Az egész életen át tartó tanulás programja, 2007–2013

Az Európai Unió sok polgárral lép közvetlenül kapcsolatba oktatási és képzési programjain keresztül. Az egész életen át tartó tanulás program általános célja, hogy a lisszaboni stratégia célkitűzéseivel összhangban hozzájáruljon a Közösség mint fejlett, tudásalapú társadalom fejlődéséhez. A tagállamok intézkedéseinek támogatásával és kiegészítésével elő kívánja segíteni a Közösségen belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, hogy e rendszerek a minőség tekintetében az egész világ számára referenciaértékké válhassanak.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK határozata (2006. november 15.) az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról [Hivatalos Lap L 327., 2006.11.24.] [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az egész életen át tartó tanulás terén 2007 és 2013 között létrehozandó cselekvési program célkitűzése, hogy kialakítsa és elősegítse a kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást annak érdekében, hogy a lisszaboni stratégia értelmében az oktatási és képzési rendszerek az egész világ számára színvonalas referenciaértékké válhassanak. A cselekvési program ezáltal hozzájárul a Közösség mint fenntartható gazdasági fejlődéssel, több és jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudásalapú társadalom fejlesztéséhez.

Ezen általános cél elérése érdekében, az Unió területén megvalósítandó egész életen át tartó tanulás jegyében, a program külön célkitűzései a következők:

Ebben a vonatkozásban az uniós politikákkal való összhang és kiegészítő jelleg a cselekvési program megvalósításának alapvető feltétele. A programnak támogatnia kell az Unió horizontális politikáit azáltal, hogy gondoskodik a különleges nevelési igényű tanulókról, és segíti a többségi oktatásba és képzésbe való integrációjuk előmozdítását. Támogatnia kell továbbá a férfiak és nők közötti egyenlőség megteremtését, valamint a rasszizmus, az előítéletek és az idegengyűlölet elleni harc eszközeként a kulturális és nyelvi sokszínűség és a multikulturalizmus megismertetését.

A program megvalósítása során biztosítani kell az Oktatás és képzés 2010 munkaprogrammal, a növekedés és foglalkoztatás elősegítését célzó partnerség és egyéb politikák részeként elfogadott integrált foglalkoztatási és a növekedési iránymutatásokkal, valamint a kultúra, az ifjúságpolitika és a vállalkozások terén végrehajtott intézkedésekkel való összhangot és kiegészítő jelleget. Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop), az Európai Képzési Alapítvány (ETF) és a Szakképzéssel foglalkozó tanácsadó bizottság szintén segítségül hívható és/vagy tájékoztatható a hatásköréhez kapcsolódó területeken.

A fenti célkitűzések elérése érdekében a program támogatja a következő tevékenységeket:

A programban a tagállamokon kívül részt vehetnek az EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás) azon országai, amelyek az Európai Gazdasági Térség tagjai (Izland, Liechtenstein és Norvégia), a Svájci Államszövetség országai, valamint a Nyugat-Balkán tagjelölt és potenciális tagjelölt országai is a Közösségi programokban való részvételükre vonatkozó szabályokkal és megállapodásokkal összhangban.

Ezenkívül a Bizottság együttműködésre léphet harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel is, például az Európa Tanáccsal vagy az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetével (UNESCO).

A program kedvezményezettjei:

A programot a Bizottság és a nemzeti irodák közösen irányítják. E tekintetben a nemzeti irodák felelősségi körébe tartozhat bizonyos típusú projektek kiválasztása, valamint a személyek mobilitásának, illetve a kétoldalú és többoldalú partnerség vagy az egyoldalú és nemzeti projektek megvalósításának elősegítése.

