A munkavállalók tájékoztatása a munkaviszony feltételeiről

Az Európai Unióban (EU-ban) létezik egy olyan általános követelmény, amely szerint valamennyi munkaadó köteles munkavállalóinak a munkaszerződés, illetve a munkaviszony alapvető elemeit tartalmazó okiratot adni.

JOGI AKTUS

A Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unióban (EU-ban) létezik egy olyan általános követelmény, amely szerint valamennyi munkaadó köteles munkavállalóinak a munkaszerződés, illetve a munkaviszony alapvető elemeit tartalmazó okiratot adni.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv azt biztosítja, hogy a munkaadók tájékoztatják a munkavállalókat bizonyos - a következőkhöz hasonló - alapvető információkról:

Nem alkalmazandó az irányelv azon munkavállalók tekintetében, akik munkaszerződése egy hónapnál rövidebb időtartamra szól, illetve, akik munkahete nem haladja meg a nyolc órát.

FŐBB PONTOK

A munkaadó a munkaviszony kezdetétől számított két hónapon belül köteles a munkavállalónak a szükséges információkat tartalmazó okiratot átadni.

Az egyes uniós országok nemzeti jogszabályai döntik el, hogy valamely munkaszerződés létezik-e, és ha igen, milyen szerződéses feltételek mellett. Ennek megfelelően a nemzeti jogszabályok határozzák meg a „munkavállaló”, a „szerződés” és a „munkaviszony” fogalmait.

Amennyiben valamely munkaadó a munkavállalót másik uniós országban történő munkavégzésre kötelezi („külföldi munkavállaló”), a munkavállaló indulása előtt át kell adnia egy, a szükséges információkat tartalmazó okiratot. Ebben az okiratban bizonyos - a fizetés valutaneméhez és a munkaviszony időtartamához hasonló - kiegészítő információkat is meg kell adni. Nem vonatkoznak ezek a rendelkezések azokra az esetekre, amikor a külföldi munkavégzés időtartama nem hosszabb egy hónapnál.

A körülmények bármilyen jellegű változásáról a munkaadó - a változást követő egy hónapon belül - írásos okiratot köteles adni a munkavállalónak.

Az irányelv nem zárja ki, hogy az uniós országok a munkavállalóra nézve kedvezőbb jogszabályokat vezessenek be.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

1993. június 30.

HÁTTÉR

A munkavégzés új formái következtében a munkaviszony típusainak a száma is megnövekedett. Az irányelv célja a munkavállalók fokozottabb védelme a munkaviszony feltételeivel kapcsolatos bizonytalanságok elkerülése, valamint a nagyobb munkaerő-piaci átláthatóság létrehozása érdekében.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapjának a Munkafeltételek - Egyéni foglalkoztatási feltételek oldalát.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

91/533/EGK irányelv

1991.10.28.

1993.6.30.

HL L 288., 1991.10.18., 32-35. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2014/51/EU határozata (2014. január 28.) a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet keretében a háztartási alkalmazottak méltányos módon történő foglalkoztatása tárgyában 2011-ben elfogadott 189. sz. egyezménynek az Európai Unió érdekében történő megerősítésével összefüggésben a tagállamoknak adott felhatalmazásról (HL L 32., 2014.2.1., 32-32. o.).

utolsó frissítés 23.07.2015