Az EU területére belépő, illetve az EU területét elhagyó készpénz ellenőrzése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2018/1672 rendelet az EU területére belépő, illetve az EU területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet ellenőrzéseket vezet be az EU területére belépő, illetve az EU területét elhagyó készpénzek* tekintetében. Az ellenőrzések célja a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelvben meghatározott intézkedések támogatása.

FŐBB PONTOK

Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó azon személyek, akik 10 000 EUR összeget vagy azt meghaladó értékű készpénzt tartanak maguknál, kötelesek e készpénzről nyilatkozni az illető ország hatóságainak, továbbá írásban vagy elektronikus formában a következő információkat a rendelkezésükre bocsátani:

Az uniós országok hatóságai:

Az uniós országok hatóságai kötelesek:

Az uniós kormányok kötelesek:

A Bizottság:

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2018/1672 rendelet 2021. június 2-ától hatályon kívül helyezi és felváltja az 1889/2005/EK rendeletet.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2021. június 3. óta hatályos a Bizottságnak a technikai intézkedésekkel kapcsolatos munkájára vonatkozó szabályok kivételével, amelyek 2018. december 2. óta hatályosak.

HÁTTÉR

A jogszabály a terrorizmusfinanszírozás, a pénzmosás, az adókijátszás és egyéb bűncselekmények elleni uniós intézkedések részét képezi.

Kibővíti a „készpénz” fogalmának előző, csak a bankjegyeket tartalmazó jogi meghatározását, hogy az a csekkeket, utazási csekkeket, feltöltőkártyákat és az aranyat is magába foglalja.

KULCSFOGALMAK

Készpénz: bankjegyek és pénzérmék, csekkek, utazási csekkek, feltöltőkártyák, aranyrudak.
Hordozó: olyan, az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó személy, aki magánál, a poggyászában vagy a szállítóeszközében készpénzt tart.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1672 rendelete (2018. október 23.) az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 284., 2018.11.12., 6–21. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1673 irányelve (2018. október 23.) a pénzmosás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 284., 2018.11.12., 22–30. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73–117. o.)

Az (EU) 2015/849 irányelv későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 13.02.2019