A bizottságok szerepe az Európai Bizottság végrehajtási hatásköreiben

Végrehajtási aktusok elfogadása előtt az Európai Bizottságnak konzultálnia kell valamely, az egyes uniós országok képviselőiből álló bizottsággal a javasolt tervezetről.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Végrehajtási aktusok elfogadása előtt az Európai Bizottságnak konzultálnia kell valamely, az egyes uniós országok képviselőiből álló bizottsággal a javasolt tervezetről.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet megállapítja a Bizottság (az Európai Unió működéséről szóló szerződés - EUMSZ 291. cikke értelmében fennálló) végrehajtási hatáskörei gyakorlásának uniós országok általi ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Ennek az ellenőrzésnek az eszköze - uniós kifejezéssel élve - a komitológiai eljárás, amelynek értelmében a Bizottságnak a végrehajtási aktusok minden tervezetét az uniós országok képviselőiből álló, a Bizottság elnökletével működő bizottságok elé kell terjesztenie.

A Bizottságnak a komitológiai rendszer fejleményeivel kapcsolatos legutóbbi jelentése szerint mintegy 300 bizottság van, és ezek tulajdonképpen lefedik az EU valamennyi hatáskörét (különös tekintettel a mezőgazdaságra, a környezetvédelemre, a közlekedésre, az egészségügyre és a fogyasztóügyre stb.). 2013-ban a Bizottság több mint 1700 végrehajtási aktust fogadott el.

FŐBB PONTOK

A rendelet két eljárást állapít meg a Bizottságra - a jogalkotó által - ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlásának ellenőrzése tekintetében:

A vizsgálóbizottsági eljárás főként a következő esetekben alkalmazandó: i. általános hatályú intézkedések, valamint ii. bizonyos szakpolitikai területekre (például a mezőgazdaság, a halászat, a környezetvédelem, az egészségügy, a kereskedelem és az adózás területére) vonatkozó intézkedések.

A Bizottság végrehajtási aktusainak minősített többséget kell szerezniük az adott bizottságban (ez olyan súlyozott szavazási rendszert jelent, ahol a 28 uniós országból 16-nak a tervezet mellett kell szavaznia, és e szavazatoknak az uniós lakosság 65 %-át kell képviselniük). Amennyiben a bizottság véleménye kedvezőtlen, a Bizottság fellebbviteli bizottság elé terjesztheti a tervezetet, hogy eldöntse, folytatódhat-e az intézkedés vizsgálata, vagy a szöveg módosítására van szükség. Ha a megvitatást követően a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság bizonyos feltételek mellett elfogadhatja a tervezetet.

A tanácsadó bizottsági eljárás: általában ezt alkalmazzák minden más végrehajtási intézkedés (például a kultúrára vonatkozó egyedi intézkedések) esetén. A Bizottságnak a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell vennie a bizottság véleményét, amelyet egyszerű többséggel (azaz a szavazók többségével) fogadnak el.

Az Európai Parlament és a Tanács ellenőrzéshez való joga: amennyiben az alap jogi aktust rendes jogalkotási eljárás keretében fogadták el (amely a szakpolitikai területek többségére kiterjedő, leggyakoribb döntéshozatali eljárás, és amelyben az Európai Parlament és a Tanács egyenrangú), az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor jelezheti a Bizottságnak, ha úgy ítéli meg, hogy a végrehajtási jogi aktus tervezete túllépi a Bizottságra ruházott hatásköröket. Ilyenkor a Bizottságnak felül kell vizsgálnia az aktus tervezetét, és határoznia kell arról, hogy azt fenntartja, módosítja vagy visszavonja-e.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

2011. március 1-jétől.

HÁTTÉR

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke feljogosítja a Bizottságot arra, hogy elfogadja valamely jogi aktus végrehajtási intézkedéseit, ha a végrehajtásnak egységes feltételek szerint kell történnie. Az alap jogi aktusnak egyértelműen fel kell ruháznia a Bizottságot a végrehajtási hatáskörrel.

Lásd még az Európai Bizottság komitológiai weboldalát.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

182/2011/EU rendelet

2011.3.1.

-

HL L 55., 2011.2.28., 13-20. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a bizottságok 2013. évi munkájáról (COM(2014) 572 final, 2014.9.16.).

utolsó frissítés 20.01.2015