Az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET)

Az ECVET olyan közös módszertani keretet ad, amely megkönnyíti a kreditpontok és tanulmányi eredmények összegyűjtését és egyik képzési rendszerből a másikba történő átvitelét. Célja a transznacionális mobilitás és az egész életen át tartó tanulás lehetőségének támogatása. Nem szándéka a nemzeti képzési rendszerek helyettesítése, hanem csak az adott rendszerek közötti jobb összehasonlíthatóság és kompatibilitás elérése. Az ECVET valamennyi olyan tanulmányi eredményre alkalmazandó, amelyeket különféle tanulmányok és képzések során lehet megszerezni, majd valamely képesítés megszerzése céljából átvinni, elismertetni és összegyűjteni. Ennek a kezdeményezésnek a segítségével az Európai Unió (EU) polgárainak képesítéseiket, képességeiket és ismereteiket könnyebben elismertethetik egy a saját országuktól eltérő másik uniós országban.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2009. június 18.) az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról (HL C 155., 2009.7.8., 11-18 o.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Bizottság az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszert (ECVET) olyan módszertani keretként definiálja, amely a képesítések tanulmányi eredményekkel való leírását tenné lehetővé az azokhoz rendelt pontok segítségével .

Az ECVET a tanulmányi eredmények összegyűjtésének és átvitelének az európai szakoktatás és szakképzés területén működő rendszere. Lehetővé teszi az olyan tanulmányi eredmények igazolását és nyilvántartását, amelyeket különböző környezetekben (más országokban, illetve formális, nem formális vagy informális tanulás keretében) teljesítettek. A tanulmányi eredményeket át lehet vinni az adott személy kiinduló országának rendszerébe, és be lehet számítani valamely képesítés megszerzése érdekében.

A képesítési szintek és azok tartalmának megállapítására szolgáló nemzeti rendszerek sokszínűsége nem könnyíti meg a tanulók transznacionális mobilitását. Az ECVET javítja ezt a helyzetet azáltal, hogy megkönnyíti a tanulók mobilitását egész Európában.

Az uniós országok szabadon átvehették ezt az ajánlást és közreműködhettek a rendszer megvalósításában. Az európai intézmények felkérték őket, hogy fokozatosan vezessék be az intézkedéseket annak érdekében, hogy az ECVET-et 2012-től használni lehessen.

Az ECVET-et tanulmányi szerződéseken (egyetértési nyilatkozatokon) alapuló partneri kapcsolatok és hálózatok révén építik ki, amelyek alkalmas keretet biztosítanak a kreditpontok átvitelére. Ami a kreditpontok átvitelét illeti, azokat az elveket és szakmai előírásokat, amelyek a képesítések tanulmányi eredményekből és a hozzájuk kapcsolódó pontokból álló egységekként történő leírását szolgálják, a II. melléklet rögzíti.

A lényeges szereplők és az illetékes intézmények európai ECVET hálózata támogatja az ECVET-et, és lehetővé teszi az uniós országok közötti információ- és tapasztalatcserét. Ennek a hálózatnak a keretében a Bizottság létrehozta az ECVET felhasználói csoportot, amely hozzájárul az ECVET felhasználói útmutató összeállításához és a rendszer megvalósításához.

Miként egészíti ki a rendszer a kompetenciák elismerését és átvitelét célzó egyéb kezdeményezéseket?

Az ECVET egyike azon számos európai kezdeményezésnek, amelyek a tanulók mobilitását támogatják az Európai Unióban (EU); ilyenek például az Europass és az európai mobilitásminőségi charta.

Az ECVET kiegészíti továbbá az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszert (ECTS) azáltal, hogy összeköti a szakoktatást és szakképzést a felsőoktatással. Az 1989-ben létrehozott ECTS a külföldi tanulmányi időszakok átláthatóságát és elismerését támogatja.

Az ECVET célja, hogy megkönnyítse a tanulmányi eredményekhez kapcsolódó kreditpontok átvitelét a képesítési rendszerek között. Ez különbözik az Európai Képesítési Keretrendszertől (EQF), amely egy közös referenciakeret. Az ECVET célja nem a rendszerek harmonizálása, hanem kompatibilitásuk biztosítása azáltal, hogy kapcsolódási pontot képez a kreditpontok összegyűjtésére, elismerésére és átvitelére vonatkozó nemzeti szintű előírások között.

Az ECVET nem foglalkozik a szakmai képesítések kölcsönös elismerésével, amelyekre tekintettel a vonatkozó irányelv tartalmazza az uniós országok kötelezettségeit.

A szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete

Az ECVET-tel közösen egy olyan referenciaeszközt is bemutattak, amely arra ösztönzi az uniós országokat, hogy megosszák egymással a szakoktatás és szakképzés terén bevált intézkedéseiket. A szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete arra szolgál, hogy közös kritériumok és mutatók segítségével nemzeti szinten javítani tudják a területhez kapcsolódó minőségirányítási módszereiket.

KULCSFOGALMAK

* Képesítés: egy értékelési és érvényesítési folyamat formális eredménye, amelyet akkor adnak ki, amikor az illetékes intézmény megállapítja, hogy az egyén adott normáknak megfelelő tanulmányi eredményt ért el.

*Tanulmányi egység : a képesítés egyik összetevője, amely tudás, készségek és kompetencia összefüggő sorából áll, értékelhető és érvényesíthető.

*Kreditpontok vagy ECVET-pontok : a tanulmányi eredmények általános súlyának, illetve a képesítéssel kapcsolatos egységek viszonylagos súlyának számszerű kifejezése.

utolsó frissítés 22.09.2015