A munkavállalók egészsége és biztonsága az ásványi nyersanyagokat kitermelő iparágakban

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

92/91/EGK irányelv – az ásványi nyersanyagok fúrólyukon keresztül történő kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme javításának minimumkövetelményeiről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv rögzíti a minimumkövetelményeket az ásványi nyersanyagok fúrással történő kitermelésével foglalkozó iparágakban* dolgozók egészségvédelmi és biztonsági védelme terén, mind a szárazföldön, mind a tengeren.

FŐBB PONTOK

Az ásványi anyagok fúrással történő feltárására és kitermelésére használt valamennyi munkahelynek meg kell felelnie az irányelvben és annak mellékletében felsorolt minimális egészségügyi és biztonsági követelményeknek, figyelembe véve a munkahely jellemzőit, a tevékenységet, a körülményeket vagy a különleges kockázatot.

A munkaadó általános kötelezettségei

Követelmény a munkaadókkal szemben, hogy:

Dokumentum az egészségvédelemről és a biztonságról

Mielőtt az ásványi nyersanyagok kitermelése elkezdődik, a munkaadónak gondoskodnia kell arról, hogy elkészüljön a biztonságról és az egészségvédelemről szóló dokumentum, és az naprakész (a 89/391/EGK irányelv 6., 9. és 10. cikkével összhangban, rögzítve a munkahelyi egészségvédelem és biztonság általános szabályait). Ennek a dokumentumnak különösen a következőket kell bemutatnia:

Amennyiben ugyanazon a munkahelyen egynél több cég munkavállalói vannak, az adott munkahelyért felelős munkaadónak kell koordinálnia – a nemzeti jognak és/vagy gyakorlatnak megfelelően – az ezen munkavállalókra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági intézkedéseket, és azokat a dokumentumban rögzítenie kell.

Ez a koordináció az egyéni munkaadói felelősséget nem érinti.

Balesetek és veszélyhelyzetek bejelentése

A munkaadónak késedelem nélkül jelentést kell tennie az illetékes hatóságoknak a súlyos és a halálos munkahelyi balesetekről.

Megelőző és kommunikációs intézkedések

A munkaadók kötelesek megvédeni munkavállalókat a veszélyektől (beleértve a tűz- és robbanásvédelmet, valamint a védelmet az egészségre ártalmas levegővel szemben):

Munkahelyi módosítások

Amennyiben ennek az irányelvnek a hatályba lépését követően a munkahelyeket módosítják, bővítik és/vagy átalakítják, a munkaadóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az irányelv mellékletében rögzített minimumkövetelményeknek megfeleljenek.

A munkavállalók egészségügyi ellenőrzése

Még mielőtt az irányelvben említett tevékenységekkel kapcsolatos feladatokra kijelölnék őket, minden egyes munkavállaló esetében el kell végezni az egészségügyi ellenőrzést, majd ezt követően rendszeres időközönként.

A munkavállalói konzultáció és részvétel

A munkaadóknak biztosítaniuk kell a konzultációt a munkavállalókkal, valamint részvételüket az irányelv hatálya alá tartozó ügyekben.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 1992. november 11. óta hatályos, és az uniós országoknak 1994. november 3-ig kellett törvénybe foglalniuk.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Az ásványi nyersanyagok fúrással történő kitermelésével foglalkozó iparágak: azok az iparágak, amelyek a következő tevékenységeket végzik:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 92/91/EGK irányelve (1992. november 3.) az ásványi nyersanyagok fúrólyukon keresztül történő kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme javításának minimumkövetelményeiről (tizenegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 348., 1992.11.28., 9–24. o.)

Az eredeti dokumentum tartalmazza a 92/91/EGK irányelv további módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1–8. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

utolsó frissítés 15.01.2019