Az energiaunió irányítása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2018/1999 rendelet az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az energiaunióra vonatkozó stratégia a következő öt dimenziót öleli fel:

A rendeletnek több kulcsfontosságú eleme van.

Módosítások

Az európai klímarendelet néven ismert (EU) 2021/1119 rendelet módosítja az (EU) 2018/1999 rendeletet. Kötelező érvényű uniós célként írja elő, hogy a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást az Unió területén 2030-ig legalább 55 %-kal kell csökkenteni az 1990-es szinthez képest, illetve hogy 2040-re teljesítendő uniós éghajlat-politikai célértéket kell megállapítani a Párizsi Megállapodás alapján elvégzett első globális értékeléstől számított hat hónapon belül.

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Végrehajtási jogi aktusok

A Bizottság két végrehajtási jogi aktust fogadott el:

Hatályon kívül helyezés

A rendelet hatályon kívül helyezi az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló 525/2013/EU rendeletet.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ A RENDELET?

A rendelet 2018. december 24. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete (2018. december 11.) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 2018.12.21., 1–77. o.)

Az eredeti szöveg tartalmazza az (EU) 2018/1999 rendelet egymást követő módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2020/1294 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 15.) az uniós megújulóenergia-finanszírozási mechanizmusról (HL L 303., 2020.9.17., 1–17. o.)

A Bizottság (EU) 2020/1208 végrehajtási rendelete (2020. augusztus 7.) a tagállamok által az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően jelentett információk felépítéséről, formátumáról, benyújtási folyamatairól és felülvizsgálatáról, valamint a 749/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 278., 2020.8.26., 1–132. o.)

A Bizottság (EU) 2020/1044 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. május 8.) az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a globális felmelegedési potenciál értékei és az üvegházhatású gázok jegyzékére vonatkozó iránymutatások, valamint az uniós nyilvántartási rendszer tekintetében történő kiegészítéséről, továbbá a 666/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 230., 2020.7.17., 1–6. o.)

A Tanács (EU) 2016/1841 határozata (2016. október 5.) az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött párizsi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 282., 2016.10.19., 1–3. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Éghajlat- és energiapolitikai keret a 2020–2030-as időszakra (COM(2014) 15 final, 2014.1.28.)

utolsó frissítés 18.12.2021