A víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelmények

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

(EU) 2020/741 rendelet a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A rendelet a mezőgazdasági öntözés céljából visszanyert víz integrált vízgazdálkodás keretében megvalósuló biztonságos felhasználása végett a víz minőségére és ellenőrzésére vonatkozó minimumkövetelményeket, valamint kockázatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket állapít meg.

Az Európai Bizottság két közleményére épül:

Hatály

A visszanyert víz minősége

A vízvisszanyerő létesítmény üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy a mezőgazdasági öntözésre szánt visszanyert víz megfeleljen a következőknek:

Kockázatkezelés

Engedélyre vonatkozó követelmények

A megfelelőség ellenőrzése

Átláthatóság és információmegosztás

Útmutatások

A Bizottság iránymutatásokat tett közzé, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak és az érdekelt feleknek a víz újrafelhasználására vonatkozó szabályok alkalmazásához. Az iránymutatásokat több gyakorlati példa egészíti ki, amelyek megkönnyítik a szabályok alkalmazását.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ A RENDELET?

A rendelet 2023. június 26. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/741 rendelete (2020. május 25.) a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről (HL L 177., 2020.6.5., 32–55. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság közleménye Iránymutatások a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 2020/741 rendelet alkalmazásához (2022/C 298/01) (HL C 298., 2022.8.5., 1–55. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv (COM(2015) 614 final, 2015.12.2.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv (COM(2012) 673 final, 2012.11.14.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Az Európai Unióban a vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezeléséről (COM(2007) 414 final, 2007.7.18.)

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30., 1–54. o.) Újbóli közzététel helyesbítésekkel (HL L 226., 2004.6.25., 3–21. o.)

Az 852/2004/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (HL L 330., 1998.12.5., 32–54. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről (HL L 135., 1991.5.30., 40–52. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 30.08.2022