Ökológiai termékek termelésének és címkézésének uniós szabályai (2022-től)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2018/848 rendelet – az ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézésének szabályai

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet célja, hogy erősítse az EU szabályait az ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézésére vonatkozóan a következő területeken:

Ily módon arra törekszik, hogy:

FŐBB PONTOK

A rendelet a meglévő szabályozás hatályát bővíti az ökológiai termékek termelése és címkézése tekintetében (834/2007/EK rendelet), hogy vonatkozzon a mezőgazdasághoz szorosan kapcsolódó olyan termékekre, mint a parafa, a só, az illóolajok, a gyapot és a gyapjú.

A megfeleltetési rendszer bevezetésén keresztül a rendelet továbbá harmonizálja az uniós és a nem uniós országok ökológiai gazdasági szereplőire vonatkozó szabályokat.

Ugyancsak egyszerűsíti a rendszerhez való hozzáférést a kis gazdasági szereplők számára.

Áttekinti az állatállományra vonatkozó ökológiai termelés szabályait és szabályokat vezet be új fajok, mint például a házinyulak számára.

Elvek

Az ökológiai termelésnek a következőket kell biztosítania:

Követelmények

Egyebek között, az ökológiai termelésnek:

Termelés

A környezetre, valamint az állatok és a növények egészségére gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében szükséges:

Átállási időszak

Amikor egy mezőgazdasági üzem ökológiai termékeket kíván termelni, végig kell csinálnia egy átállási időszakot, amelynek során az ökológiai termelés szabályait be kell tartani, bár a termékeit ebben a szakaszban még nem tekintik ökológiai termékeknek. Termékeit ökológiai termékekként csak akkor tudja piacra vinni, miután átállási időszaka letelt, és ellenőrzése megtörtént.

Az átállási időszakot követően az olyan uniós farmot, amely az ökológiai termelésre kíván áttérni, teljes egészében az ökológiai termelés követelményeinek megfelelően kell irányítani.

A rendelet engedélyezi vegyes gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemek működését (ahol van nem ökológiai termelés, az átállás megkezdődött és ökológiai termelés is folyik), feltéve, hogy ezeket a tevékenységeket egymástól világosan és ténylegesen elkülönítik.

Tanúsítvány

A szereplőknek (termelőknek, feldolgozóknak és forgalmazóknak) értesíteniük kell tevékenységeikről az illetékes hatóságokat, hogy hivatalos tanúsítványt kapjanak arról, miszerint az ökológiai termelés és címkézés szabályainak megfelelnek.

A rendelet egy új csoportos tanúsítási* rendszert vezet be a kistermelők számára, megkönnyítve az ökológiai gazdálkodásra való áttérést.

Hatósági ellenőrzés és címkézés

Az ellenőrzési rendszert erősítik a szigorúbb óvintézkedések és az ellátási lánc erőteljesebb kockázat-alapú ellenőrzései. Főszabályként a gazdasági szereplőknél évente egyszer helyszíni ellenőrzéseket tartanak. Ahol azonban a korábbi ellenőrzések nem tártak fel semmilyen meg nem felelést az előző 3 év során, a 2 helyszíni fizikai vizsgálat közötti időszakot maximum 2 évre meg lehet hosszabbítani.

Ha egy ellenőrző testület azt gyanítja, hogy egy szereplő egy nem engedélyezett terméket próbál piacra vinni „ökológiai termékként”, akkor el kell végeznie annak a terméknek a hivatalos vizsgálatát, valamint ideiglenesen meg kell tiltania a termék piacra vitelét, mindaddig, amíg a vizsgálat eredménye még függőben van. Súlyos vagy ismételt jogsértések esetén a szereplők számára meghatározott időszakra megtiltható, hogy ökológiai termékként kínált termékeket értékesítsenek, illetve tanúsítványuk visszavonható.

Az ökológiai gazdálkodás konkrét ellenőrzései az agrár-élelmiszerláncot érintő hatósági ellenőrzések általános uniós szabályaival egészülnek ki.

Behozatal

Egy terméket akkor lehet egy nem uniós országból importálni és az EU-ban ökológiai termékként eladni, ha bizonyos feltételek teljesülnek. A termékkel szembeni követelmények a következők:

Végrehajtási jogi aktusok

A Bizottság (EU) 2020/464 végrehajtási rendelete bizonyos szabályokat határoz meg az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásával kapcsolatban az alábbiak tekintetében:

Az (EU) 2021/279 végrehajtási rendelet szabályokat határoz meg az alábbiak tekintetében:

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ A RENDELET?

A rendeletet 2020. január 1-től kell alkalmazni (az alkalmazás időpontját az (EU) 2020/1693 rendelet a Covid19-világjárvány és az ehhez kapcsolódó közegészségügyi válság miatt 1 évvel elhalasztotta). A 834/2007/EK tanácsi rendelet helyébe lép, és hatályon kívül helyezi azt.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k): a sejt- és genetikai összetételük módosításával termesztett növények illetve tenyésztett állatok, például a magasabb hozam, vagy betegségekkel szembeni ellenállás érdekében.
A GMO-kból vagy azok által előállított termékek:

(a) a GMO-ból előállított termékek teljes egészében vagy részben GMO-kból származnak, de saját maguk nem tartalmaznak vagy foglalnak magukban GMO-kat (pl. génmódosított vetőburgonyákból termesztett burgonyafélék);

(b) a GMO által előállított termékek a termelési folyamatban, utolsó élő szervezetként, egy GMO-t használnak a származtatásra, de saját maguk nem tartalmaznak és nem foglalnak magukban GMO-kat, és nem is GMO-kból termelik azokat (pl. génmódosított növényi forrásból előállított cukor és keményítő).

Tanúsítás: olyan tanúsítási rendszer, amely azonosítja azokat a termelőket, akik/amelyek megfelelnek az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek címkézésére nézve irányadó szabályoknak. Mivel a kistermelők külön-külön viszonylag magas, az ellenőrzéssel járó költségeket fizetnek és jelentős adminisztrációs terheket vállalnak az ökológiai tanúsítással kapcsolatban, bevezetésre kerül egy csoportos tanúsítási rendszer, amely tükrözi ezeknek a termelőknek a szükségleteit és erőforrás-kapacitását.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2018.6.14., 1–92. o)

Az (EU) 2018/848 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2020/464 végrehajtási rendelete (2020. március 26.) az átállási időszakok visszamenőleges elismeréséhez szükséges dokumentumok, az ökológiai termelés, valamint a tagállamok által nyújtandó tájékoztatás tekintetében az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról (HL L 98, 2020.3.31. 2–25. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1–142. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1–23. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 22.03.2021