Az áruk adásvételi szerződéseinek szabályai eladók és fogyasztók között

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2019/771 irányelv az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Célja, hogy biztosítsa a belső piac megfelelő működését, miközben magas színvonalú védelmet kínál a fogyasztók számára. Ezt oly módon éri el, hogy meghatároz bizonyos közös szabályokat az eladók és a fogyasztók közötti adásvételi szerződésekre.

E követelmények a következőkre terjednek ki:

FŐBB PONTOK

A jogszabály hatálya adásvételi szerződésekre* terjed ki a fogyasztó és az eladó között, áru* szolgáltatása ellenében.

A jogszabály hatálya nem terjed ki a következőkre:

Az eladóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a fogyasztónak szállított áru megfeleljen az adásvételi szerződésnek:

Az eladók felelnek a szerződésszerűség bármely, a szállítástól számított 2 éven belül felismerhetővé vált hiányosságáért. Az első év folyamán a fogyasztónak nem kell igazolnia, hogy a hiba a szállítás időpontjában fennállt.

A digitális elemeket tartalmazó áruk esetében:

Ha az áru hibás („hibás teljesítés”), a fogyasztók a következő jogorvoslatokkal élhetnek:

Kereskedelmi jótállás:

AZ UNIÓS ORSZÁGOK A KÖVETKEZŐKET TEHETIK:

Az EU országai:

Az Európai Bizottság jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 2024. június 12-ig az irányelv megvalósulásáról.

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2019/771 irányelv hatályon kívül helyezi és felváltja az 1999/44/EK irányelvet (Fogyasztási cikkek adásvétele és jótállás irányelv), 2022. január 1-től.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az uniós országoknak a szabályokat 2022. január 1-től kell alkalmazniuk.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

Adásvételi szerződés: olyan szerződés, amelyben az eladó átruházza az áruk tulajdonjogát a fogyasztóra, a vételár megfizetése ellenében.
Áru
Digitális tartalom: digitális formában előállított és szolgáltatott adat.
Digitális szolgáltatás:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/771 irányelve (2019. május 20.) az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 136., 2019.5.22., 28-50. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/770 irányelve (2019. május 20.) a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól (HL L 136., 2019.5.22., 1-27. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1128 rendelete (2017. június 14.) az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról (HL L 168., 2017.6.30., 1–11. o.)

Az (EU) 2017/1128 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti dokumentumba. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól (HL L 171., 1999.7.7., 12-16. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 10.09.2019