Mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási lánc –- a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatok

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2019/633 irányelv a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatokról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A szabályok a kis- és középméretű szállítókat, valamint a nagyobb, évi 350 millió eurónál kevesebb éves árbevétellel rendelkező szállítókat védelmezik. A védelem a szállító és a vevő viszonylagos méretétől függ, az éves árbevétel alapján. Ezek a szállítók a forgalom szempontjából 5 alkategóriába sorolhatók be:

A tisztességtelen piaci gyakorlatok tilalma

Az irányelv a következő tisztességtelen piaci gyakorlatokat tiltja meg, minden körülmények között:

Az irányelv a következő tisztességtelen piaci gyakorlatokat tiltja meg, kivéve, ha a szállító és a vevő ebbe beleegyeztek, világosan és egyértelműen:

Panaszok és bizalmas kezelés

Az uniós országok ki kell jelölniük a nemzeti jogalkalmazó hatóságokat. A szállítók a jogalkalmazó hatóságnál panaszt tehetnek, akár saját országukban, akár a feltételezhetően tiltott piaci gyakorlatot folytató vevő országában.

Kérés esetén a jogalkalmazó hatóságnak meg kell tennie a panaszos személyazonosságának és bármely más olyan információnak a védelméhez szükséges intézkedéseket, amelyek sértenék a panaszos vagy szállítók érdekeit.

Az illetékes hatóságok hatáskörei

A jogalkalmazó hatóságoknak rendelkezniük kell az alábbi hatáskörökkel és szakértelemmel:

Az uniós országok ösztönözhetik az eredményes, alternatív, önkéntes vitarendezési mechanizmusokat.

Az uniós országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a jogalkalmazó hatóságok hatékonyan együttműködést folytassanak egymással és a Bizottsággal, valamint segítsék egymást a határokon átnyúló dimenzióval rendelkező vizsgálatok során.

Az Európai Bizottság támogatást kap a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság részéről, amelyet az 1308/2013/EU rendelet hozott létre (lásd a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság az EU-ban című összefoglaló).

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az uniós országokban 2021. május 1-ig kell törvénybe foglalni. Az uniós országok ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 2021. november 1-től alkalmazzák.

HÁTTÉR

Lásd továbbá:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/633 irányelve (2019. április 17.) a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatokról (HL L 111., 2019.4.25., 59-72. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/943 irányelve (2016. június 8.) a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről (HL L 157., 2016.6.15., 1-18. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671–854. o.)

Az 1308/2013/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (átdolgozás) (HL L 48., 2011.2.23., 1-10. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 29.08.2019