Munkavállalók biztonsága és egészségvédelme: a munkahelyre vonatkozó feltételek

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

89/654/EGK irányelv – munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmények

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A munkavállalók munkahelyi* egészségvédelmére és biztonságára irányuló minimumkövetelményeket határoz meg.

Ez az irányelv kiegészíti a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló 89/391/EGK irányelv általános rendelkezéseit.

FŐBB PONTOK

Az irányelv nem alkalmazandó a következőkre:

A munkáltatók kötelezettségei

Az irányelv I. melléklete tartalmazza a vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeket azokra az esetekre, amikor a munkahelyek első használatbavételére vagy átalakítására 1992. december 31. után került sor. Az 1993. január 1-je előtt már használatban lévő munkahelyeknek eleget kell tenniük az irányelv II. mellékletben megállapított követelményeknek.

A munkáltató emellett köteles gondoskodni a következőkről:

A munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció

Jelentéstétel

Az uniós országok ötévente jelentést tesznek a Bizottságnak a 89/391/EGK irányelv és a hozzá kapcsolódó irányelvek, többek között a 89/654/EGK irányelv végrehajtásáról.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 1989. december 15. óta hatályos, és az uniós országokban 1992. december 31-ig kellett törvénybe foglalni.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Munkahely: a munkavállalót alkalmazó vállalkozás helyiségeiben helyt kapó munkaállomások, és minden más olyan hely a vállalkozás területén, amelyhez a munkavállaló munkavégzése során hozzáfér.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 89/654/EGK irányelve (1989. november 30.) a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről (első egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 393., 1989.12.30., 1–12. o.)

A 89/654/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1–8. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 26.11.2018