A közös piaccal összeegyeztethető típusú támogatások

A Bizottság bizonyos típusú állami támogatások számára mentesítést adhat az értesítési kötelezettség alól. Ez a rendelet egyszerűsíti és egységes szerkezetbe foglalja a mentesítés hatálya alá eső támogatásokra vonatkozó európai uniós (EU-s) rendeleteket. Jelentős mértékben kiterjeszti a mentesítések alkalmazásának körét, javítja a támogatási intézkedések átláthatóságát és az ellenőrzések hatékonyságát.

JOGI AKTUS

A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke (az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EKSZ) korábbi 87. cikke) és a Tanács 994/98/EK rendelete alapján a Bizottság bizonyos állami támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilváníthat, és mentesítheti azokat az EUMSZ 108. cikke (az EKSZ korábbi 88. cikke) szerinti értesítési kötelezettség alól.

Ez a rendelet meghatározza az összeférhetőség kritériumait és az értesítési kötelezettség alóli mentesítésnek az állami támogatások egyes kategóriáira vonatkozó kritériumait, összhangban a 994/98/EK rendelettel.

Alkalmazási kör

Az értesítési kötelezettség alóli mentesítéshez az érintett támogatási kategóriáknak meg kell felelniük az ezen rendelet I. fejezetében meghatározott összes feltételnek (konkrétan ösztönző hatásúnak kell lenniük és meg kell felelniük az átláthatósági kritériumoknak), valamint a II. fejezetben rögzített vonatkozó rendelkezéseknek (a támogatás intenzitása, támogatható költségek, a támogatás maximális összege). Ezenfelül kifejezetten hivatkozniuk is kell az utóbbi rendelkezésekre. A rendelet alkalmazási körébe tartozó támogatási kategóriák a következők:

Támogatási intenzitás és a támogatások halmozása

Az értesítési kötelezettség alól mentesített, ad hoc * alapon vagy támogatási program * alapján nyújtott egyedi támogatások * összegére meghatározott küszöbértékek vonatkoznak. Ezen küszöbértékek felett az egyedi támogatásokról értesíteni kell a Bizottságot. A rendelet meghatározza az egyes kategóriákban adható maximális támogatások intenzitására * vonatkozó részletes szabályokat is.

Az itt említett támogatások halmozhatók más értesítési kötelezettség alól mentesített állami támogatásokkal, amennyiben ezen támogatási intézkedések más, azonosítható támogatható költségekre vonatkoznak. Mindazonáltal a jelen rendelet alapján mentesített támogatások nem halmozhatók más, ugyanezen rendelet alapján mentesített támogatásokkal, csekély összegű támogatásokkal vagy bármely más, ugyanezen támogatható költségekre vonatkozó uniós finanszírozással, amennyiben a halmozás olyan támogatási intenzitást vagy összeget eredményezne, amelyek magasabbak az ezen rendelet által meghatározott küszöbértékeknél.

Átláthatóság és az állami támogatások ellenőrzése

A tagállamok a rendelet III. mellékletében található nyomtatványon húsz munkanapon belül kötelesek értesíteni a Bizottságot támogatási programok hatálybalépéséről vagy ad hoc alapon nyújtott támogatások mentesítéséről. Ezen túlmenően az ezen intézkedésekre vonatkozó minden információt nyilvánosságra kell hozni.

A Bizottság ellenőrzi a támogatási intézkedéseket. Hozzáférést kérhet a részletes nyilvántartáshoz, így teljes és részletes információkhoz a kedvezményezettekre, a támogatás odaítélésének feltételeire, az elszámolható költségekre, valamint a támogatás ösztönző hatására vonatkozóan. Amennyiben ezeket az információkat nem bocsátják rendelkezésére, a Bizottság határozatban teheti kötelezővé a jövőbeli támogatási intézkedésekről az értesítés adását.

Kontextus

Az egyszerűsítés és az átláthatóság érdekében ez a rendelet az alábbi bizottsági rendeletek helyébe lép: 70/2001/EK rendelet a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokról, 2204/2002/EK rendelet a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásról, 68/2001/EK rendelet a képzési támogatásokról, valamint a Bizottság 1628/2006/EK rendelete a nemzeti regionális támogatásokról. A rendelet 2013. december 31. napjáig alkalmazandó.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Bizottság 800/2008/EK rendelete

2008.8.29

HL L 214., 2008.8.9.

See also

Utolsó frissítés: 17.10.2011