Megújuló energia

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2018/2001 irányelv a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az energia megújuló formáinak támogatása az uniós energiapolitika egyik célja. A megújuló erőforrásokból származó energia fokozott felhasználása fontos részét képezi annak az intézkedéscsomagnak, amelyre az üvegházhatást okozó gázok csökkentése és a 2015. évi Párizsi Éghajlatváltozási Egyezménynek, valamint az EU éghajlat- és energiaügyi szakpolitikai keretének (2020-2030) való megfelelés miatt van szükség.

Ez az átdolgozott irányelv, a felülvizsgált energiahatékonysági irányelvvel és az új irányítási rendelettel együtt, részét képezi a „Tiszta energia minden európainak” csomagnak, amely azt célozza, hogy az energia szabályozásában új, átfogó szabályok legyenek a következő évtizedre.

Az irányelv:

Az irányelv a következőket tartalmazza:

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2018. december 24. óta hatályos, és az uniós országokban 2021. június 30-ig kell törvénybe iktatni.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Megújuló forrásokból származó energia: megújuló nem fosszilis forrásokból származó energia, például szél, napenergia (termikus és fotovoltaikus), aerotermikus, geotermikus, hidrotermikus, környezeti hő, árapály, hullám- és más óceáni energia, vízenergia, biomassza, hulladékgáz, szennyvíztisztító üzemekből származó gáz és biogázok.
Közvetett földhasználati változások kockázata: a földhasználatban bekövetkezett változásokat az okozza, hogy több takarmányt termelnek etanol vagy biodízel előállításához, a bioüzemanyagok iránti megnövekedett globális keresletre reagálva. Ennek lehetnek a szándékoktól eltérő következményei, ideértve a nagyobb szén-dioxid-kibocsátást.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (átdolgozás) (HL L 328., 2018.12.21., 82-209. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete (2018. december 11.) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 2018.12.21., 1-77. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2002 irányelve (2018. december 11.) az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról (HL L 328., 2018.12.21., 210-230. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., 1-56. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16-62. o.)

utolsó frissítés 31.01.2019