Az információs technológia vámügyi alkalmazása

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

2009/917/IB határozat az információs technológia vámügyi alkalmazásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A váminformációs rendszer egy központi adatbázisból áll, amely minden uniós országból elérhető. Kizárólag olyan adatokat tartalmaz, amelyek szükségesek a célkitűzésének eléréséhez, beleértve a személyes adatokat is, a következő területekre vonatkozóan:

Adatvédelem

Vámügyirat-azonosítási adatbázis

Felügyelet és igazgatás

MIKORTÓL HATÁLYOS A HATÁROZAT?

A határozat 2011. május 27. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2009/917/IB határozata (2009. november 30.) az információs technológia vámügyi alkalmazásáról (HL L 323., 2009.12.10., 20–30. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89–131. o.)

Az (EU) 2016/680 irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Tanács 515/97/EK rendelete (1997. március 13.) a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről (HL L 82., 1997.3.22., 1–16. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 08.11.2019