Várandós munkavállalók és kismamák védelme

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv azon alapvető jogokat rögzíti, amelyek minden nőt megilletnek a terhességet megelőzően és azt követően az Európai Unióban. Az irányelv a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló 89/391/EGK keretirányelv alá tartozó egyedi irányelvek egyike.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja, hogy védje a várandós*, a gyermekágyas* és a szoptató* női munkavállalók egészségét és biztonságát.

FŐBB PONTOK

Az uniós országok kötelesek tájékoztatni a munkáltatókat és a női munkavállalókat az Európai Bizottság a munkavállalók biztonsága és egészsége szempontjából veszélyesnek tekintett anyagokról és ipari eljárásokról szóló iránymutatásairól.

Kockázatok azonosítása esetén a munkáltatók kötelesek lépéseket tenni az érintett női munkavállalók védelmére, például más munkakörbe való áthelyezéssel vagy szabadság biztosításával.

Szabadság biztosítása esetén a munkáltató köteles biztosítani az érintett munkavállalók munkaviszonyhoz kapcsolódó jogait, illetve a kieső jövedelmet kompenzáló megfelelő ellátáshoz való jogosultságukat.

A várandós munkavállalók nem kötelezhetők éjszakai műszakban való munkavégzésre, amennyiben erre vonatkozóan orvosi igazolást nyújtanak be.

A várandós munkavállalókat munkaidő-kedvezmény illeti meg a terhesgondozási vizsgálatokon való részvételük kapcsán.

Az irányelv 14 hetes szülési szabadságról rendelkezik, amelyből legalább két hetet a gyermekszülés előttre kell időzíteni.

A nők nem bocsáthatók el terhességük és a szülésük miatt

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

1992. november 24-től.

HÁTTÉR

92/85/EGK irányelv -- várandós munkavállalók az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség honlapján

KULCSFOGALMAK

* várandós munkavállaló: olyan nő, aki állapotáról a nemzeti jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak megfelelően tájékoztatja munkáltatóját.

* gyermekágyas munkavállaló: olyan nő, akit a nemzeti jogszabályok, illetve gyakorlat gyermekágyasnak minősítenek, és aki állapotáról a nemzeti jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak megfelelően tájékoztatja munkáltatóját.

* szoptató munkavállaló: olyan nő, akit a nemzeti jogszabályok, illetve gyakorlat szoptatónak minősít, és aki állapotáról ezeknek a jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak megfelelően tájékoztatja munkáltatóját.

JOGI AKTUS

A Tanács 92/85/EGK irányelve a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

92/85/EGK irányelv

1992.11.24.

1994.10.19.

HL L 348., 1992.11.28., 1-7. o.

Módosító jogszabályok

Hatályba lépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007/30/EK irányelv

2007.6.28.

2012.12.31.

HL L165, 2007.6.27., 21-24. o.

2014/27/EU irányelv

2014.3.25.

2015.6.1.

HL L 65., 2014.3.5., 1-7. o.

utolsó frissítés 14.10.2015