Európai Képzési Alapítvány (ETF)

Az Európai Képzési Alapítvány (ETF) az Európai Unió (EU) külkapcsolati politikáinak keretén belül működik; célja, hogy segítse a nem uniós országokat humántőkéjük fejlesztésének javításában. Ennélfogva ösztönözni igyekszik az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférést, valamint a készségek és szakértelmek fejlesztését.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1339/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról (átdolgozás).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet létrehozza az Európai Képzési Alapítványt (ETF), illetve hatályon kívül helyezi a Tanács 1360/90/EGK rendeletét, amely eredetileg létrehozta azt. Az alapítvány az Európai Unió (EU) külkapcsolati politikáján belül működik; célja, hogy előmozdítsa a szakoktatási és a szakképzési rendszerek fejlesztését a következő partnerországokban:

Az alapítvány segíti ezeket az országokat polgáraik készségeinek és szakértelmének fejlesztésében. Ez azt jelenti, hogy részt vesz a szakmai alapképzés és a továbbképzés fejlesztését, valamint az ezekhez való hozzáférés megkönnyítését célzó reformfolyamatban. Az ETF a mobilitás előmozdításában, az oktatási intézmények és az üzleti vállalkozások együttműködésében, valamint az uniós országok közötti információ- és tapasztalatcserében is segítséget nyújt.

A partnerországok szakoktatási és szakképzési rendszereinek fejlesztését előmozdítani hivatott tevékenységek körében az alapítvány konkrétabban a következő funkciókat látja el:

Feladatainak teljesítése során az alapítványnak együtt kell működnie a többi illetékes uniós szervvel, különösen az Európai Szakképzés-fejlesztési Központtal (a Cedefoppal), valamint - amennyiben szükséges - az európai szintű szociális partnerek képviselőivel és a kapcsolódó nemzetközi szervezetekkel.

Az ETF jogi személyiséggel felruházott, nem nyereségérdekelt alapítvány. Székhelye az olaszországi Torinóban található.

Felépítés

Az ETF igazgatótanácsa az uniós országok 1-1 képviselőjéből, a Bizottság 3 képviselőjéből, az Európai Parlament által kijelölt 3 szakértőből, valamint a Bizottság által kijelölt 3 partnerországi képviselőből áll. Csak az uniós országok és a Bizottság képviselői rendelkeznek szavazati joggal. A tagállamok képviselői 1-1 szavazattal, a Bizottság képviselői összesen 1 szavazattal rendelkeznek. A Bizottság egyik képviselője látja el a tanács elnöki tisztségét, és évente legalább egyszer összehívja azt. Az igazgatótanács hivatali ideje öt év, amely egy alkalommal meghosszabbítható.

Az igazgatótanács felelős a becsült kiadásokat és bevételeket tartalmazó éves költségvetési tervezet elkészítéséért, valamint az éves munkaprogram, a létszámterv-tervezet, a végleges költségvetés, az éves tevékenységi jelentés, az eljárási szabályzat és a pénzügyi szabályok elfogadásáért. Hatáskörében áll az igazgató kinevezése és felmentése, valamint hivatali idejének meghosszabbítása.

Az igazgatót - a Bizottság által előterjesztett jelöltlistáról - 5 évre nevezik ki. Az igazgatótanács a hivatali időt egyszer, legfeljebb 3 évvel meghosszabbíthatja. Az igazgató az alapítvány jogi képviselője, aki felelős annak adminisztratív vezetéséért, az igazgatótanács munkájának előkészítéséért és szervezéséért, valamint annak döntéseinek végrehajtásáért. Ezenkívül az igazgató feladata az éves munkaprogramnak és az alapítvány költségvetésének a végrehajtása.

Az ETF pénzeszközeit elsősorban az EU általános költségvetéséből származó támogatás és az elvégzett szolgáltatásokért járó díjazás alkotja. Az alapítvány közzéteszi végleges elszámolását, az éves tevékenységi jelentést és az eljárási szabályzatot.

Háttér

Az ETF-et létrehozó 1360/90/EGK rendeletet elfogadása óta több alkalommal módosították. Tekintettel a további módosításokra és az egyértelműség kedvéért a rendeletet hatályon kívül helyezték és az 1339/2008/EK rendeletet léptették életbe.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 1339/2008/EK rendelete

2009.1.20.

-

HL L 354., 2008.12.31., 82-93. o.

utolsó frissítés 10.09.2015