A foglalkoztatási politikákra vonatkozó iránymutatások

A Tanács iránymutatásai útbaigazításul szolgálnak az Európai Unió (EU) tagállamai számára foglalkoztatási politikáik összehangolásához. Az Európa 2020 stratégia célkitűzései alapján ezen iránymutatások célja, hogy támogassák a tudás és az innováció által vezérelt fenntartható fejlődésre vonatkozó reformokat.

JOGI AKTUS

A Tanács 2010/707/EU határozata (2010. október 21.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU tagállamai figyelembe veszik a foglalkoztatási politikákra vonatkozó iránymutatásokat, amikor saját szakpolitikáikat szövegezik meg, illetve nemzeti céljaikat határozzák meg. A legutóbbi iránymutatások 2014 végéig érvényesek.

Az irányelvek az átfogó gazdaságpolitikai irányelvekhez kapcsolódnak, és együtt képezik az Európa 2020 stratégia integrált iránymutatásait. Ugyancsak megalapozzák az EU éves közös foglalkoztatási jelentését.

A munkaerő-piaci részvétel fokozása

Az EU célja az, hogy 2020-ra 75%-ra emelje a 20-64 év közötti nők és férfiak foglalkoztatási rátáját. Saját szakpolitikáikban a tagállamoknak ezért elő kell mozdítaniuk a fiatalok, az idősebb és az alacsony képzettségű munkavállalók, valamint a legális migránsok munkaerő-piaci részvételét. Vonzóbbá kell tenniük a munkavállalást úgy, hogy a rugalmas biztonságra, a munkavállalói mobilitásra, a munka és a magánélet között egyensúlyra összpontosítanak, valamint elősegítik az önfoglalkoztatást, a vállalkozást, továbbá a munkahelyteremtést, beleértve az ápolást-gondozást és a zöld állásokat.

Képzett munkaerő kialakítása

A munkavállalók termelékenységét és foglalkoztathatóságát olyan új készségek kialakításával lehet fokozni, amelyek megfelelnek a munkaerőpiac igényeinek. A tagállamoknak ki kell bővíteniük az oktatási és képzési rendszereket, és a társadalmi trendekhez kell igazítaniuk őket, a karbonszegény és erőforrás-hatékony gazdasággal összhangban.

Az intézkedéseknek a magas minőségű iskolarendszerű oktatásra, az élethosszig tartó tanulásra kell összpontosítaniuk, és a képzésnek egyaránt nyitva kell állnia az alacsony és a magas képzettségű munkavállalók előtt.

Az emberek megszerzett kompetenciáit elismerő rendszerekkel a tagállamoknak ugyancsak bátorítaniuk kell a munkavállalók mobilitását.

Az oktatási és a képzési rendszerek fejlesztése

2020-ra az iskolai lemorzsolódást 10% alá kell csökkenteni, és a 30-34 évesek legalább 40%-ának kell felsőfokú vagy ezzel egyenértékű oktatásban végzettséget szereznie. A tagállamoknak támogatniuk kell az élethosszig tartó tanulást, a tanárok és a tanulók nemzetközi mobilitását, a rugalmas tanulási utakra vonatkozó képesítési keretrendszerek kidolgozását és a vállalkozásokkal kötött partnerségeket.

A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem

Az Európa 2020 stratégia támogatja a társadalmi befogadást, és küzd a szegénység ellen, hogy 20 millió ember a továbbiakban már ne szembesüljön a szegénység és a kirekesztés kockázatával.

A tagállamoknak élénkíteniük kell a munkaerőpiactól legtávolabb lévők foglalkoztatását, hogy a megfelelő tudással vértezzék fel az embereket, és küzdjenek az aktív keresők szegénysége ellen.

A nemzeti szakpolitikáknak garantálniuk kell a megfizethető, fenntartható és magas minőségű (a szociális szektort is magában foglaló) szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ugyancsak modernizálniuk és támogatniuk kell a szociális védő- és nyugdíjrendszereket.

Végezetül, a tagállamoknak támogatniuk kell a szociális gazdaságot és a szociális innovációt, erősítve az esélyegyenlőséget és küzdve a megkülönböztetés ellen.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2010/707/EU határozat

2010.10.21.

-

HL L 308., 2010.11.24.

Módosító jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2013/208/EU határozat

2013.04.22.

-

HL L 118., 2013.04.30.

2014/322/EU határozat

2014.5.14.

-

HL L 165., 2014.6.4.

Utolsó frissítés: 28.07.2014