Az uniós tagállamok képviselőiből létrejött irányítóbizottság nyújt segítséget a Bizottságnak a program megvalósításában. A végrehajtási intézkedéseket komitológiai határozatban kell elfogadni az irányítási eljárásoknak megfelelően. A Bizottság a csak a bizonyos támogatások odaítélésével kapcsolatos határozatok meghozatalához nem veszi igénybe az irányítóbizottság segítségét. A közösségi szintű szociális párbeszéd megteremtése, valamint a cselekvési program megvalósításába való szorosabb bevonása érdekében a szociális partnerek megfigyelőként vehetnek részt az irányítóbizottság munkájában a szakoktatással és szakképzéssel kapcsolatos ügyekben.

A program végrehajtására szolgáló pénzügyi keret 6,97 milliárd euró a program teljes időtartamára. Az ágazati programok (lásd az alábbiakban) számára elkülönített minimális összegek arányos eloszlása a következőképpen alakul: 13% a Comenius, 40% az Erasmus, 25% a Leonardo da Vinci és 4% a Grundtvig program számára.

A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben rendszeresen ellenőrzi és értékeli az integrált program végrehajtását. A tagállamoknak jelentéseket kell benyújtaniuk a Bizottság számára: az egyik jelentést legkésőbb 2010. június 30-ig kell benyújtani a program megvalósításával kapcsolatban, a másikat pedig 2015. június 30-ig kell elkészíteni a program hatásainak értékeléséről.

A Bizottság legkésőbb 2011. március 31-ig időközi értékelő jelentést készít az elért eredményekről, valamint a program megvalósításának minőségi és mennyiségi szempontjairól, 2011. december 31-ig közleményt tesz közzé a program folytatásáról, valamint 2016. március 31-ig utólagos értékelő jelentést készít.

ÁGAZATI PROGRAMOK

A cselekvési program hat alprogramból áll, amelyek közül négy ágazati program. Valamennyi alprogram szerkezeti felépítése azonos, és a résztvevők tanítási és tanulási igényeire, valamint az érintett ágazatokban az oktatást és képzést nyújtó vagy támogató intézményekre és szervezetekre irányul. Az intézkedések kiterjednek a mobilitásra, a nyelvtanulásra és az új technológiák elsajátítására.

Comenius

A program a felső középfokú oktatás végével bezárólag az iskola-előkészítő és az iskolai oktatásban részt vevők tanítási és tanulási igényeire, valamint az ilyen oktatást nyújtó intézményekre és szervezetekre irányul.

Két fő célkitűzése a következő:

Ezzel összefüggésben a program a következő operatív célkitűzések elérésére törekszik:

A Comenius program a következő tevékenységeket támogathatja:

A Comenius program költségvetésének legalább 80%-át a mobilitás és a partnerségek támogatására fordítják.

Erasmus

Az Erasmus program – a tanulmányok vagy a képesítés megszerzésének hosszától függetlenül, és a doktori tanulmányokat is beleértve – a formális felsőoktatásban és a felsőfokú szakoktatásban és -képzésben részt vevők tanítási és tanulási igényeire irányul. A korábbi programoktól eltérően a felsőfokú szakoktatás és szakképzés a Leonardo da Vinci program helyett az Erasmus program tevékenységi körébe tartozik.

Két fő célkitűzése a következő:

Ennek érdekében a program a következő operatív célkitűzések elérésére törekszik az alábbi területek javítása, megerősítése és fejlesztése érdekében:

Az Erasmus program a következő tevékenységeket támogathatja:

Leonardo da Vinci

A Leonardo da Vinci program a szakoktatás és -képzés felsőfokú oktatástól eltérő formáira irányul.

Fő célkitűzései a következők:

Ennek érdekében a program a következő operatív célkitűzések elérésére törekszik az alábbi területek fejlesztése és megerősítése érdekében:

A Leonardo da Vinci program a következő tevékenységeket támogathatja:

A program költségvetésének legalább 60%-át a mobilitási és partnerségi intézkedések támogatására fordítják.

Grundtvig

A Grundtvig program kiterjed a felnőttoktatás valamennyi formájára.

Célkitűzései a következők:

A program operatív célkitűzései a következők:

A Grundtvig program a következő tevékenységeket támogathatja:

A Grundtvig program költségvetésének legalább 55%-át a mobilitási és partnerségi intézkedések támogatására fordítják.

