A robbanásveszélyes légkör kockázata

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1999/92/EK irányelv – a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelmények

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az irányelv előírja a munkáltatók számára, hogy:

A 2003. június 30. előtt használatba vett munkahelyeknek, amelyeken belül olyan helyek találhatók, ahol robbanásveszélyes légkör fordulhat elő, a fenti időpontot követően legkésőbb három éven belül kellett megfelelniük a minimumkövetelményeknek.

Az irányelv 3 mellékletet tartalmaz, amelyek a következőkre vonatkoznak:

2003-ban az Európa Bizottság kiadott egy, az irányelv végrehajtásának bevált gyakorlataira vonatkozó nem kötelező útmutatót. Az útmutatót a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelések és védelmi rendszerek értékesítésére vonatkozó irányelvvel együtt használják. Az uniós országoknak bizosítaniuk kell, hogy a munkáltatók megkapják az összes vonatkozó tájékoztatást, és hogy átnézzék a bevált gyakorlatokra vonatkozó útmutatót.

A 2007/30/EK irányelv egyszerűsítette a Bizottság részére történő a 89/391/EGK irányelv végrehajtására és számos egyedi irányelveire vonatkozó jelentéstételt. Az uniós országoknak most már csak ötévente kell egy jelentést készíteniük valamennyi érintett irányelv végrehajtására vonatkozóan.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2000. január 28. óta hatályos, és az uniós országokban 2003. június 30-ig kellett törvénybe foglalni.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Robbanásveszélyes légkör: a légköri viszonyok mellett a gázok, gőzök, ködök vagy porok formájában megjelenő gyúlékony anyagok levegővel alkotott elegye, amelyben – a gyulladás bekövetkezését követően – az égés átterjed a teljes, még el nem égett elegyre.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/92/EK irányelve (1999. december 16.) a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről (15. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 23., 2000.1.28., 57–64. o.)

A 1999/92/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve (2014. február 26.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás) (HL L 96., 2014.3.29., 309–356. o.)

A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1–8. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 26.11.2018