Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer – a harmadik országbeli állampolgárokkal szemben hozott ítéletekre vonatkozó információk (ECRIS-TCN)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2019/816 rendelet a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet a következőket hozza létre:

FŐBB PONTOK

A szabályozás a valamely uniós országban hozott ítéletek* hatálya alá tartozó nem uniós állampolgárok személyazonosító adatainak az ítélethozatal szerinti uniós országok azonosítása céljából történő kezelésére alkalmazandó. Ugyanúgy vonatkozik azokra az uniós polgárokra, akik nem uniós állampolgársággal is rendelkeznek. Magáról az ítéletről csak az ítélethozatal szerinti uniós országtól lehet információkat beszerezni az ECRIS segítségével.

Az ECRIS-TCN műszaki architektúrája:

A nemzeti hatóságok a lehető leggyorsabban létrehoznak egy adatrekordot az ECRIS-TCN-ben az általuk elítélt minden egyes nem uniós állampolgárra vonatkozóan. Ez a következőket tartalmazza:

A nemzeti hatóságok az ECRIS-TCN-t használhatják abból a célból, hogy információkat szerezzenek valamely személlyel szemben hozott korábbi ítéletekre vonatkozóan, ha az szükséges az e személlyel szembeni büntetőeljárás vagy a következők céljából:

Eurojust, Europol és az Európai Ügyészség:

Nem uniós országok és nemzetközi szervezetek büntetőeljárások céljából bűnügyi nyilvántartási információkkal kapcsolatos segítség iránti megkereséseket intézhetnek az Eurojusthoz. Találat* esetén, és ha az érintett uniós ország hozzájárul, az Eurojust értesíti a nem uniós országot vagy a nemzetközi szervezetet arról, hogy melyik uniós ország érintett, hogy megkeresést intézhessen a vonatkozó bűnügyi nyilvántartási kivonatok iránt.

Az adatokat:

Az eu-LISA felel az alábbiakért:

Az uniós országok felelnek az alábbiakért:

A rendelettel összeegyeztethetetlen magatartásból eredően kárt elszenvedett személy vagy uniós ország kártérítésre jogosult:

A nem uniós állampolgárok kapcsolatba léphetnek valamely uniós ország központi hatóságával, hogy hozzáférést kérjenek személyes adataikhoz, azok helyesbítését, törlését vagy felhasználásának korlátozását kérjék.

Az ECRIS-TCN-be feltöltött adatokkal való visszaélésekre szankciók vagy fegyelmi intézkedések vonatkoznak.

Az európai adatvédelmi biztos figyelemmel kíséri az eu-LISA által végzett személyesadat-kezelési tevékenységet, és az auditról legalább 3 évente jelentést készít az Európai Parlamentnek, az uniós kormányoknak és a Bizottságnak.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2019. június 11. óta van hatályban. Az uniós országoknak meg kell hozniuk azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a lehető leghamarabb megfeleljenek a rendeletnek az ECRIS-TCN megfelelő működésének biztosítása érdekében. A Bizottságnak meg kell győződnie arról, hogy bizonyos feltételek teljesülnek, mielőtt meghatározná azt az időpontot, amelytől kezdve az uniós országok megkezdhetik az adatok feltöltését az ECRIS TCN-be.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

Ítélet: büntetőbíróság által valamely természetes személy ellen bűncselekmény elkövetése miatt hozott jogerős határozat, amennyiben e határozatot felveszik az ítélethozatal szerinti tagállam bűnügyi nyilvántartásaiba.
Találat: a központi rendszerben rögzített személyazonosító adatok és a lekérdezéshez használt személyazonosító adatok közötti egyezés.
ECRIS referenciaalkalmazás: a bűnügyi nyilvántartási információknak az ECRIS-en keresztül történő cseréje céljából a Bizottság által kifejlesztett és az uniós országok rendelkezésére bocsátott szoftver.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/816 rendelete (2019. április 17.) az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról (HL L 135., 2019.5.22., 1–26. o.)

Az (EU) 2019/816 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata (2009. február 26.) a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról (HL L 93., 2009.4.7., 23–32. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1727 rendelete (2018. november 14.) az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről (Eurojust) és a 2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 138–183. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1726 rendelete (2018. november 14.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az (EK) 1987/2006 rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az (EU) 1077/2011 rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 99–137. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39–98. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1–71. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53–114. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1–88. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89–131. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 21.04.2020