E-kohézió – papírmentes elektronikus ügyintézés

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKRÓL:

Az 1011/2014/EU végrehajtási rendelet az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meghatározott információk Bizottsághoz való benyújtására használt minták tekintetében való végrehajtására, valamint a kedvezményezettek és az irányító hatóságok, az igazoló hatóságok, az audithatóságok és a közreműködő szervezetek közötti információcserére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A 184/2014/EU végrehajtási rendelet az európai strukturális és beruházási alapokra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, és az esb-alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU rendelet szerint a tagállamok és a Bizottság közötti elektronikus adatcsere-rendszerekre alkalmazandó feltételeinek meghatározásáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatással kapcsolatos egyedi rendelkezések és a beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra elfogadásáról

MI A RENDELETEK CÉLJA?

Mindkét rendelet meghatározza az 1303/2013/EU rendelet végrehajtásának részletes szabályait (lásd az összefoglalót).

FŐBB PONTOK

Az 1011/2014/EU rendelet meghatározza a következőket:

Azoknak az elektronikus adatcsererendszereknek*, melyek a kedvezményezettek és az irányító hatóságok, igazoló hatóságok, audithatóságok és közreműködő szervezetek (e-kohézió) között jönnek létre, lehetővé kell tenniük azt, hogy a kedvezményezett adminisztratív módon ellenőrizhesse a visszatérítési kérelmet. Papíralapú dokumentumokat kizárólag kivételes esetekben lehet kérni kockázatelemzést követően, és kizárólag akkor, ha a papíralapú dokumentumok képezik az elektronikus adatcsererendszerekbe feltöltött szkennelt dokumentumok valódi forrását. A dokumentumok és adatok cseréje magában foglalja az előrehaladási jelentést, a fizetési követeléseket és az információcserét az irányító hatósági ellenőrzésekkel és auditokkal kapcsolatosan.

Az elektronikus adatcsererendszereknek:

A 184/2014/EU rendelet

Az 1303/2013/EU rendelet 74. cikkének (4) bekezdésével összhangban, az uniós tagállamok és a Bizottság közötti valamennyi információcserét elektronikus adatcsererendszerrel kell végrehajtani. A 184/2014/EU rendelet meghatározza az ezen elektronikus adatcsererendszerre vonatkozó feltételeket (SFC2014).

Az SFC2014-hez a tagállamok és a Bizottság vagy közvetlenül egy interaktív felhasználói felületen (azaz webalkalmazáson), vagy egy előzetesen meghatározott protokollt alkalmazó műszaki interfészen (azaz webszolgáltatáson) keresztül férnek hozzá, amely lehetővé teszi a tagállami információs rendszerek és az SFC2014 közötti automatikus szinkronizálást és adattovábbítást. A rendelet az SFC2014-re vonatkozó működési és adatbiztonsági követelményeket is meghatározza.

A rendelet továbbá egy mellékletben meghatározza a beavatkozás kategóriáira vonatkozó nómenklatúrát, melyet az 1299/2013/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említenek, valamint a műveletekhez hozzárendelt többi kódot.

MIKORTÓL HATÁLYOSAK A RENDELETEK?

HÁTTÉR

Lásd még:

KULCSFOGALMAK

Elektronikus adatcsererendszerek: olyan mechanizmusok és eszközök, amelyek lehetővé teszik dokumentumok és adatok – köztük az audiovizuális segédanyagok, a szkennelt dokumentumok és az elektronikus adatállományok – elektronikus cseréjét.

FŐ DOKUMENTUMOK

A Bizottság 1011/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. szeptember 22.) az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meghatározott információk Bizottsághoz való benyújtására használt minták tekintetében való végrehajtására, valamint a kedvezményezettek és az irányító hatóságok, az igazoló hatóságok, az audithatóságok és a közreműködő szervezetek közötti információcserére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 286., 2014.9.30., 1–74. o.)

Az 1101/2014/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság 184/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. február 25.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU rendelet szerint a tagállamok és a Bizottság közötti elektronikus adatcsere-rendszerekre alkalmazandó feltételeinek meghatározásáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatással kapcsolatos beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra elfogadásáról (HL L 57., 2014.2.27., 7–20. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320–469. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1299/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről (HL L 347., 2013.12.20., 259–280. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 10.01.2020