A növénykárosítókkal szembeni védekezés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/2031 rendelet a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről

MI A RENDELET CÉLJA?

Célja a növényegészségügyi szabályozás részeként a növénykárosítókkal és betegségekkel szembeni védekezés, továbbá hogy a hatékonyabb intézkedésekkel megvédje az EU-t és növényeit, biztonságosabbá tegye a kereskedelmet és csökkentse az éghajlatváltozás hatását, ideértve:

FŐBB PONTOK

Zárlati károsítók

Meghatározzák a kritériumokat azon zárlati károsítók megállapításához, amelyeket nem szabad behurcolni az EU területére, illetve nem szabad engedni elterjedni az EU területén. A védett zónás zárlati károsítók esetében az ellenőrzés kizárólag az EU bizonyos részeiben szükséges.

Kiemelt zárlati károsítók

Növényútlevelek és növényegészségügyi bizonyítványok

Behozatal

A rendelet célja, hogy megelőzze azt, hogy behurcolják a károsítókat az EU-ba. Kockázatalapú és megelőző intézkedéseket biztosít, hogy megvédje az Uniót azon károsítók ellen, amelyeket az Unión kívülről származó növények, növényi termékek vagy egyéb tárgyak egy előzetes kockázatértékelés szerint behozhatnak.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2019. december 14-én lép hatályba.

HÁTTÉR

Lásd még:

KULCSFOGALMAK

Növény-egészségügyi intézkedés: bármely olyan hatósági intézkedés, amelynek célja zárlati károsítók behurcolásának vagy elterjedésének a megakadályozása vagy a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által gyakorolt gazdasági hatások korlátozása.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4–104. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 2014.11.4., 35–55. o.)

Az 1143/2014/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2014.6.27., 1–32. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 228/2013/EU rendelete (2013. március 13.) az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 23–40. o.)

utolsó frissítés 12.07.2019