Az egészség és a környezet védelme a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokkal szemben

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2019/1021 rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A POP-k potenciálisan veszélyes vegyi anyagok, amelyek átléphetik a nemzetközi határokat, gyakran a kibocsátási forrásaiktól távol találhatók, fennmaradnak a környezetben, biológiailag felhamozódnak*, és következésképpen veszélyt jelentenek az emberi egészségre és a környezetre.

A gyártás, a forgalomba hozatal* és a felhasználás ellenőrzése

Mentességek

A kibocsátás csökkentése, minimalizálása és kiküszöbölése

Az uniós országok kötelesek:

Hulladék

Tervezés, monitoring és jelentéstétel

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2019. július 15. óta van hatályban.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

Biológiailag felhalmozódik: az élőlények testében koncentrálódik.
Forgalomba hozatal: fizetés ellenében vagy térítésmentesen harmadik fél számára történő szállítás vagy rendelkezésre bocsátás. Az import is „forgalomba hozatalnak” tekintendő.
Árucikk: olyan tárgy, amely a gyártás során olyan különleges alakot, felületet vagy formát kap, amely a funkcióját nagyobb mértékben meghatározza, mint a kémiai összetétele.
Hulladékhasznosítás: a hulladékokról szóló keretirányelvben meghatározottak szerint minden olyan művelet, amelynek elsődleges eredménye hasznos célt szolgáló hulladék, olyan más anyagok helyettesítésével, amelyeket egyébként egy adott funkció ellátására használtak volna, vagy ilyen funkció ellátására előkészített hulladék, az üzemben vagy pedig a szélesebb értelemben vett gazdaságban.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1021 rendelete (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (HL L 169., 2019.6.25., 45–77. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3–30. o.)

A 2008/98/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1–849. o.). Újbóli közzététel helyesbítésekkel (HL L 136., 2007.5.29., 3–280. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság közleménye az elővigyázatosság elvéről (COM(2000) 1 final, 2000.2.2.)

Jegyzőkönyv a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez kapcsolódóan a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (HL L 81., 2004.3.19. 37–71. o.)

utolsó frissítés 23.10.2019