A transzverzális program

A transzverzális program főleg az ágazati programok által nem érintett tevékenységekre irányul.

Az egész életen át tartó tanulás programjának keretében négy kulcstevékenységet érint:

A program fő célkitűzései a következők:

A program operatív célkitűzései a következők:

A program tevékenységei megegyeznek a transzverzális program kulcstevékenységeivel. A „szakpolitikai együttműködés és innováció” elnevezésű kulcstevékenység keretében végrehajtott intézkedések például a politikák és rendszerek megfigyelésének és elemzésének támogatására irányulnak, ilyen például az Eurydice hálózat, vagy a képesítések és a kompetenciák átláthatóságának javítására, a mobilitással kapcsolatos tájékoztatás és orientáció, valamint a minőségbiztosítási együttműködés támogatására épülnek, ilyen például az Euroguidance és a Felsőfokú Tanulmányok és Oklevelek Elismerésével Foglalkozó Nemzeti Információs Központok (NARIC) hálózata, valamint a Ploteus vagy az Europass kezdeményezés is.

A Jean Monnet program:

A Jean Monnet program az európai integrációs tanulmányok bizonyos kérdéseire, valamint az európai szintű oktatás és képzés terén tevékenykedő intézmények és szervezetek által igényelt támogatás biztosítására irányul.

A program három kulcstevékenységet érint:

A program fő célkitűzései a következők:

Ezért a program operatív célkitűzései a kiválóság ösztönzésére, az európai integráció kérdéseivel kapcsolatos ismeretek bővítésére és a tudatosság fokozására, valamint az európai integráció kérdéseivel foglalkozó európai intézmények és a kiváló minőséget képviselő európai intézmények és szövetségek támogatására irányulnak.

A program tevékenységi körébe tartozik az olyan egyoldalú és nemzeti projektek támogatása, mint amilyen például a Jean Monnet tanszékek, a kiválósági központok és tanítási modulok, a fiatal kutatók, valamint a többoldalú projektek és hálózatok támogatása.

HÁTTÉR

Az egész életen át tartó tanulás (2007–2013) programja magában foglalja az egész életen át tartó tanulás terén működő európai programokat. A program a 2000 és 2006 között megvalósított korábbi programokra, a Socrates, a Leonardo da Vinci, az eLearning programra és a Jean Monnet akcióra épül.

Az oktatás és képzés terén megvalósított átfogó közösségi támogatási program sokkal ésszerűbb, egységesebb és hatékonyabb intézkedéseket tesz lehetővé. Fokozottabb mértékben valósul meg a különböző területek közötti kölcsönhatás, nagyobb az átláthatóság, különösen az oktatás és képzés területén bekövetkező változásokra való azonnali reakciót illetően, valamint szélesebb körű együttműködést tesz lehetővé.

Ennek köszönhetően a program hozzájárul a lisszaboni stratégia célkitűzéseinek eléréséhez is, beleértve a környezetvédelmi dimenziót és az Európai Felsőoktatási Térség megteremtését (bolognai folyamat), valamint különösen azokat a célkitűzéseket, amelyek célja, hogy 2010-ig világszínvonalúvá tegyék az oktatási és képzési rendszereket, illetve az Európai Tanács 2002. évi barcelonai ülésén megállapított következtetésekkel összhangban előtérbe helyezzék az idegen nyelvek tanulását. A program céljai összhangban állnak az Oktatás és képzés 2010 munkaprogram oktatási rendszerekre vonatkozó jövőbeli célkitűzéseivel, a szakismeretekre és a mobilitásra vonatkozó cselekvési tervvel, valamint a nyelvtanulásról és a nyelvi sokszínűségről szóló cselekvési tervvel is.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1720/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

2007.1.1.–2013.12.31.

HL L 327., 2006.11.24.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1357/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

2008.12.31.–2013.12.31.

HL L 350., 2008.12.30.

See also

Utolsó frissítés: 29.01.2009