A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén

Az irányelv előirányozza az alkalmazottak bérének kifizetését akkor is, ha a munkáltató fizetésképtelenné válik. Ez arra kötelezi az uniós országokat, hogy olyan intézményeket hozzanak létre, amelyek ilyen esetben garanciát nyújtanak, valamint meghatározza az eljárásokat a határokon átívelő régiókat érintő munkáltatói fizetésképtelenség esetére.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv az alkalmazottak védelmét szolgálja a ki nem fizetett munkabérekkel kapcsolatos követelések érvényesítésére, a fizetésképtelenné vált munkáltatóval szemben.

A fizetésképtelenség megállapítása bírósági eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem előterjesztését követően történik, amely maga után vonja a munkáltató vagyonának teljes vagy részleges lefoglalását, illetve a felszámoló kijelölését, amennyiben az illetékes igazságügyi hatóság:

Az uniós országoknak kivételes esetben módjában áll bizonyos munkavállalói csoportok esetében figyelmen kívül hagyni a munkavállalói követeléseket, amennyiben ezek a munkavállalók más formában egyenlő védelemben részesülnek. Az uniós országoknak módjában áll kizárni az irányelv védelméből a természetes személy által foglalkoztatott háztartási alkalmazottakat, valamint halászokat.

A fenti kivételeken kívül azonban minden olyan munkavállaló, aki munkaszerződéssel rendelkezik vagy munkaviszonyban áll, élvezi ennek az irányelvnek a védelmét. Ennélfogva az irányelv a részmunkaidős, a határozott időre szóló szerződéssel rendelkező és az ideiglenes szerződéssel rendelkező munkavállalókra is vonatkozik.

Garanciaintézmények

Az uniós országok garanciaintézményeket hoznak létre, amelyek biztosítják a dolgozók bérének kifizetését, és adott esetben a munkaviszony megszűnéséért járó végkielégítést. Megállapíthatják az intézmény által kifizethető összegek maximumát, amelynek elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy elérje az irányelv szociális célkitűzését.

A garanciaintézmény általi kifizetések minimális határidejét a következők szerint kell meghatározni:

A munkáltatóknak hozzá kell járulniuk ezen intézmények finanszírozásához, kivéve, ha a finanszírozást teljes mértékben átvállalják az állami hatóságok.

Társadalombiztosítás

Az uniós országok előírhatják, hogy a fizetési garancia nem vonatkozik az alábbiakhoz kapcsolódó hozzájárulásukra:

Emellett, amennyiben a munkáltató nem fizette meg a szükséges társadalombiztosítási járulékokat, de a kifizetett bérekből azokat eredetileg levonták, a munkavállaló biztosítási intézménynél élvezett jogai nem szenvedhetnek kárt.

A fizetett alkalmazottak nyugellátásra vonatkozó érdekeit is védi az irányelv, beleértve a kiegészítő nyugdíjrendszerek révén a túlélő hozzátartozónak járó ellátást is. Ez a védelem kijár azoknak a dolgozóknak is, akik a vállalkozás fizetésképtelenné válása előtt felmondtak.

Transznacionális esetek

Amennyiben a fizetésképtelenné vált munkáltató tevékenysége legalább két uniós ország területén zajlottak, annak az országnak a hatósága illetékes a kifizetések terén, ahol az adott dolgozó szokásos munkavégzése zajlik.

Ugyanígy, a munkavállalónak a garanciaintézményeknél élvezett jogait annak az országnak a nemzeti jogrendszere határozza meg, amelyhez a garanciaintézmény tartozik.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2008. november 17-én lépett hatályba.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/94/EK irányelve (2008. október 22.), a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó irányelv (kodifikált változat) (HL L 283., 2008.10.28., 36–42. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló 2008/94/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról és alkalmazásáról (COM(2011) 84, 2011. február 28.) – A munkavállalók védelmének eszköze, amelyet a 2008/94/EK irányelv vezet be, hatékonynak és hasznosnak bizonyult. A garanciaintézmények közbelépése 3,4 millió munkavállalónak tudott segítséget nyújtani a 2008 és 2011 közötti időszakban, különösen a gazdasági világválság körülményei között.

utolsó frissítés 11.12.2015