A játékok biztonsága az Európai Unióban

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/48/EK irányelv a játékok biztonságáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv megállapítja azokat a biztonsági követelményeket, amelyeket az EU-ban forgalomba hozott játékoknak teljesíteniük kell. E követelmények célja a fogyasztók egészségének és biztonságának magas szintű védelme, a közbiztonság és a környezet védelme, valamint a játékok szabad mozgásának garantálása az EU-ban.

Azonosítja az ellátási lánc különböző szereplőinek konkrét felelősségét a gyártóktól az importőrökig/kiskereskedőkig/forgalmazókig.

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. július 20-án lépett hatályba, és az uniós országokban 2011. július 20. óta kell alkalmazni (kivéve a vegyi anyagokra vonatkozó szabályokat, amelyeket 2013. július 20. óta kell alkalmazni).

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/48/EK irányelve (2009. június 18.) a játékok biztonságáról (HL L 170., 2009.6.30., 1–37. o.)

A 2009/48/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2018/725 irányelve (2018. május 16.) a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete III. része 13. pontjának a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítás céljából a króm (VI) tekintetében történő módosításáról (HL L 122., 2018.5.17., 29–31. o.)

A Bizottság (EU) 2017/898 irányelve (2017. május 24.) a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a biszfenol-A tekintetében történő módosításáról (HL L 138., 2017.5.25., 128–130. o.)

A Bizottság (EU) 2017/774 irányelve (2017. május 3.) a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a fenol tekintetében történő módosításáról (HL L 115., 2017.5.4., 47–49. o.)

A Tanács (EU) 2017/738 irányelve (2017. március 27.) a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából az ólom tekintetében történő módosításáról (HL L 110., 2017.4.27., 6–8. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1–1355. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1-849. o.). Újbóli közzététel helyesbítés formájában (HL L 136., 2007.5.29., 3–280. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 20.07.2018