Munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzések

Ennek az irányelvnek a célja, hogy a munkahelyi balesetek és a foglalkozási betegségek kockázatának csökkentése érdekében biztonsági jelzőrendszert vezessen be közösségi szinten.

JOGI AKTUS

A Tanács 92/58/EGK irányelve (1992. június 24.) a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó minimumkövetelményekről (kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) [Hivatalos Lap L 245., 1992.8.26.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 92/58/EGK irányelv minimumkövetelményeket állít fel a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi jelzésekre vonatkozóan. Ezek a következőkre vonatkoznak például: tartályok és csövek, tűzoltó berendezések, egyes közlekedési útvonalak, világító jelzések vagy hangjelzések helyének megjelölése és azonosítása, valamint megfelelő szóbeli közlés és kézjelzések kialakítása.

Ez az irányelv kiegészíti a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló 89/391/EGK keretirányelvet.

Az irányelv - hacsak egyéb európai uniós rendelkezések nem tartalmaznak erre vonatkozó konkrét utalást - nem alkalmazható a veszélyes anyagok és készítmények, termékek, illetve berendezések forgalomba hozatalára vonatkozó jelzésekre, sem pedig a közúti, vasúti, belvízi, tengeri vagy légi közlekedés szabályozásában használt jelzésekre.

A munkáltató kötelességei

A munkáltató biztonsági jelzéseket biztosít, ahol a munkaszervezésben használt intézkedésekkel, módszerekkel vagy eljárásokkal nem lehet elkerülni vagy megfelelően csökkenteni a veszélyeket.

A közúti, vasúti, belvízi, tengeri vagy légi közlekedésben használt jelzéseket alkalmazni kell, ha azt a vállalkozásokban, illetve telephelyen ezek a közlekedési módok szükségessé teszik.

Kiegészítő információk

A tagállamok pontosan kijelölt korlátok között meghatározhatnak bizonyos mentességeket.

A munkavállalókat tájékoztatják a megteendő intézkedésekről, és megfelelő oktatásban kell őket részesíteni (pontos utasításokat kell kapniuk).

A munkavállalókkal folytatott konzultációra, valamint a munkavállalók részvételére az irányelv által érintett kérdésekben kerül sor.

A mellékletek technikai jellegű kiigazításait a Bizottság állapítja meg egy helyi bizottság részvételével (89/391/EGK irányelv 17. cikke).

A tagállamok ötévenként jelentést tesznek a Bizottságnak az irányelv gyakorlati végrehajtásáról. A Bizottság időszakonként jelentést tesz az irányelv végrehajtásáról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

Háttér

Az irányelv hatályon kívül helyezi a munkahelyi biztonsági jelzésekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1977. július 25-i 77/576/EGK tanácsi irányelvet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

92/58/EGK tanácsi irányelv

1992.7.22.

1994.6.24.

HL L 245., 1992.8.26.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2007/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2007.6.28.

2012.12.31.

HL L 165., 2007.6.27.

2014/27/EU irányelv

2014.3.25.

2015.6.1.

HL L 65., 2014.3.5.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a régiók Bizottságának (2008. november 6.) a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó 92/57/EGK (időszakos vagy helyileg változó építkezések) és 92/58/EGK irányelv (munkahelyi biztonsági jelzések) gyakorlati végrehajtásáról [ COM(2008) 698végleges- a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság pozitív mérleget von a 92/58/EGK irányelv alkalmazásáról. Az Európai Unió 15 tagállamának többsége valójában kiegészítette a szabályozását az irányelv által előírt új szabályoknak és kötelezettségeknek köszönhetően.

Az irányelv alkalmazása által koherenssé tehetőek a munkahelyi biztonsági jelzések nemzeti rendszerei. A Bizottság ugyanakkor megjegyzi, hogy a munkavállalókat továbbra sem tájékoztatják megfelelően a jelzések szabályozásáról, és a vállalkozásokat kötelezi a képzéseik megerősítésére.

Utolsó frissítés: 06.05.2014