A munkavállalók kiküldetéséről szóló uniós jogszabályok érvényesítésének felgyorsítása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

96/71/EK irányelv a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről

2014/67/EU irányelv a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről

(EU) 2020/1057 irányelv a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról

MI AZ IRÁNYELVEK CÉLJA?

FŐBB PONTOK

96/71/EK irányelv

2014/67/EU irányelv

Az alkalmazandó szabályokkal való bármilyen visszaélés megfelelőbb megelőzése, nyomon követése és szankcionálása

Az információkhoz való megfelelőbb hozzáférés

Megfelelőbb igazgatási együttműködés

(EU) 2018/957 módosító irányelv

Az (EU) 2018/957 módosító irányelv számos új szabályt vezet be:

(EU) 2020/1057 irányelv

Az (EU) 2020/1057 irányelv által bevezetett módosítások többek között a következők:

MIKORTÓL HATÁLYOSAK EZEK AZ IRÁNYELVEK?

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Postafiókcég: olyan vállalat, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy kihasználja a joghézagokat, miközben nem nyújt szolgáltatást maguknak az ügyfeleknek, hanem leplezi a tulajdonosai által nyújtott szolgáltatásokat (Európai Bizottság, COM(2013) 122 final).

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1–6. o.)

A 96/71/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/67/EU irányelve (2014. május 15.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet („az IMI-rendelet”) módosításáról (HL L 159., 2014.5.28., 11–31. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1057 irányelve (2020. július 15.) a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 249., 2020.7.31., 49–65. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1055 rendelete (2020. július 15.) az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról (HL L 249., 2020.7.31., 17–32. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete (2012. október 25.) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről („az IMI-rendelet”) (HL L 316., 2012.11.14., 1–11. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 35–44. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 13.10.2020