Cselekvő ifjúság (2007–2013)

A „Cselekvő ifjúság” program célja az európai ifjúságpolitikai együttműködés megteremtése és támogatása a 2007-től 2013-ig terjedő időszak alatt. A program arra ösztönzi a fiatalokat, különösen a leghátrányosabb helyzetben lévőket és a fogyatékossággal élőket, hogy vegyenek részt a közösségi életben, és segíti kezdeményezőkészségük, vállalkozói készségük és kreativitásuk kibontakoztatását. Ennek érdekében a program öt fellépésen keresztül megvalósítandó általános és egyedi célkitűzéseket határoz meg.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1719/2006/EK határozata (2006. november 15.) a 2007 és 2013 közötti időszakra a Cselekvő ifjúság program létrehozásáról [Hivatalos Lap L 327., 2006.11.24.] [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2007-től 2013-ig terjedő időszakra meghatározott „Cselekvő ifjúság” program célja az Európai Uniónak az Ifjúsági cselekvési program (2000–2006) és az ifjúságpolitika terén tevékenységet folytató szervezeteket támogató program (2004–2006) révén megvalósított intézkedéseinek és együttműködésének a folytatása és megerősítése. A program célkitűzése, hogy erősítse a fiatalok körében az EU-hoz való tartozás érzését azáltal, hogy aktív polgárként bevonja őket a társadalmi életbe. Tágabb értelemben hozzájárul a magas szintű oktatáshoz és képzéshez is, és segíti a fiatalok közötti kölcsönös megértés és szolidaritás megteremtését.

Célkitűzések

A program öt általános cél elérésére törekszik, amelyek kiegészítik az Unió tevékenységeit (képzés, kultúra, sport és foglalkoztatás), valamint hozzájárul az uniós politikák kialakításához (kulturális sokszínűség, társadalmi kohézió, fenntartható fejlődés és megkülönböztetésmentesség). Ezek az általános célkitűzések egyedi célokra vannak szétbontva.

A fiatalok aktív polgárságának támogatására irányuló általános célkitűzés, amely az európai polgárság előmozdítását is magában foglalja, tíz egyedi célból tevődik össze:

A fiatalok közötti szolidaritás fejlesztésére vonatkozó általános célkitűzés két egyedi cél megvalósításán keresztül a tolerancia előmozdítására és ezáltal a társadalmi kohézió megerősítésére irányul:

A különböző országok fiataljai közötti kölcsönös megértés elősegítésére vonatkozó általános célkitűzés keretében a program három egyedi cél megvalósítására törekszik:

A fiatalok tevékenységeit támogató rendszerek minőségének és az ifjúsági civil társadalmi szervezetek képességeinek fejlesztéséhez való hozzájárulásra vonatkozó általános célkitűzés a következő tevékenységeket öleli fel:

Az ifjúságpolitika terén megvalósuló európai együttműködés előmozdítására vonatkozó általános célkitűzés keretében a program, a helyi és regionális szempontok kellő mértékű figyelembevételével, négy egyedi cél megvalósítására törekszik:

Fellépések

A program által meghatározott öt fellépés az általános és egyedi célok megvalósítását szolgálja. Ezek a fellépések a fiatalok aktív részvételét elősegítő, kisebb projekteket támogatnak, és egyúttal biztosítják a projektek európai láthatóságát és hatását. Ezek a helyi, regionális nemzeti vagy nemzetközi szinten megvalósítandó projektek magukban foglalják a különböző részt vevő országok hasonló projektjeinek hálózatba szervezését is.

A „Fiatalok Európáért” cselekvés fő célja a fiatalok csereprogramjainak támogatása mobilitásuk növelése érdekében, és ezáltal európai polgárságtudatuk erősítése. A társadalmi és kulturális sokszínűséggel kapcsolatos tudatosság és a kölcsönös megértés kialakítását, illetve a nyelvi és interkulturális szinten való részvétel megerősítését célzó projektekben egyaránt a fiatalok részvételén van a hangsúly. Az ifjúsági csereprogramok a nemzeteket átfogó partnerségeken alapulnak.

Ez a fellépés arra is ösztönzi a fiatalokat, hogy bemutassák saját projektjeiket, ezáltal is elősegítve kezdeményezőkészségük, valamint vállalkozó- és alkotókedvük kibontakoztatását.

A polgárságtudat és a kölcsönös megértés előmozdítását célzó részvételi demokráciához kapcsolódó projektek szintén ezen fellépés keretébe tartoznak. Ez az intézkedés támogatja a fiatalok helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szinten való bevonását, valamint azokat a nemzetközi partnerségeken alapuló projekteket és tevékenységeket, amelyek európai szinten lehetővé teszik a helyi vagy regionális szintű projektekből származó elképzelések, tapasztalatok és helyes gyakorlatok cseréjét.

Az „Európai önkéntes szolgálat” fellépés célja, hogy erősítse a fiatalok különböző önkéntes tevékenységekben való részvételét az Unió területén belül és azon kívül is, annak érdekében, hogy fejlessze a fiatalok közötti szolidaritást, és elősegítse az aktív polgárságot és a kölcsönös megértést.

