízelüzemanyagok minőségére vonatkozó uniós jogot. Célja többek között a hagyományos* (első generációs) bioüzemanyagokról a fejlett* (második generációs) bioüzemanyagokra történő átállás, ami jelentősen csökkentheti üvegházhatású gázokat. 2020-ra 7%-ban maximálja a hagyományos bioüzemanyagok beszámíthatóságát a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben rögzített célértékek teljesítésekor a közlekedési célra felhasznált végső energiafogyasztásra vonatkozóan.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

A rendelet 2009. június 25-tól alkalmazandó. Az uniós országoknak 2010. december 5 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Megújuló erőforrásokból előállított energia: a nem fosszilis megújuló energiaforrásokból származó energia, többek között szél-, nap-, geotermikus energia, vízenergia, biomassza és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok (például metán) energiája.

Hagyományos bioüzemanyagok: élelmiszernövényekből készülnek, például cukorból, keményítőből és növényi olajokból. Előállításuk földön termesztett alapanyagokból történik, melyeket élelmiszerként vagy takarmányként is lehet hasznosítani.

Fejlett bioüzemanyagok: olyan forrásokból készülnek, melyek közvetlenül nem versenyeznek élelmiszer- vagy takarmánynövényekkel, például hulladékból vagy mezőgazdasági maradványanyagból.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16–62. o.)

A 2009/28/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 98/70/EK irányelve (1998. október 13.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 350., 1998.12.28., 58–68. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 21.02.2017