A belső villamosenergia-piac (2021-től)

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2019/944 rendelet a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Fogyasztói jogok

Az irányelv egyértelműsíti és megerősíti a meglévő fogyasztói jogokat, továbbá újakat is bevezet:

Számlák

Az aggregátorok

Az uniós országok kötelesek:

A helyi energiaközösségek(nek)

Az adatokhoz való hozzáférés és az interoperabilitás

Az elektromos közlekedés

Az elosztórendszer-üzemeltetők (DSO-k)*:

Az átvitelirendszer-üzemeltetők (TSO-k)*:

A nemzeti energiaügyi szabályozó hatóságok:

Tiszta energia

Az irányelv a Tiszta energia minden európainak csomag része.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2021. január 1-én lépett hatályba.

Az (EU) 2019/944 irányelv felülvizsgálja és felváltja a 2009/72/EK irányelvet, és az uniós országok nemzeti jogába 2020. december 31-ig kell átültetni.

A 2009/72/EK eredeti irányelvet az uniós országok nemzeti jogába 2011-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Aggregátor: olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely több felhasználói terhelést vagy termelt villamos energiát kombinál értékesítés, vásárlás vagy aukció céljából valamely villamosenergia-piacon.
Elosztórendszer-üzemeltető: az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely felelős egy adott terület villamosenergia-elosztó rendszerének üzemeltetéséért, fejlesztéséért, illetve adott esetben annak más rendszerekkel való összekapcsolásáért, továbbá azért, hogy a rendszer hosszú távon alkalmas legyen a villamos energia elosztásával kapcsolatos, indokolt igények kielégítésére.
Átvitelirendszer-üzemeltető: az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely felelős egy adott terület átviteli rendszerének üzemeltetéséért, fejlesztéséért, és adott esetben annak más rendszerekkel való összekapcsolásáért, továbbá azért, hogy a rendszer hosszú távon alkalmas legyen a villamos energia átvitelével kapcsolatos, észszerű igények kielégítésére.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/944 irányelve (2019. június 5.) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról (átdolgozás) (HL L 158., 2019.6.14., 125–199. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/941 rendelete (2019. június 5.) a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2019.6.14., 1–21. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/942 rendelete (2019. június 5.) az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról (HL L 158., 2019.6.14., 22–53. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/943 rendelete (2019. június 5.) a villamos energia belső piacáról (HL L 158., 2019.6.14., 54–124. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete (2018. december 11.) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK, a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 2018.12.21., 1–77. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 82–209. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EK irányelve (2009. július 13.) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 55–93. o.)

A 2009/72/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 01.10.2019