Európai átláthatósági kezdeményezés

Ez a közlemény az európai átláthatósági kezdeményezésről szóló zöld könyv és az általa indított nyilvános konzultáció folytatása. Az érdekképviseletek és a konzultációs előírások kérdéskörével, valamint az uniós alapok kedvezményezetteinek közzétételével foglalkozik.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2007. március 21.) Az európai átláthatósági kezdeményezésről szóló zöld könyvet követő intézkedésekről [COM(2007) 127 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a közlemény a 2006. március 3-án kiadott, az európai átláthatósági kezdeményezésről szóló zöld könyv folytatása. Választ ad a konzultáció résztvevői által felvetett érvekre, melyek eredményeit a Bizottság munkadokumentumában [SEC(2007) 360] tettek közzé, valamint ismerteti a Bizottság által végrehajtani kívánt intézkedéseket.

Érdekképviselet * (lobbizás)

A konzultáció résztvevői fenntartásukat fejezték ki a „lobbizás” mint kifejezés negatív kicsengése okán. A Bizottság ezért hangsúlyozza, hogy maga a fogalom semmilyen negatív értékítéletet nem tartalmaz, és a lobbitevékenység alapvető jelentőséggel bír a demokratikus eljárásokban. Mindazonáltal a zöld könyvben javasolt nyilvántartás címe „Érdekképviseleti nyilvántartás” lesz.

Ezen nyilvántartásnak önkéntes alapú nyilvántartásként való létrehozása nagy támogatottságot élvezett. Sokan úgy vélték azonban, hogy a teljes átláthatóságot csak a kötelező nyilvántartási rendszer biztosíthatja. A Bizottság e megállapítás ellenére továbbra is egy ösztönzőkön alapuló, önkéntes nyilvántartást javasol annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb képet kapjon az európai érdekképviseletekről. A nyilvántartásba való jelentkezések támogatása érdekében a Bizottság a nyilvántartást összeköti egy, az interneten való konzultációhoz használatos mintasablonnal. A konzultáció résztvevői automatikusan felkérést kapnak arra, hogy jelentkezzenek a nyilvántartásba. Információkat kell szolgáltatniuk arról, hogy kinek az érdekeit képviselik, mik a célkitűzéseik és milyen módon finanszírozzák őket.

A zöld könyv azt is tartalmazta, hogy a nyilvántartásban szereplő érdekképviseleteknek * el kell fogadniuk egy magatartási kódexet. Ugyanakkor a konzultáció nem tért ki egy ilyen kódex kidolgozásának a módszereire, illetve egy ilyen kódex betartásának részletes ellenőrzésére. A kódex kidolgozásának maguknak az érdekképviseleteknek a felelősségi körébe kellene tartoznia, de a zöld könyvre adott válaszok alapján úgy tűnik, ezt nehezen lehetne megvalósítani. Ennek következtében a Bizottság felülvizsgálja és hatályosítja az 1992-ben elfogadott minimumkövetelményeket.

A konzultáció számos résztvevője amellett érvelt, hogy a lobbizással kapcsolatban intézményközi megközelítést kell alkalmazni, és kérték, hogy a nyilvántartás és a magatartási kódex legalább az Európai Parlament és a Bizottság esetében közös legyen. A Bizottság teljes mértékben osztja ezt a véleményt, és úgy ítéli meg, hogy az „egyablakos” regisztráció nagyobb mértékben ösztönözné az érdekelteket a nyilvántartásba való jelentkezésre. Ennek következtében felkéri a többi intézményt, hogy vizsgálják meg az e téren történő szorosabb együttműködés lehetőségét.

A magatartási kódexszel kapcsolatos tárgyalások 2007 nyara előtt meg fognak kezdődni. Az érdekképviseleti nyilvántartást 2008 tavaszán fogják megnyitni. 2009 tavaszán a Bizottság felül fogja vizsgálni a nyilvántartás működését.

Konzultációs előírások

A konzultáció résztvevői általánosságban üdvözölték a Bizottság konzultációs előírásait. Ugyanakkor felhívták a figyelmet néhány hiányosságra a visszajelzésekkel, a nyilvános konzultáció 8 hetes minimumidejének betartásával, valamint annak garantálásával kapcsolatban, hogy a célzott konzultációk arányosan tudjanak megoszlani az érintett felek között. A konzultációk minőségének javítása érdekében a Bizottságnak szándékában áll a konzultációs előírások összehangolt megközelítésben történő, a kifejezett vélemények és érdekek sokszínűségét és a hatékonyabb visszajelzést biztosító alkalmazásának elősegítése.

Az uniós alapok kedvezményezetteinek közzététele

Az átláthatósági zöld könyv közzétételét követően a Bizottság tárgyalásokat kezdett a tagállamokkal, az Európai Parlamenttel és az említett érintett felekkel az uniós alapok kedvezményezetteinek közzétételéről, melynek eredményeképp megállapodásra jutottak a vonatkozó adatok közzétételével kapcsolatban. Ennek következtében a hozott rendelkezések meg fognak jelenni a költségvetési rendeletben.

A jogszabályi szintű változásokkal párhuzamosan néhány gyakorlati intézkedést is meg kell hozni. A konzultáció résztvevői kinyilvánították érdeklődésüket egy, a Bizottság irányítása alá tartózó, kereshető központi adatbázis iránt, amely tartalmazna a kedvezményezettekkel kapcsolatos valamennyi hasznos információt. A valóságban ugyanakkor az adatgyűjtés és a közzététel továbbra is a tagállamok végrehajtó szerveinek hatáskörébe tartozik. Annak érdekében hogy az adatok közzététele 2008-ban elkezdődhessen, az európai adatvédelmi biztos közreműködésével az alábbi eljárást kell követni:

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Megállapodás az Európai Parlament és az Európai Bizottság között egy átláthatósági nyilvántartás létrehozásáról az Európai Unió politikáinak kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek és független személyek számára [Hivatalos Lap L 191., 2011.7.22.].

A Bizottság közleménye (2008. május 27.) – Európai átláthatósági kezdeményezés – Az érdekképviseletekkel fenntartott kapcsolatok keretrendszere (nyilvántartás és etikai kódex) [COM(2008) 323 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

See also

További tájékoztatásért keresse fel az alábbi internetes oldalakat:

Utolsó frissítés: 17.09.2008