A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzusról szóló együttes nyilatkozat

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A KÖZÖS NYILATKOZAT CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A humanitárius segítségnyújtás céljai

Az uniós humanitárius segítségnyújtás célja, hogy az életek megóvása, az emberi szenvedés megelőzése és enyhítése céljából szükségleteken alapuló választ adjon mind az ember által előidézett, mind pedig a természeti katasztrófákból eredő veszélyhelyzetekre.

Az uniós humanitárius segítségnyújtást a konszenzussal összhangban azEgyesült Nemzetek rendszeréhez, a Vöröskereszt és Vörös Félhold Mozgalomhoz, valamint nem kormányzati szervezetekhez hasonló végrehajtó partnereken keresztül biztosítják.

Az EU és az uniós országok együttesen a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás legfőbb donorjának minősülnek a világon. Az EU és az uniós országok fellépései kiegészítik és megerősítik egymást, valamint azokat a nemzetközi és helyi szereplőkkel szoros együttműködésben hajtják végre.

Humantitárius segítségnyújtásra vonatkozó elvek

A humanitárius segítségnyújtás alapját a következő alapvető humanitárius elvek képezik: emberiesség*, semlegesség*, pártatlanság* és függetlenség*.

Az EU ezenkívül elkötelezte magát amellett, hogy tiszteletben tartja a nemzetközi jog elveit, különösen a nemzetközi humanitárius jogot, az emberi jogokkal kapcsolatos jogot és a menekültjogot.

A végrehajtás ugyan eltérő lehet a különböző uniós országokban, de valamennyi uniós segélyező célja a segélyezés javítása a humanitárius segítségnyújtás elveinek és legjobb gyakorlatainak tiszteletben tartása mellett, különösen a humanitárius segélyezés helyes gyakorlatára irányuló kezdeményezés keretében, amely egy informális segélyezési fórum és hálózat.

Az uniós humanitárius segítségnyújtásnak összhangban kell állnia egyéb szakpolitikákkal a válságot követő zökkenőmentes átmenet biztosítása, valamint a nemekkel kapcsolatos megfontolások és a helyi lakosság különféle szükségleteinek figyelembevétele céljából.

Az uniós segítségnyújtás koordinálása és összehangolása

Az EU támogatja az ENSZ koordinációs szerepét, valamint növelte a humanitárius válságokra történő világméretű reagálási képességet.

Az uniós segítségnyújtási műveletek alapját a következők képezik:

Az uniós humanitárius segélyt átláthatóan kell elosztani a meghatározott szükségletek és a kiszolgáltatottság mértéke alapján.

A konszenzus meghatározza, hogy polgári védelem és egyes kivételes esetekben – végső megoldásként – a katonai eszközök és képességek igénybevételére mikor és hogyan kerülhet sor humanitárius intervenció során.

Nemzetközi intézkedések

Az EU – elismerve, hogy a humanitárius tevékenységek nemzetközi szintű kollektív felelősségvállalást igényelnek – hozzájárul a válságokra történő kollektív, világméretű reagálási képesség növeléséhez az ENSZ által más humanitárius szereplőkkel és segélyezőkkel együttműködésben vezetett reformok támogatása révén.

Ezen túlmenően – a humanitárius segítségnyújtás iránti fokozódó igények tükrében – létfontosságú a finanszírozás növelése és diverzifikálása, illetve kiszámíthatóságának, rugalmasságának és stratégiai koordinálásának fokozása.

Összefüggések a katasztrófakockázat-csökkentéssel és a fejlesztéssel

Az EU a válság során indított vészhelyzeti műveletekkel párhuzamosan dolgozni kíván a kockázat és kiszolgáltatottság csökkentésén, valamint a lakosság természeti katasztrófákra való felkészítésén helyi, regionális és nemzeti szinten a hyogói cselekvési keret alapján (amelyet 2015 márciusában a 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési keret váltott fel).

Támogatja továbbá az átmenetet, a gyors helyreállítást és fejlesztést, különösen a segélyezés, a rehabilitáció és a fejlesztés megfelelőbb összekapcsolása révén (LRRD).

Humanitárius tevékenység uniós szinten

A konszenzus megerősíti, hogy az EU komparatív előnyei és hozzáadott értéke révén képes fokozni az uniós humanitárius és egyéb nemzetközi segélyezők közötti kiegészítő jelleget. Ez az EU globális szakértői hálózatának, a politikai összhang biztosítására és a humanitárius segélyezés helyes gyakorlatának előmozdítására irányuló szerepének, a politikailag érzékeny helyzetekben való rugalmas fellépési képességének és a koordináció elősegítésének köszönhető. Az Európai Bizottság elkötelezett a segélyezés elveinek és helyes gyakorlatának szakpolitikáiban és műveletei során történő alkalmazása mellett.

Az EU 2008–2013 közötti időszakra szóló cselekvési tervet fogadott el, amely a Bizottság és az uniós országok közötti együttműködést irányította a minőségi segítségnyújtás megközelítése alapján. A végrehajtást 2010-ben egy félidős felülvizsgálat révén vizsgálták felül és egy 2014-ben elvégzett független értékelés keretében értékelték. Az értékelés megerősítette a konszenzus megalapozottságát és javasolta annak egy új keret szerinti végrehajtását. A 2015 novemberében elfogadott végrehajtási terv 18 hónapig fog ekként szolgálni, és megalapozott humanitárius fellépésre és hatékonyságra fogja intézkedéseit összpontosítani.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

* Emberiesség: az emberi szenvedést előfordulásának helyére való tekintet nélkül orvosolni kell, különös figyelmet fordítva a lakosság legkiszolgáltatottabb tagjaira.

* Semlegesség: a humanitárius segítségnyújtás nem részesítheti előnyben a fegyveres konfliktusok vagy más nézeteltérések feleinek egyikét sem.

* Pártatlanság: humanitárius segítség kizárólag szükséglet alapján nyújtható, az érintett népességcsoportok közötti vagy azokon belüli megkülönböztetés nélkül.

* Függetlenség: a humanitárius célkitűzések függetlenek politikai, gazdasági, katonai vagy egyéb célkitűzésektől, egyedüli céljuk a humanitárius válságok áldozatai szenvedésének enyhítése és megelőzése.

JOGI AKTUS

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és az Európai Bizottság által elfogadott együttes nyilatkozata (HL C 25., 2008.1.30., 1–12. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság munkadokumentuma: A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus végrehajtási terve (SWD(2015) 269 final, 2015.11.27.)

utolsó frissítés 31.03.2016