Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az (EU) 2018/1972 irányelv az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv:

FŐBB PONTOK

Általános célkitűzések

Az uniós országok felelősségi köre

Új célkitűzések és feladatok

A meglévő jogszabályok felváltása és hatályon kívül helyezése mellett az irányelv bevezet több új célkitűzést és feladatot:

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2018. december 20-án lépett hatályba.

Az (EU) 2018/1972 irányelv átdolgozza és hatályon kívül helyezi a 2002/19/EK, a 2002/20/EK és a 2002/21/EK irányelveket (és azok későbbi módosításait), amelyeket az uniós országok nemzeti jogába 2003-ig kellett átültetni. Az (EU) 2018/1972 irányelvben foglalt új szabályoknak az uniós országokban 2020. december 21-ig kell törvénnyé válniuk, és akkor lépnek hatályba.

HÁTTÉR

Lásd még:

KULCSFOGALMAK

5G: a cellarendszerű mobiltávközlés legújabb generációja, mely jellemzői a magas adatsebesség, a kevesebb késés, az energiamegtakarítás, a kevesebb költség, a magasabb rendszerkapacitás és az eszközökre vonatkozó jobb hálózati összekapcsoltság.
Szimmetrikus szabályozás: ugyanaz a szabályozás vonatkozik az összes hálózati szolgáltatóra (szemben az aszimmetrikus szabályozással, amely általában azért különbözteti meg a szolgáltatókat, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a kisebb és nagyobb jelentőségű szolgáltatók között).

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1972 irányelve (2018. december 11.) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról (átdolgozás) (HL L 321., 2018.12.17., 36–214. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1971 rendelete (2018. december 11.) az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és a BEREC Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC Hivatal) a létrehozásáról, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról, valamint az 1211/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 321., 2018.12.17., 1–35. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1–30. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete (2015. november 25.) a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 310., 2015.11.26., 1–18. o.)

Az (EU) 2015/2120 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/758 rendelete (2015. április 29.) a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (HL L 123., 2015.5.19., 77–89. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/61/EU irányelve (2014. május 15.) a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről (HL L 155., 2014.5.23., 1–14. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 531/2012/EU rendelete (2012. június 13.) az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) (átdolgozás) (HL L 172., 2012.6.30., 10–35. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU határozata (2012. március 14.) egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7–17. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 676/2002/EK határozata (2002. március 7.) az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról (Rádióspektrum-határozat) (HL L 108., 2002.4.24., 1–6. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/19/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról (Hozzáférési irányelv) (HL L 108., 2002.4.24., 7–20. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (Engedélyezési irányelv) (HL L 108., 2002.4.24., 21–32. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (Keretirányelv) (HL L 108., 2002.4.24., 33–50. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37–47. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 05.06.2019