Ez a fellépés támogatja:

Az intézkedés fedezi az önkéntes költségeit, biztosítását, megélhetési és utazási költségeit, valamint adott esetben kiegészítő támogatást nyújt a hátrányosabb helyzetű fiatalok számára.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a minőségi előírások betartását, a nem formális oktatási jelleget (vagyis azokat a tevékenységeket, amelyek a fiatalok személyes, kultúrák közötti és technikai téren való felkészítését, valamint folyamatos személyes támogatásukat ösztönzik), illetve a projektben érintett különböző szereplők közötti partnerség és a kockázatok megelőzésének fontosságát is beleértve.

A „Fiatalok a világban” fellépés a nyitottság szellemében elősegíti a fiatalok közötti kölcsönös megértés kialakulását, valamint az aktív szerepvállalást. E fellépés célja az olyan nem uniós országokkal folytatott közös projektek támogatása, amelyek ifjúságpolitikai megállapodást írtak alá az Unióval – tekintettel például az ifjúsági csereprogramokra, valamint az ifjúságpolitika terén tevékenykedő személyekre és szervezetekre. Szintén támogatja a fiatalok közötti kölcsönös megértés, szolidaritás és tolerancia erősítésére irányuló kezdeményezéseket, valamint elősegíti az említett országokban az ifjúságpolitika és a civil társadalom területén folytatott együttműködés fejlesztését.

A program különbözőképpen kezeli a szomszédos országokkal folytatott projekteket (ezek az európai szomszédságpolitika rendelkezései szerinti partnerországok, Oroszország és a nyugat-balkáni országok), valamint az egyéb, nem uniós országokkal közösen végrehajtott projekteket. Előtérbe helyezi az elképzelések és helyes gyakorlatok cseréjét, a partnerségek és hálózatok kialakítását, valamint a civil társadalom fejlesztését.

Az „Ifjúsági támogatási rendszerek” fellépés a következőkhöz nyújt támogatást:

„Az ifjúságpolitika terén megvalósuló európai együttműködés előmozdítása” fellépés célja az ifjúságpolitika különféle szereplői, különösen maguk a fiatalok, a fiatalokkal és az ifjúsági szervezetekkel foglalkozók és a politikai döntéshozók közötti strukturált párbeszéd megszervezése. Az intézkedés a következő tevékenységeket támogathatja:

Végrehajtás

A program célja, hogy támogatást nyújtson a fiatalokkal és fiatalok csoportjaival foglalkozó nonprofit projektek, valamint az ifjúságpolitika terén tevékenykedő személyek és szervezetek számára. A program 15 és 28 év közötti fiataloknak szól (bizonyos esetekben azonban már a 13 éves fiatalok számára is, vagy 30 éves korig is elérhető a támogatás).

A program kedvezményezettjei az uniós országok, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon országai, amelyek az Európai Gazdasági Térség tagjai, a Nyugat-Balkán tagjelölt és potenciális tagjelölt országai, Svájc (kétoldalú megállapodás megkötésétől függően), valamint azok a nem uniós országok (vagy partnerországok), amelyek ifjúságpolitikára vonatkozó együttműködési megállapodást írtak alá az Európai Unióval. A program által nyújtott támogatás elérhető az ezen a területen működő nemzetközi szervezetekkel, például az Európa Tanáccsal folytatott együttműködéshez is.

A program 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó költségvetése 885 millió euró.

A Bizottságnak és a program megvalósításában részt vevő országoknak intézkedéseket kell tenniük a szükséges struktúrák európai, nemzeti, és adott esetben regionális vagy helyi szinten történő létrehozására. E tekintetben a Bizottság munkáját a tagállamok képviselőiből álló irányítóbizottság segíti, egy bizottsági képviselő elnökletével. A végrehajtási intézkedések többségét el kell fogadni az irányítási eljárásnak megfelelően. Csak az olyan kisebb támogatások odaítélését nem kell komitológiai határozatban elfogadni, amelyek nem igényelnek politikailag érzékeny döntéseket. A program irányítása túlnyomórészt decentralizált módon, független nemzeti irodák által történik, amelyeknek meg kell felelniük a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szabályainak, és amelyek tevékenysége pénzügyi ellenőrzés alá tartozik. A centralizált projekteket azonban az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség irányítja.

A Bizottságnak és a részt vevő országoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy ösztönözzék a fiatalok nem formális és informális képzésben való részvételének elismerését (dokumentumok, bizonyítványok stb. kibocsátásával), valamint a programon keresztül szerzett tapasztalatok elismerését.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1719/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

2006.12.14.–2013.12.31.

HL L 327., 2006.11.24.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1349/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

2008.12.25.–2013.12.31.

HL L 348., 2008.12.24.

Az 1719/2006/EK határozat későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2011. április 20.) – A Fiatalok lendületben program időközi értékelő jelentése [COM(2011) 220 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Tanács 2011/82/EU határozata (2011. január 31.) az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a „Cselekvő ifjúság” programban és az egész életen át tartó tanulás terén megvalósuló cselekvési programban (2007–2013) való részvételére vonatkozó feltételekről szóló megállapodás megkötéséről [Hivatalos Lap L 32., 2011.2.8.].

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás az ifjúsági munkáról [Hivatalos Lap C 327., 2010.12.4.].

See also

Utolsó frissítés: 12.05.2011